Hợp đồng cho thuê lại nhà xưởng với quyền sử dụng đất

docx5 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 237 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng cho thuê lại nhà xưởng với quyền sử dụng đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------
                                                            ..................................... , ngày...... tháng....... năm......
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ LẠI NHÀ XƯỞNG VỚI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Số ./HĐ
Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số: /2015/NĐ-CP ngày .. tháng .. năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;
Các căn cứ pháp lý khác.
Chúng tôi ký tên dưới đây là:
I. BÊN CHO THUÊ (BÊN CHO THUÊ LẠI)
- Tên doanh nghiệp: ...........................................................................................................
- Địa chỉ: ...........................................................................................................................
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: .................
- Mã số doanh nghiệp: .......................................................................................................  
- Người đại diện theo pháp luật: . Chức vụ: ...........................................
- Số điện thoại liên hệ: .......................................................................................................
- Số tài khoản: .. Tại ngân hàng ......................................................
- Mã số thuế: .....................................................................................................................
II. BÊN THUÊ (BÊN THUÊ LẠI)
- Ông/Bà: .........................................................................................................................
- Sinh ngày: ..//.....................................................................
- Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số: .... Cấp ngày: /./.
Tại:.......................................................................................................................
- Quốc tịch (đối với người nước ngoài):..............................................................................
- Địa chỉ liên hệ:..................................................................................................................
- Số điện thoại: .................................................................................................................
- Email: .............................................................................................................................
(Trường hợp bên thuê là cá nhân thì chỉ ghi thông tin về cá nhân. Trường hợp bên thuê là nhiều người thì ghi thông tin cụ thể của từng cá nhân. Trường hợp bên thuê là vợ và chồng thì ghi thông tin của cả vợ và chồng. Trường hợp bên thuê là tổ chức thì ghi thông tin của tổ chức).
Hai bên đồng ý thực hiện việc cho thuê quyền sử dụng đất theo các thỏa thuận sau đây:
Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng thuê lại nhà xưởng với nội dung sau:
Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng có diện tích . m2 nằm tại:
- Thửa đất số: ...................................................................................................................
- Tờ bản đồ số: .................................................................................................................
- Địa chỉ thửa đất: ..............................................................................................................
- Diện tích: ../m2 (bằng chữ:..................................................................... )
- Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng:  m2
+ Sử dụng chung: . m2
- Mục đích sử dụng: ..........................................................................................................
- Thời hạn sử dụng: ...........................................................................................................
- Nguồn gốc sử dụng: .......................................................................................................
Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ..................................................................
Các chỉ tiêu về xây dựng của thửa đất như sau:
- Mật độ xây dựng: ...........................................................................................................
- Số tầng cao của công trình xây dựng: ..............................................................................
- Chiều cao tối đa của công trình xây dựng: ........................................................................
- Các chỉ tiêu khác theo quy hoạch được duyệt): ................................................................
Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất:
a) Đất đã có hạ tầng kỹ thuật (nếu là đất trong dự án đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để chuyển nhượng);
b) Đặc điểm nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất: .......................................... (nếu có).
Quyền của bên thứ ba đối với thửa đất (nếu có): ............................................................
1.2. Mục đích thuê: dùng làm xưởng sản xuất.
Điều 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG
2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là........ năm được tính từ ngày..... tháng..... năm.... đến ngày            tháng   năm...................... .
2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn.
2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.
2.4.  Trong trường hợp Hợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản tiền thuê nhà xưởng; Bên B được nhận lại toàn bộ trang thiết bị do mình mua sắm và lắp đặt (những trang thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).
Điều 3: GIÁ CẢ – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
- Giá thuê nhà là:............................................ đ/m2/tháng, (bằng chữ).......................
- Bên B sẽ trả trước cho Bên A...................... năm tiền thuê nhà là:......................... , (bằng chữ)      đồng.
Sau thời hạn.............. năm, tiền thuê nhà sẽ được thanh toán............. tháng một lần vào ngày           mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B.  
Điều 4: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN
4.1.  Trách nhiệm bên A:
4.1.1. Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả.
4.1.2. Bên A bàn giao toàn bộ các trang thiết bị đồ dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau khi ký kết hợp đồng này (có biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).
4.1.3. Bên A cam kết cấu trúc của nhà xưởng được xây dựng là chắc chắn, nếu trong quá trình sử dụng có xảy ra sự cố gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Bên B; Bên A sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường.
4.1.4. Chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuê cho thuê nhà xưởng với cơ quan thuế.
4.2.  Trách nhiệm của Bên B:
4.2.1. Sử dụng nhà xưởng đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng sẽ bàn bạc cụ thể với Bên A.
4.2.2. Thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn.
4.2.3. Có trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát các trang thiết bị và các đồ đạc tư  trang của bản thân.
4.2.4. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng Pháp luật hiện hành.
4.2.5. Thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê nhà xưởng ghi ở Điều 3) như tiền điện, điện thoại, thuế kinh doanh đầy đủ và đúng thời hạn.
Điều 5: CAM KẾT CHUNG
Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng. Nếu có xảy ra tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được, sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh. Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng mà hai bên phải chấp hành, mọi phí tổn sẽ do bên có lỗi chịu.
Hợp đồng này có giá trị ngay sau khi Hai bên ký kết và được Phòng Công chứng Nhà nước tỉnh   chứng nhận và được lập thành 03 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Phòng công chứng theo quy định.
               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B
LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

File đính kèm:

  • docxhop_dong_cho_thue_lai_nha_xuong_voi_quyen_su_dung_dat.docx
Hợp đồng liên quan