Hợp đồng cho mượn nhà ở

doc3 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Lượt xem: 2644 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng cho mượn nhà ở, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN NHÀ Ở
Toàn bộ ngôi nhà số 
Hôm nay, ngày tháng năm 20 , tại địa chỉ:., chúng tôi gồm:
BÊN CHO MƯỢN: (Bên A)
Ông 	:	Sinh năm : 
CMND số 	: 	 
Bà	: 	Sinh năm : 
CMND số	: 	
Thường trú 	: 
(Có giấy công nhận kết hôn kèm theo)
Bên A là chủ quyền..tại địa chỉ nêu trên theo giấy chứng nhận số: ngày  do UBND .. cấp; Trước bạ ngày 
BÊN MƯỢN: (Bên B)
Văn phòng đại diện .
Đại diện bởi	:
Bà	: 	Sinh năm : 
CMND số	: 	
Thường trú 	: 
Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý cho Bên B mượn toàn bộ ngôi nhà với những thoả thuận sau:
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG
Đối tượng của hợp đồng này là toàn bộ ngôi nhà số: ...., có thực trạng theo Giấy chứng nhận./ hoặc giấy bàn giao nhà/ giấy tờ khác/diện tích như sau:
.
ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ MỤC ĐÍCH MƯỢN
Thời hạn mượn: 02 (hai năm)
Mục đích mượn: mượn nhà làm trụ sở Văn phòng đại diện công ty.
ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A
Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
Giao nhà cho bên B theo đúng hợp đồng;
Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định nhà trong thời hạn mượn;
Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thoả thuận, nếu bên A không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B thì phải bồi thường;
Tạo điều kiện cho bên B sử dụng thuận tiện diện tích mượn;
Nộp các khoản thuế về nhà và đất (nếu có).
Bên A có các quyền sau đây:
Đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng nhưng phải báo cho bên B biết trước một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên B có một trong các hành vi sau đây:
Sử dụng nhà không đúng mục đích mượn;
Làm nhà hư hỏng nghiêm trọng;
Sửa chữa, đổi hoặc cho người khác mượn lại toàn bộ hoặc một phần nhà đang mượn mà không có sự đồng ý của bên A;
Làm mất trật tự công cộng nhiều lần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của những người xung quanh;
Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường.
Cải tạo, nâng cấp nhà cho mượn khi được bên mượn đồng ý, nhưng không được gây phiền hà cho bên B sử dụng chỗ ở;
Được lấy lại nhà cho mượn khi hết hạn hợp đồng mượn.
ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B
Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
Sử dụng nhà đúng mục đích đã thoả thuận;
Giữ gìn nhà, sửa chữa hư hỏng do mình gây ra;
Tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng;
Trả tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các chi phí phát sinh khác trong thời gian mượn nhà;
Trả nhà cho bên A theo đúng theo thoả thuận.
 Bên B có các quyền sau đây:
Được cho mượn lại nhà đang mượn, nếu được bên A đồng ý bằng văn bản;
Được tiếp tục mượn theo các điều kiện đã thoả thuận với bên A trong trường hợp được thay đổi chủ sở hữu nhà;
Được ưu tiên mua nhà đang mượn, khi bên A thông báo cho bên B về việc bán ngôi nhà;
Đơn phương đình chỉ hợp đồng mượn nhà nhưng phải báo cho bên A biết trước một tháng và yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên A có một trong các hành vi sau đây:
Không sửa chữa nhà khi chất lượng nhà giảm sút nghiêm trọng;
Quyền sử dụng nhà ở bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.
Được thay đổi cấu trúc ngôi nhà nếu được bên cho mượn đồng ý bằng văn bản.
ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG
Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được cần phải thực hiện bằng cách hoà giải; nếu hoà giải không thành, thì đưa ra toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 6: CÁC THOẢ THUẬN KHÁC
Việc sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản và phải được công chứng mới có giá trị để thực hiện.
ĐIỀU 7: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam kết sau đây:
Đã khai đúng sự thật và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.
Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thoả thuận với bên B đã ghi trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).
ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.
Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng
Hợp đồng này được lập thành 02 bản, Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản để thực hiện.
BÊN CHO MƯỢN	BÊN MƯỢN

File đính kèm:

  • docmau_hop_dong_muon_nha_lam_van_phong_2492.doc
Hợp đồng liên quan