Tổng hợp các mẫu phụ lục hợp đồng

docx17 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Ngày: 18/11/2017 | Lượt xem: 5437 | Lượt tải: 31download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng hợp các mẫu phụ lục hợp đồng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BIỂU MẪU
TỔNG HỢP CÁC MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG CỰC HAY 
MỤC LỤC
1.	PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
2.	PHỤ LỤC SỐ 5: MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở
3.	PHỤ LỤC: THAY ĐỔI THÔNG TIN HỢP ĐỒNG
4.	PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG MUA BÁN
5.	PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG ĐIỀU CHỈNH GIÁ
6.	MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THAY ĐỔI ĐƠN GIÁ BẰNG TIẾNG ANH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
====== o0o ======
Tên đơn vị: 	
Số: 	
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
- Chúng tôi, một bên là Ông (Bà): Huỳnh Huệ Nhân - Quốc tịch: Việt Nam.
Chức vụ: Giám đốc Công ty.
Đại diện cho (1): Công ty TNHH Tín Trực.
Điện thoại: 02403.566.993	Fax: 02403.......................
Địa chỉ: Lô C4 - C5 Khu công nghiệp Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang.
- Và một bên là Ông (Bà): ......................................... - Quốc tịch: Việt Nam.
Nghề nghiệp (2):	
Sinh ngày ......./ ......./ ........... tại: 	
Địa chỉ thường trú: 	
Số CMTND: ........................ cấp ngày ....../ ....../ ......... tại 	
Số sổ lao động (nếu có): .................. cấp ngày ...../ ...../ ........ tại: 	
- Căn cứ Hợp đồng lao động số ............ ký ngày ....../ ....../ ......... và nhu cầu sử dụng lao động, hai bên cùng nhau thỏa thuận thay đổi một số nội dung của hợp đồng mà hai bên đã ký kết như sau:
1. Nội dung thay đổi.
2. Thời gian thực hiện.
- Phụ lục này là bộ phận của hợp đồng lao động số: ................, được làm thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữa 01 bản và là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp lao động.
Hợp đồng này làm tại .................. ......./ ......./ ................
NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu)
Phụ lục số 5. Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________
......, ngày..........tháng.......năm......
HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở
(Hợp đồng mẫu)
______
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số ....../2006/NĐ-CP ngày ......tháng ......năm .........của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở,
Chúng tôi gồm:
BÊN BÁN NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên bán): 
- Ông (bà): 	
- Chức vụ:
- Số CMND (Hộ chiếu):	 cấp ngày / / , tại 
- Đại diện cho:
- Địa chỉ cơ quan (nhà riêng):
- Điện thoại:	Fax:
- Tài khoản: 	 tại Ngân hàng:
- Mã số thuế:
BÊN MUA NHÀ Ở (sau đây gọi tắt là Bên mua):
- Ông (bà):
- Chức vụ:
- Số CMND (Hộ chiếu):	 cấp ngày / / , tại 
- Đại diện cho:
- Địa chỉ cơ quan ( nhà riêng):
- Điện thoại:
- Mã số thuế:
Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán nhà ở dùng cho mục đích để ở và sinh hoạt với các nội dung sau:
I. Đặc điểm chính của nhà ở
1. Địa chỉ nhà ở:..........................................................................................
............................................................................................................................
2. Cấp nhà ở: ...............................................................................................
3. Tổng diện tích sàn nhà ở.........m2, trong đó diện tích chính là...........m2, diện tích phụ là: ...................m2.
4. Trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở (nếu có) gồm:.........................
.............................................................................................................................
5. Giấy tờ về nhà ở kèm theo gồm:..............................................................
............................................................................................................................
II. Giá bán nhà ở, phương thức thanh toán và thời hạn giao nhà
1. Giá bán là: ..........................................................đồng.
 (Bằng chữ: ...............................................................................................)
2. Phương thức thanh toán: bằng (tiền mặt, chuyển khoản hoặc hình thức khác)............................, trong đó:
- Trả lần đầu là: ........................đồng vào ngày ....../......./..... 
- Trả tiếp là: ..............................đồng vào ngày...../......./..... 
Các quy định khác do hai bên thoả thuận:
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
3. Thời hạn giao nhận nhà: 
Giao nhận nhà và trang thiết bị (nếu có) vào ngày...../......./..... 
III. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán 
1. Quyền của Bên bán:
a) Yêu cầu Bên mua trả đủ tiền mua nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;
b) Yêu cầu Bên mua nhận nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;
2. Nghĩa vụ của Bên bán:
a) Giao nhà ở kèm theo bản vẽ và hồ sơ nêu tại Hợp đồng này cho Bên mua, trường hợp không giao hoặc chậm giao nhà ở thì phải bồi thường thiệt hại;
b) Bảo quản nhà ở đã bán trong thời gian chưa giao nhà ở cho Bên mua. Thực hiện bảo hành đối với nhà ở được xây dựng theo dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở đến ngày ...... tháng ..... năm........;
c) Thông báo cho Bên mua các hạn chế về quyền sở hữu đối với nhà ở. Thông báo các quy định về quản lý sử dụng nhà ở đối với trường hợp bán căn hộ của nhà chung cư và cả khoản 4 kinh phí mà Bên mua phải đóng góp trong quá trình sử dụng;
d) Thực hiện đúng thủ tục về mua bán nhà ở theo quy định của pháp luật;
đ) Có trách nhiệm làm thủ tục để Bên mua được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (đối với doanh nghiệp bán nhà ở được xây dựng theo dự án).
IV. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua
1. Quyền của Bên mua:
a) Nhận nhà ở kèm theo bản vẽ và hồ sơ nêu tại Hợp đồng này theo đúng thời gian quy định tại khoản 3 Mục II của Hợp đồng này;
b) Yêu cầu Bên bán tạo điều kiện và cung cấp các giấy tờ có liên quan đến việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở;
c) Yêu cầu Bên bán làm thủ tục với cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (trong trường hợp mua nhà ở trong dự án của doanh nghiệp kinh doanh nhà ở).
2. Nghĩa vụ của Bên mua:
a) Trả đủ tiền mua nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;
b) Nhận nhà ở và hồ sơ đúng thời hạn đã thoả thuận;
c) Bảo đảm quyền, lợi ích của người thuê nhà trong trường hợp mua nhà ở đang cho thuê.
V. Các thoả thuận khác (nếu có)
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
VI. Cam kết của hai bên
1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký kết. Trường hợp có tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà ở, hai bên bàn bạc giải quyết bằng thương lượng. Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng thì việc giải quyết tranh chấp do Toà án giải quyết theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung phụ lục hợp đồng lập thêm được hai bên ký kết sẽ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.
2. Hợp đồng này được lập thành 05 văn bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng hoặc chứng thực, 01 bản lưu tại cơ quan cấp giấy, 01 bản lưu tại cơ quan thuế. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày có chứng nhận của công chứng Nhà nước hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
BÊN MUA NHÀ Ở
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN BÁN NHÀ Ở
(Ký và ghi rõ họ tên -
nếu là doanh nghiệp thì đóng dấu
và ghi chức vụ người ký)
Chứng nhận của công chứng Nhà nước ( Trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 93 của Luật Nhà ở.
)
(hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––––––
PHỤ LỤC: THAY ĐỔI THÔNG TIN HỢP ĐỒNG
(Kèm theo hợp đồng số:   Ký ngày: ././20..)
Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số: .. đã ký ngày ././20., hai bên thõa thuận và bổ sung các nội dung ghi trong bảng kê của Phụ lục này vào Hợp đồng. Bên B cam kết thực hiện các công việc được ghi theo các bảng kê dưới đây theo yêu cầu bên A, cụ thể:
Thay đổi thông tin:
STT
Thông tin hiện tại
Thông tin mới
1
Tên công ty
2
Địa chỉ
3
Mã số thuế
4
Số điện thoại
Bên A cam kết thanh toán đầy đủ chi phí như Hợp đồng số: ..  ký ngày /./20 cho đến ngày chấm dứt Hợp đồng đối với các dịch vụ có yêu cầu chấm dứt.
Phụ lục này được thành lập 02 bản, bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản.
Hà Nội, ngày ..... tháng .... năm 20
Đại diện Bên A                                                              Đại diện Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)                                                                       (Ký và ghi rõ họ tên)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG MUA BÁN............/2013/HĐDV/............
(V/v: .......................................................)
Hôm nay, ngày     tháng     năm 2013, tại địa chỉ ......................................, chúng tôi gồm:
1. BÊN A:  CÔNG TY
Địa chỉ:
Đại diện: 
Chức danh:
2. BÊN B:  CÔNG TY
Địa chỉ:
Đại diện: 
Chức danh:
Hai bên đồng ý ký kết phụ lục hợp đồng dịch vụ số ........../HĐDV/2013/............ để ghi nhận phần nội dung bổ sung cho các điều khoản của hợp đồng chính.
1. Nội dung bổ sung:
2. Lý do bổ sung:
3. Cam kết của các bên:
- Thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận.
- Tạo các điều kiện theo quy định của pháp luật để bên còn lại thực hiện hợp đồng.
4. Thời điểm phát sinh hiệu lực:
5. Các nội dung khác
Phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng chính và được lập thành 02 bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản.
 ĐẠI DIỆN BÊN A
 ĐẠI DIỆN BÊN B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa danh, ngày  tháng năm.
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG ĐIỀU CHỈNH GIÁ
Số.................
-    Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày , tháng, năm...
-    Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên..............................................................................
Chúng tôi gồm có.
BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):
CÔNG TY..
Đại diên          : Ông Nguyễn Văn A
Chức vụ          : Giám đốc
Địa chỉ            : 
Điện thoại      : +84..        Fax: +84
Mã số thuế     :.
Số tài khoản   :..
BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):
CÔNG TY..
Đại diên          : Nguyễn Văn B
Chức vụ          : Giám đốc
Địa chỉ            : 
Điện thoại      : +84..        Fax: +84
Mã số thuế     :.
Số tài khoản   :..
Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục hợp đồng số....... về ..đối với hợp đồng đã ký số .., ngày, thángnămcụ thể như sau:
1.  ........
2............
5. Điều khoản chung : 
ĐẠI DIỆN BÊN A
GIÁM ĐỐC
ĐẠI  DIỆN BÊN B
 GIÁM ĐỐC
MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THAY ĐỔI ĐƠN GIÁ BẰNG TIẾNG ANH
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence- Freedom- Happiness
----------------------------
ANNEX CONTRACT: CHANGE UNIT PRICE
No:
Date:...
Party A (Seller):.
Address: ......
Telephone:...................................................................................................................
Represented by:...........................................................................................................
Party B (Buyer):.........................................................................................................
Address: ......
Telephone:...................................................................................................................
Fax:..............................................................................................................................
Represented by:...........................................................................................................
After discussion, the parties agreed to sign the annex of contract no:.. with the change of unit price as follows:
Desciption of goods:
STT
Name of commodity
Quantity
Unit price
Changed price
1
2
3
Total
The two parties commit to implement all contents of the contract no:................., which party violates the contract will be responsibe under ..................... . Within the implement time of the contract, any problem arise, the two parties discuss for the settlement. Any amendment will be implemented by the annex contract signed by the two parties.
This annex is made into  copies with the same value. Each party shall keep  copy each.
Party A
Party B

File đính kèm:

  • docxtong-hop-cac-mau-phu-luc-hop-dong-cuc-hay-2525.docx
Hợp đồng liên quan