Thanh lý hợp đồng thuê nhà

docx2 trang | Chia sẻ: congthanh | Lượt xem: 2581 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thanh lý hợp đồng thuê nhà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ*
(Căn nhà số : ....................đường...........................................................................
phường ................................................... quận...................................................)
Chúng tôi ký tên dưới đây gồm :
BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)
Ông/Bà: ......................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….............................. cấp ngày.......tháng.......năm...............................................................................
Địa chỉ thường trú:..............................................................................................
....................................................................................................................
BÊN THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên B)
Công ty: ......................................................................................................
Trụ sở số:............................................................................................................ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ................................................................ Do Ông (Bà): ......................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .......................................................................................
Chứng minh nhân dân số:……………………….do……….............................. cấp ngày.......tháng.......năm...............................................................................
Địa chỉ thường trú:..............................................................................................
.................................................................................................................... Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số: ..........................................................
Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số
..........ngày .........tháng.........năm..........., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà nh sau :
Mẫu này ban hành kèm theo quyết định số 58 /2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày
..........tháng ..........năm...............
Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.
Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.
Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số...............thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.
Hợp đồng được lập thành..........bản, mỗi bản............trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số.......... lu 01 bản.
Lập tại Phòng công chứng số .................. ngày...........tháng...........năm…....
BÊN A	BÊN B
(ký và ghi rõ họ và tên)	(ký và ghi rõ họ và tên)

File đính kèm:

  • docx8_hopdongthanhlyhdthuenha_canhan_2035.docx