Mẫu hợp đồng liên doanh

doc3 trang | Chia sẻ: congthanh | Lượt xem: 2672 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng liên doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH
HỢP ĐỒNG LIÊN DOANH
Căn cứ Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp lý khác có liên quan, các bên dưới đây đã ký Hợp đồng liên doanh để xin thành lập tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam một doanh nghiệp liên doanh với nội dung như sau:
A- BÊN (CÁC BÊN) VIỆT NAM:
1- Tên Công ty: 	
2- Đại diện được uỷ quyền: 	
Chức vụ:	
3- Trụ sở chính: 	
Điện thoại: 	Fax:	
4- Ngành nghề kinh doanh chính: 	
5- Giấy phép thành lập công ty:	
Đăng ký tại: 	Ngày: 	
B - BÊN (CÁC BÊN) NƯỚC NGOÀI:
1- Tên công ty hoặc cá nhân: 	
2- Đại diện được uỷ quyền: 	
Chức vụ: 	
Quốc tịch: 	
Địa chỉ thường trú: 	
3- Trụ sở chính: 	
Điện thoại: 	
4- Ngành nghề kinh doanh chính: 	
5- Giấy phép thành lập công ty: 	
Đăng ký tại: 	Ngày: 	
Ghi chú: Nếu một hoặc cả hai bên liên doanh gồm nhiều thành viên, thì từng thành viên sẽ mô tả đầy đủ các chi tiết nêu trên; mỗi bên chỉ cần chỉ định đại diện được uỷ quyền của mình.
Điều 1: 
1- Các Bên thoả thuận thành lập một doanh nghiệp liên doanh tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm mục đích 
(mô tả các mục tiêu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp liên doanh).
2- Tên doanh nghiệp liên doanh là ….. (tiếng Việt Nam) tên giao dịch (bằng tiếng nước ngoài thông dụng) của doanh nghiệp liên doanh là….
Điều 2.
1- Địa chỉ của doanh nghiệp liên doanh
- Trụ sở chính: 	
- Nhà máy, xưởng sản xuất chính: 	
- Chi nhánh (nếu có):	
- Văn phòng đại diện (nếu có): 	
2- Năng lực sản xuất: hàng hoá/dịch vụ vào năm sản xuất ổn định: chia thành sản phẩm chính và phụ (nếu cần thiết).
3- Sản phẩm của doanh nghiệp liên doanh sẽ được tiêu thụ:
- Tại thị trường Việt Nam: 	% sản phẩm 
- Tại thị trường nước ngoài:…	% sản phẩm
4- Các cam kết chung khác của các Bên liên doanh trong việc thực hiện dự án: (tiến độ và nội dung thực hiện chương trình nội địa hoá đối với các sản phẩm cơ khí, điện tử…)
Điều 3.
1- Tổng vốn đầu tư của doanh nghiệp là: 	
2- Vốn pháp định của doanh nghiệp là: 	
Trong đó:
a) Bên Việt Nam: Góp………. chiếm…………% vốn pháp định, bằng:
- Tiền: 	
- Giá trị máy móc, thiết bị: 	
- Giá trị chuyển giao công nghệ (nếu có) 
(kèm theo hợp đồng chuyển giao công nghệ)
- Giá trị quyền sử dụng đất, nhà xưởng hoặc các khoản góp vốn khác theo Luật đầu tư nước ngoài 	
b) Bên nước ngoài: góp 	chiếm	% vốn pháp định, bằng:
- Tiền: 	
- Giá trị máy móc, thiết bị:	
(Kèm theo hợp đồng chuyển giao công nghệ)
- Các khoản góp vốn khác theo Luật đầu tư nước ngoài 	
(Trường hợp Doanh nghiệp liên doanh gồm nhiều Bên, trình bày chi tiết tỷ lệ, các phương thức góp vốn pháp định của từng Bên).
3- Vốn vay:
(Nêu chi tiết về quy mô; Bên chịu trách nhiệm thu xếp vốn vay; các điều kiện vay trả, bảo lãnh…)
Điều 4.
Các bên cam kết góp vốn đầy đủ theo đúng tiến độ như sau:
(Miêu tả chi tiết độ góp vốn pháp định của từng Bên).
Điều 5.
Bên nào không có khả năng hoàn thành tiến độ góp vốn như đã cam kết tại Điều 4 thì Bên đó phải thông báo cho (các) Bên kia lý do và biện pháp xử lý trước ….. ngày và phải bồi thường thiệt hại cho (các) bên kia nếu có, mức độ bồi thường do các Bên thoả thuận, trường hợp không thoả thuận được sẽ do cơ quan xét xử hoặc Trọng tài quy định tại Điều 10 Hợp đồng này quyết định.
Điều 7
Kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư, dự án này được thực hiện theo tiến độ như sau: 
1- Khởi công xây dựng 	từ tháng thứ	
2- Lắp đặt thiết bị: 	từ tháng thứ	
3- Vận hành thử: 	từ tháng thứ	
4- Sản xuất chính thức: 	từ tháng thứ	
Điều 8.
 Trách nhiệm khác của các bên liên doanh được quy định như sau:	
(Phân định rõ trách nhiệm của từng Bên trong việc xin cấp Giấy phép đầu tư, thuê đất, cung ứng điện, tài chính, vật liệu xây dựng, thiết bị, công nghệ, thị trường, quản lý, đào tạo…)
Điều 9:
Sau khi hoàn thành mọi nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam, các Bên chia lợi nhuận và chịu rủi ro của doanh nghiệp liên doanh theo tỷ lệ góp vốn của mỗi Bên (trừ trường hợp các Bên có thoả thuận khác phù hợp với pháp luật Việt Nam được quy định trong Hợp đồng liên doanh).
(Ghi rõ tỷ lệ chia lợi nhuận và rủi ro cho từng bên liên doanh)
 Điều 10. 
Tranh chấp giữa các Bên có liên doanh, hoặc phát sinh từ hợp đồng trước hết phải được giải quyết qua thương lượng và hoà giải. Trong trường hợp các Bên tranh chấp vẫn không thoả thuận được với nhau thì vụ tranh chấp sẽ được đưa ra … (ghi rõ tên và địa chỉ Toà án hoặc tổ chức Trọng Tài).
Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của …. (tổ chức trên) là chung thẩm và các Bên phải tuân theo.
Điều 11.
Doanh nghiệp liên doanh có thể chấm dứt hoạt động, giải thể doanh nghiệp trong các trường hợp sau:
(mô tả chi tiết các trường hợp, phù hợp với quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư nước ngoài).
Điều 12.
Các Bên liên doanh có quyền chuyển nhượng giá trị phần vốn của mình trong doanh nghiệp liên doanh (theo các quy định tại Điều 34 của Luật Đầu tư nước ngoài).
Điều 13.
Mọi điều khoản khác có liên quan không được quy định cụ thể tại Hợp đồng liên doanh này sẽ được các Bên thực hiện theo pháp luật Việt Nam và Giấy phép đầu tư.
Điều 14.
Hợp đồng liên doanh này có thể được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định của Hội đồng quản trị và phải được Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư nước ngoài chuẩn y trước khi thực hiện.
Điều 15:
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy phép đầu tư 
Điều 16:
Hợp đồng liên doanh được ký ngày ….. tại….. gồm…. bản gốc bằng tiếng Việt Nam và tiếng (tiếng nước ngoài thông dụng). Cả hai bản tiềng Việt Nam và tiếng ……… đều có giá trị pháp lý như nhau.
Đại diện bên A
Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)
Đại diện bên B
Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)
Trường hợp có nhiều Bên: từng Bên sẽ ký, ghi rõ chức vụ người đại diện ký và đóng dấu (nếu có).

File đính kèm:

  • docmau_hop_dong_lien_doanh_2868.doc
Hợp đồng liên quan