Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp viết tay đơn giản

docx4 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 713 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp viết tay đơn giản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———***——–—
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
Địa danh, ngày .. tháng . năm 
Chúng tôi gồm có:
Bên A
Ông: ..
Sinh ngày: ././.
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :
cấp ngày//..tại .
Cùng vợ là Bà: .
Sinh ngày: ././.
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :
cấp ngày//..tại .
Địa chỉ liên hệ: ..
Số điện thoại: ..
Bên B
Ông/Bà:.
Sinh ngày:.//.
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :
cấp ngày//..tại ..
Địa chỉ liên hệ: .
Số điện thoại: ..
Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:
ĐIỀU 1
CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN ĐỔI
 Bên A nhượng lại toàn bộ Quyền sử dụng đất cho Bên B đối với thửa đất 5% (được chia
cũ) theo ..,
tại xứ đồng Bờ Đập, thôn Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số .. do .. cấp ngày ../../, cụ thể như sau:
– Thửa đất số: 
– Tờ bản đồ số:..
– Địa chỉ thửa đất: .
– Diện tích: . m2 (bằng chữ: ..)
– Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng: . m2
+ Sử dụng chung:  m2
– Mục đích sử dụng:
– Thời hạn sử dụng:.
– Nguồn gốc sử dụng:
Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là: .đồng.
(Bằng chữ: .đồng Việt Nam).
ĐIỀU 2
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho Bên B ngay sau khi Bên A đã được Bên B thanh toán đủ số tiền nêu trên.
Các bên chuyển đổi có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất đối với các thửa đất chuyển đổi tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Đồng thời Bên A có trách nhiệm hỗ trợ mà không có điều kiện ràng buộc nào để Bên B hoàn thành mọi thủ tục liên quan đến việc đăng ký quyền sử dụng của lô đất trên.
ĐIỀU 3
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 4
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
3. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nhận chuyển đổi nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;
4. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
4.1. Thửa đất không có tranh chấp;
4.2. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
ĐIỀU 5
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
Bên A                                                                Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên) (11)                             ( Ký và ghi rõ họ tên) (11)
LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN .....................
Ngày.........tháng...........năm.........
tại .......................................................................................................................................,
tôi ......................................................................, Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
xã/phường/thị trấn ............................................... huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh
....................................................... tỉnh/thành phố .................................................
CHỨNG THỰC:
- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp (đất 5%) của hộ gia đình, cá nhân được giao kết giữa bên A là ......................................................................................................... và bên B là .............................................................................................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;
- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........ trang), giao cho:
+ Bên A ...... bản chính;
+ Bên B ....... bản chính;
Lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính:............................................................................
Số................................, quyển số ................TP/CC-SCT/HĐGD.
CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxhop_dong_chuyen_nhuong_quyen_su_dung_dat_nong_nghiep_viet_ta.docx