Thanh lý hợp đồng gia công

doc1 trang | Chia sẻ: congthanh | Ngày: 08/01/2015 | Lượt xem: 1439 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thanh lý hợp đồng gia công, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do - Hạnh Phúc
O0o
THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG
Số :………………/TLHĐ
Căn cứ Luật Thương Mại được Quốc Hội thông qua ngày 10 tháng 5 năm 1997 và các văn bản pháp luật khác có liên quan .
Hôm nay, ngày tháng năm 
1. 	BÊN NHẬN GIA CÔNG
CÔNG TY TNHH ………….
	Địa chỉ : ………….,
	Tel : ……………….. 
	Mã số thuế :…………
	Đại diện : …………..	Chức vụ : Giám đốc
	(sau đây gọi là bên A)
2. 	BÊN GIAO GIA CÔNG
CÔNG TY TNHH ……….
	Địa chỉ : ……., TPHCM
	Tel : …….
	Mã số thuế : ……..
	Đại diện : ………	Chức vụ: Giám đốc
	(sau đây gọi là bên B)
Sau khi bàn bạc, hai bên thỏa thuận đồng ý thanh lý hợp đồng gia công số ………………….. ký ngày ………………. như sau:
Bên B đã giao cho bên A số lượng nguyên vật liệu :
Tên NVL:	Số lượng:
Bên A đã hoàn thành theo đúng yêu cầu và bàn giao cho Bên B số lượng thành phẩm:
Tên TP: 	Số lượng:
Số lượng NVL còn thừa sau khi gia công là: ………………………………
Bên A xuất hoá đơn GTGT số ………………………………. ngày …………………. cho bên B trị giá:
Tổng tiền hàng:	…………………………………
Thuế GTGT	………………………………..
Tổng thanh toán	………………………………..
	(viết bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………………….)
Bên B thanh toán cho bên A số tiền ………………………………… bằng ……………… trong ……………………..
Thanh lý hợp đồng này được lập thành 04 (bốn ) bản gốc , mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị như nhau.
	ĐẠI DIỆN BÊN B	ĐẠI DIỆN BÊN A

File đính kèm:

  • docthanh_ly_hd_gia_cong_7045.doc
Hợp đồng liên quan