Tổng hợp 3 mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động

docx8 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Ngày: 18/11/2017 | Lượt xem: 1294 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng hợp 3 mẫu biên bản thanh lý hợp đồng lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BIỂU MẪU
TỔNG HỢP 3 MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Công ty
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------&&&----------
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
·         Căn cứ Hợp đồng lao động số: .  giữa Công ty .và
·         Căn cứ vào Biên bản bàn giao công việc giữa
·         Căn cứ Biên bản xác nhận công nợ
Hôm nay, ngày   tháng    năm . Tại Văn phòng công ty ........., chúng tôi gồm:
Bên A: Công ty
Do ông:
Chức vụ
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Bên B: Người lao động:   
Họ và tên:
Sinh ngày:
Tại:
Nghề nghiệp chuyên môn:
Trình độ học vấn:
Địa chỉ cư trú:
Điện thoại:
Số CMND và ngày cấp:
 Hai bên đã cùng nhau thoả thuận và tiến hành lập biên bản thanh lý HDLD với những điều khoản sau đây:
Điều 1: Trách nhiệm và quyền lợi của Người lao động:
-       Cam kết đã bàn giao hoàn toàn đầy đủ và đúng về nội dung tại các biên bản giao nhận đã ký
-       Cam kết chấp hành và tuân thủ đúng các điều kiện có liên quan
-       Chịu trách nhiệm cá nhân các vấn đề ngoài phần bàn giao đối với các cơ quan chức năng
-       Được hưởng các chế độ theo hợp đồng đã ký
 Điều 2: Trách nhiệm và quyền của công ty:
-       Chịu trách nhiệm giải quyết các chế độ cho người lao động theo hợp đồng đã ký.
-       Thanh toán lương đến thời điểm nghỉ việc :
-       Trợ cấp thôi việc
-       Có quyền yêu cầu người lao động phải thi hành đúng và đầy đủ các biên bản đã ký kết, các cam kết của người lao động đối với công ty và thực hiện đúng điều khoản đã ghi trong hợp đồng  
Điều 3: Điều khoản chung:
-       Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm của mình đối với bản thanh lý này.
-       Trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ khi ký biên bản này. Bên B (Người lao động) có trách nhiệm tiếp tục giải trình và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh về các nội dung đã bàn giao khi phát hiện còn thiếu sót hoặc chưa đúng.
-       Sau khi thực hiện xong nội dung của biên bản thanh lý này, các vấn đề trách nhiệm của 02 bên với Hợp đồng thử việc sẽ kết thúc.
Biên bản này làm thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau
Đại diện Bên A 
Đại diện Bên B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Hà nội, ngày...tháng...năm...
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
-	Căn cứ Hợp đồng lao động số: .../HĐLĐ giữa Công ty và...;
-	Căn cứ vào Biên bản bàn giao công việc giữa...và...;
-	Căn cứ Đơn xin thôi việc của ông/bà...,
Hôm nay, ngày...tháng...năm..., tại địa chỉ trụ sở chính Công ty TNHH A... chúng tôi gồm các bên có tên dưới đây:
BÊN A : CÔNG TY TNHH A...
Địa chỉ : Tòa nhà, số .
Đăng ký kinh doanh số:
Người đại diện: Ông/Bà...
Chức vụ:
BÊN B : ÔNG / BÀ
Sinh năm:
CMND số :................ do CA tỉnh / TP cấp ngày........
Địa chỉ thường trú:
Hai bên đã cùng nhau thoả thuận và tiến hành lập biên bản thanh lý hợp đồng lao động với những điều khoản sau đây:
Điều 1: Quyền và nghĩa vụ của người lao động
- Cam kết đã bàn giao hoàn toàn đầy đủ và đúng về nội dung tại biên bản giao nhận đã ký.
- Cam kết chấp hành và tuân thủ đúng các điều kiện có liên quan.
- Chịu trách nhiệm cá nhân các vấn đề ngoài phần bàn giao đối với các cơ quan chức năng.
- Được hưởng các chế độ theo hợp đồng đã ký.
Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động
- Chịu trách nhiệm giải quyết các chế độ cho người lao động theo hợp đồng đã ký.
- Thanh toán lương cho người lao động đến thời điểm nghỉ việc.
- Có quyền yêu cầu người lao động phải thi hành đúng và đầy đủ các biên bản đã ký kết, các cam kết của người lao động đối với công ty và thực hiện đúng điều khoản đã ghi trong hợp đồng. 
Điều 3: Điều khoản chung
- Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm của mình đối với bản thanh lý này.
- Trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ khi ký biên bản này. Bên B (Người lao động) có trách nhiệm tiếp tục giải trình và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh về các nội dung đã bàn giao khi phát hiện còn thiếu sót hoặc chưa đúng.
- Sau khi thực hiện xong nội dung của biên bản thanh lý này, các vấn đề trách nhiệm của 02 bên với Hợp đồng lao động sẽ kết thúc.
Biên bản này làm thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau
Biên bản thanh lý này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 Đại diện Bên A Đại diện Bên B
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
·         Căn cứ Hợp đồng lao động số: .  giữa Công ty .và
·         Căn cứ vào Biên bản bàn giao công việc giữa
·         Căn cứ Biên bản xác nhận công nợ
. Xét ....
Hôm nay, ngày.............Tại Văn phòng công ty ............................. chúng tôi gồm:
BÊN A : CÔNG TY 
Địa chỉ : 
Người đại diện: 
Chức vụ: 
 BÊN B : ÔNG / BÀ :...
Sinh năm: ..............................................................................................................................
CMND số : do CA tỉnh / TP cấp ngày .
Thừơng trú tại........................................................................................................................
Hai bên đã cùng nhau thoả thuận và tiến hành lập biên bản thanh lý HDLD với những điều khoản sau đây:
Điều 1: Trách nhiệm và quyền lợi của Người lao động:
-       Cam kết đã bàn giao hoàn toàn đầy đủ và đúng về nội dung tại các biên bản giao nhận đã ký
-       Cam kết chấp hành và tuân thủ đúng các điều kiện có liên quan
-       Chịu trách nhiệm cá nhân các vấn đề ngoài phần bàn giao đối với các cơ quan chức năng
-       Được hưởng các chế độ theo hợp đồng đã ký
 Điều 2: Trách nhiệm và quyền của công ty:
-       Chịu trách nhiệm giải quyết các chế độ cho người lao động theo hợp đồng đã ký.
-       Thanh toán lương đến thời điểm nghỉ việc :
-       Có quyền yêu cầu người lao động phải thi hành đúng và đầy đủ các biên bản đã ký kết, các cam kết của người lao động đối với công ty và thực hiện đúng điều khoản đã ghi trong hợp đồng  
Điều 3: Điều khoản chung:
-       Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung thuộc trách nhiệm của mình đối với bản thanh lý này.
-       Trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ khi ký biên bản này. Bên B (Người lao động) có trách nhiệm tiếp tục giải trình và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh về các nội dung đã bàn giao khi phát hiện còn thiếu sót hoặc chưa đúng.
-       Sau khi thực hiện xong nội dung của biên bản thanh lý này, các vấn đề trách nhiệm của 02 bên với Hợp đồng lao động sẽ kết thúc.
Biên bản này làm thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau
Đại diện Bên A
Đại diện Bên B

File đính kèm:

  • docx3mau_bien_ban_thanh_ly_hop_dong_lao_dong_1992.docx
Hợp đồng liên quan