Mẫu hợp đồng làm đại lý

doc4 trang | Chia sẻ: congthanh | Ngày: 08/01/2015 | Lượt xem: 2164 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng làm đại lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------------------
HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ
Số……/HĐĐL
Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …. tại……
Chúng tôi gồm có: 
BÊN GIAO ĐẠI LÝ (gọi tắt là Bên A)	
- Tên doanh nghiệp:	
- Địa chỉ trụ sở chính: 	
- Điện thoại: 	Telex:	Fax: 	
- Tài khoản số: 	mở tại Ngân hàng: 	
- Mã số thuế doanh nghiệp:	
- Đại diện: 	Chức vụ: 	
BÊN ĐẠI LÝ (gọi tắt là Bên B):	
- Tên doanh nghiệp:	
- Địa chỉ trụ sở chính: 	
- Điện thoại: 	Telex:	Fax: 	
- Tài khoản số: 	mở tại Ngân hàng: 	
- Mã số thuế doanh nghiệp:	
- Đại diện: 	Chức vụ: 	
Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau: 
Điều 1. Thiết lập đại lý
1- Bên A giao cho Bên B làm đại lý để bán ( hoặc thu mua, vận chuyển) loại hàng: 	
2- Tại địa điểm: 	
3- Bên B được nhân danh Bên A trong giao dịch để mua bán các loại hàng nêu trên.
Điều 2. Nhiệm vụ của bên đại lý
Bên B được thực hiện các hoạt động đại lý sau đây:
1- Lập cửa hàng hoặc phòng trưng bày (….) tại các cơ sở kinh doanh để bán sản phẩm cho Bên A đưa tới, cam đoan không tự ý đưa hàng hoá khi vào bán khi chưa có sự chấp thuận của Bên A; bán hàng đúng giá quy định của bên A, thu tiền ngay, chỉ bán chịu cho khách hàng khi được bên A đồng ý trước.
2- Bên B quy định số nhân sự làm việc trong cửa hàng và phòng trưng bày, quy định giá cả thuê nhà, địa điểm kinh doanh và mức công lao động tại các cơ sở của đại lý (nếu không có thoả thuận khác).
3- Giới thiệu các địa điểm ký gửi tin cậy để bán hàng hoá cho Bên A.
4- Lập trạm lắp ráp hoặc sửa chữa, bảo hành hàng hoá cho Bên A
5- Thay mặt Bên A giải quyết các giao dịch khác khi được Bên A uỷ quyền cụ thể.
6- Bên B thực hiện kiểm kê và báo cáo hàng tháng tình hình kinh doanh cho Bên A vào ngày…. trong từng tháng bằng văn bản (điện tín, fax…)
7- Khi có đơn đặt hàng cần cung ứng ngay khi kịp thời thông tin cho Bên A mà không cần chờ đúng thời điểm của báo cáo tháng.
8- Thực hiện các hình thức quảng cáo hàng hoá cho từng hàng hoá và trên các phương tiện thông tin thích hợp tại khu vực bán hàng của Bên B.
9- Chịu sự kiểm tra, giám sát của Bên A trong toàn bộ hoạt động đại lý.
Điều 3. Trách nhiệm của bên giao đại lý
1- Giao hàng đúng số lượng, chất lượng, thời gian, địa điểm như đã thoả thuận trong hợp đồng và thanh toán các chi phí vận chuyển hàng hoá (nếu có).
2- Hỗ trợ tài chính để chi phí trong phạm vi chức năng đại lý mà bên B đã đề xuất đúng số lượng và thời hạn.
3- Cung cấp các phụ tùng, phụ liệu dự trữ cho các hoạt động sữa chữa, bảo hành hàng hoá cho khách hàng của Bên B đúng như quảng cáo.
4- Thực hiện các hoạt động kiểm toán sổ sách kế toán của Bên B thanh tra các hoạt động thương mại của đại lý và hàng tồn kho.
Điều 4. Phương thức thanh toán thù lao cho bên đại lý
1- Bán sản phẩm: Bên B được hưởng .. giá bán các sản phẩm và được thu ngay sau khi nhận tiền bán hàng (do thoả thuận).
2- Trả thù lao cho việc giới thiệu cho Bên A các nhà buôn lẻ hoặc cửa hàng ký gửi có tín nhiệm.
Mỗi mối hàng Bên B được nhận số tiền tương đương …. đồng sau khi đã thanh toán đủ số tiền cho Bên A.
3- Các thù lao khác 	
Điều 5. Cách thức lập phụ lục của hợp đồng 
Những hoạt động cụ thể phục vụ cho hợp đồng đại lý giữa hai bên như: quảng cáo, bảo hành, sửa chữa, giao nhận hàng hoặc cách khác phát sinh ngoài hợp đồng sẽ được lập thành phụ lục riêng nhưng được coi là một thành phần của bản hợp đồng này.
Điều 6. Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng 
1- Bên A bằng lòng ký quỹ với số tiền là … đồng (viết bằng chữ) gửi vào tài khoản của bên A được mở tại ngân hàng ….. (số tài khoản).
2- Trong trường hợp Bên B có vi phạm một trong các điều khoản hai bên đã cam kết trong hợp đồng thì số tiền này sẽ được Bên A phạt do vi phạm hợp đồng hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ thanh toán mà Bên B không có quyền khiếu nại với bất cứ lý do nào.
Điều 7. Trách nhiệm vật chất do vi phạm hợp đồng 
1- Bên đại lý cam kết thanh toán đúng hạn cho Bên A như đã cam kết trong hợp đồng; trường hợp Bên B thanh toán không đúng hạn, thì số ngày quá hạn Bên B phải chịu phạt quá hạn là … %/ngày; nhưng thời gian không quá …. ngày.
2- Nếu sau … ngày (kể từ ngày nợ quá hạn) mà Bên B vẫn chưa thanh toán đủ số tiền quá hạn, Bên A có quyền ngưng cung cấp hàng hoá và đơn phương đình chỉ hợp đồng. Số tiền ký quỹ như nêu tại Điều 6 sẽ được khấu trừ trong việc thanh toán (như nêu tại Điều 6, điểm 2).
Điều 8. Những thoả thuận khác 
1- Khi xác lập quan hệ hợp đồng đại lý yêu cầu Bên B phải có giấy chứng chỉ hành nghề và giấy phép đăng ký kinh doanh.
2- Bên đại lý cam kết tiêu thụ lượng sản phẩm hàng hoá do bên giao địa lý quy định … (nêu số lượng cụ thể). Nếu số lượng hàng hoá không bảo đảm thì bên giao đại lý có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng hoặc chuyển đổi phương thức.
3- Trong vòng … tháng một lần; thời gian từ ngày …. đến ngày ….. của quý/tháng ngay sau đó, hai bên sẽ cử đại diện đến để cùng nhau kiểm tra và rà soát lại tiến độ thực hiện hợp đồng, địa điểm được ấn định tại	
Việc kiểm tra được lập thành biên bản ghi toàn bộ nội dung, đính kèm theo hợp đồng và coi đó là bộ phận không thể tách rời trong hợp đồng.
Điều 9. Giải quyết tranh chấp
1- Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tiến độ thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh, các bên phải kịp thời báo cho nhau biết và chủ động bàn bạc giải quyết trên cơ sở thương lượng đảm bảo hai bên cùng có lợi (có lập biên bản ghi toàn bộ nội dung đó).
2- Trường hợp có nội dung tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên thống nhất sẽ nộp đơn đến Toà án … để giải quyết.
3- Các chi phí về kiểm tra, xác minh và án phí Toà án do bên có lỗi chịu.
Điều 10. Hiệu lực của hợp đồng 
1- Những trường hợp có thể chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
- Bên B không đủ khả năng thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng trong …. tháng liên tục.
- Bên B bị khiếu nại yêu cầu tuyên bố phá sản, cửa hàng, tài sản, hàng hoá bị kê biên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
- Khi một bên đề nghị chấm dứt hợp đồng mà không cần nêu lý do hoặc lõi của bên kia.
Sau … ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng Bên B phải giao trả số hàng hoá, tài sản cho Bên A theo những cách thức Bên A đề nghị. Bên nào đề nghị chấm dứt hợp đồng phải chịu chi phí giao trả hàng hoá tài sản.
2- Chuyển nhượng hợp đồng
Không bên nào được chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ cho bên thứ ba khi không có sự đồng ý của bên kia. Bên B giao dịch với khách hàng để bán hàng có quyền và nghĩa vụ theo một hợp đồng khác.
3- Gia hạn hợp đồng 
Hợp đồng này có thể được gia hạn theo sự đề xuất của Bên A khi hết thời hạn hợp đồng là … ngày và được hai bên thống nhất bằng văn bản.
Hợp đồng này được làm thành … bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản, gửi cơ quan ….bản (nếu có).
Đại diện bên A
Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)
Đại diện bên B
Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docmau_hop_dong_dai_ly_3505.doc
Hợp đồng liên quan