Một số mẫu hợp đồng vận chuyển thông dụng

docx23 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Ngày: 18/11/2017 | Lượt xem: 1431 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Một số mẫu hợp đồng vận chuyển thông dụng, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BIỂU MẪU
MỘT SỐ MẪU HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN THÔNG DỤNG
MỤC LỤC 
Hợp đồng vận chuyển hành khách
Hợp đồng vận chuyển khách du lịch
Hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô
Hợp đồng vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng
Hợp đồng nguyên tắc (v/v: vận chuyển hàng hóa )
Hợp đồng kinh tế (v/v: vận chuyển hàng hóa )
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH
(Số: ./HĐVCHK)
Hôm nay, ngày . tháng . năm .., Tại 
Chúng tôi gồm có:
BÊN VẬN CHUYỂN (BÊN A):
Địa chỉ: .
Điện thoại: 
Fax: ..
Mã số thuế: 
Tài khoản số: 
Do ông (bà): 
Chức vụ: làm đại diện.
BÊN HÀNH KHÁCH (BÊN B): 
Địa chỉ: .
Điện thoại: 
Fax: ..
Mã số thuế: 
Tài khoản số: 
Do ông (bà): 
Chức vụ: làm đại diện.
Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:
 ĐIỀU 1: HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ VẬN CHUYỂN
1.1. Số người ..; Trọng lượng hành lý .
1.2. Giá cước: 
ĐIỀU 2: ĐỊA ĐIỂM NHẬN KHÁCH, GIAO KHÁCH
2.1. Bên A phải đến đường .., xã , phường . nhận hành khách vào thời gian .. giờ.. ngày ..... tháng năm ..
2.2. Bên A phải giao khách đến đường .., xã , phường . vào thời gian .. giờ.. ngày ..... tháng năm ..
ĐIỀU 3: PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH
3.1. Bên B yêu cầu bên A vận chuyển số khách bằng phương tiện (xe ca, tàu thủy, máy bay, xích lô) phải có khả năng cần thiết như sau:
a) Tốc độ phải đạt .. km/giờ
b) Có máy điều hòa, quạt, mái che.
c) Số lượng phương tiện là: 
3.2. Bên A chịu trách nhiệm về kỹ thuật cho phương tiện vận chuyển để bảo đảm vận tải trong thời gian là .
3.3. Bên A phải chuẩn bị đủ giấy tờ cho phương tiện đi lại hợp lệ trên tuyến giao thông đó để vận tải số hàng đã thỏa thuận như trên và chịu mọi hậu quả về giấy tờ pháp lý của phương tiện vận tải.
3.4. Bên A phải làm vệ sinh phương tiện vận chuyển hành khách.
ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
4.1. Nghĩa vụ của bên A:
a) Chuyên chở hành khách từ địa điểm xuất phát đến đúng địa điểm, đến đúng giờ, văn minh, lịch sự và bằng phương tiện đã thỏa thuận một cách an toàn, theo lộ trình và cước phí hợp lý theo loại phương tiện của lộ trình đó; bảo đảm đủ chỗ ngồi cho hành khách và không chuyên chở vượt quá trọng tải.
b) Bảo đảm thời gian xuất phát đã được thông báo hoặc theo thỏa thuận.
c) Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với hành khách theo quy định của pháp luật.
d) Chuyên chở hành lý và trả lại cho hành khách hoặc người có quyền nhận hành lý tại địa điểm thỏa thuận theo đúng thời gian, lộ trình.
e) Hoàn trả lại cho hành khách cước phí vận chuyển theo thỏa thuận. Trong trường hợp pháp luật có quy định thì theo quy định của pháp luật.
f) Trách nhiệm bồi thường thiệt hại:
- Trong trường hợp tính mạng, sức khoẻ và hành lý của hành khách bị thiệt hại thì bên A phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
- Bên A không phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và hành lý của hành khách nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của hành khách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Trong trường hợp hành khách vi phạm điều kiện vận chuyển đã thoả thuận, các quy định của điều lệ vận chuyển mà gây thiệt hại cho bên A hoặc người thứ ba thì phải bồi thường.
4.2. Quyền của bên A:
a) Yêu cầu hành khách trả lại đủ cước phí vận chuyển hành khách, cước phí vận chuyển hành lý mang theo người vượt qua mức quy định.
b) Từ chối chuyên chở hành khách trong các trường hợp sau đây:
- Hành khách không chấp hành quy định của bên vận chuyển hoặc có hành vi làm mất trật tự công cộng, cản trở công việc của bên vận chuyển, đe dọa đến tính mạng, sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc có những hành vi khác không bảo đảm an toàn trong hành trình; trong trường hợp này, hành khách không được trả lại cước phí vận chuyển và phải chịu phạt vi phạm, nếu điều lệ vận chuyển có quy định;
- Do tình trạng sức khoẻ của hành khách mà bên vận chuyển thấy rõ rằng việc vận chuyển sẽ gây nguy hiểm cho chính hành khách đó hoặc những người khác trong hành trình;
- Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.
ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
5.1. Nghĩa vụ của bên B:
a) Trả đủ cước phí vận chuyển hành khách, hành lý vượt quá mức quy định và tự bảo quản hành lý mang theo người;
b) Có mặt tại địa điểm xuất phát đúng thời gian đã thỏa thuận;
c) Tôn trọng, chấp hành đúng các quy định của bên vận chuyển và các quy định khác về bảo đảm an toàn giao thông.
5.2. Quyền của bên B:
a) Yêu cầu được chuyên chở đúng bằng phương tiện vận chuyển và giá trị loại vé với lộ trình đã thỏa thuận;
b) Được miễn cước phí vận chuyển đối với hành lý ký gửi và hành lý xách tay trong hạn mức theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;
c) Yêu cầu thanh toán chi phí phát sinh hoặc bồi thường thiệt hại, nếu bên A có lỗi trong việc không chuyên chở đúng thời hạn, địa điểm thỏa thuận;
d) Được nhận lại toàn bộ hoặc một phần cước phí vận chuyển trong trường hợp sau đây:
e) Nhận hành lý tại địa điểm đã thỏa thuận theo đúng thời gian, lộ trình.
f) Yêu cầu tạm dừng hành trình trong thời hạn và theo thủ tục do pháp luật quy định.
ĐIỀU 6: ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
6.1. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong các trường hợp quy định tại các mục b) Khoản 4.2 Điều 4 của hợp đồng này.
6.2. Bên B có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên A vi phạm nghĩa vụ quy định tại các mục a), b), d) Khoản 4.1 Điều 4 của hợp đồng này.
ĐIỀU 9: BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG (Nếu có)
ĐIỀU 10: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG
10.1. Bên nào vi phạm hợp đồng, thì phải trả cho bên bị vị phạm tiền phạt vi phạm hợp đồng, chi phí để ngăn chặn hạn chế thiệt hai do vi phạm gây ra.
10.2. Bên nào đã ký hợp đồng mà không thực hiện hợp đồng hoặc đơn phương đình chỉ hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tới% giá trị phần tổng cước phí dự chi.
ĐIỀU 11: TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
11.1. Trong trường hợp tính mạng, sức khoẻ và hành lý của bên B bị thiệt hại thì bên A phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
11.2. Bên A không phải bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ và hành lý của hành khách nếu thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của hành khách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
11.3. Trong trường hợp bên B vi phạm điều kiện vận chuyển đã thoả thuận, các quy định của điều lệ vận chuyển mà gây thiệt hại cho bên A hoặc người thứ ba thì phải bồi thường.
ĐIỀU 12: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
12.1. Nếu có vấn đề gì bất lợi các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thỏa thuận bình đẳng, cùng có lợi.
12.2. Trường hợp các bên không tự giải quyết xong thì thống nhất sẽ khiếu nại tại Tòa án.
12.3. Chi phí cho những hoạt động kiểm tra xác minh và lệ phí Tòa án theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 13: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày . đến ngày .. tháng . năm 
Hợp đồng được lập thành . (..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.
 ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
 Chức vụ Chức vụ
 (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 và Bộ Luật Thương Mại số 36/2005/QH 11 của Nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam ban hành ngày 14 /06/ 2005.
- Căn cứ vào khả năng cung cấp dịch vụ vận chuyển của Công ty CP TM và Du Lịch Quốc Tế Bốn Phương
- Căn cứ vào nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển của Quý Khách hàng
Hôm nay, Ngày . tháng năm 20, Chúng tôi gồm:
Bên thuê dịch vụ: ( Dưới đây gọi là bên A)
Địa chỉ:	
Điện thoại:	 Fax:	
Tài khoản:	
MST:	
Do Ông/Bà :	 Chức vụ: 	làm đại diện. 	 	 
Bên cho thuê dịch vụ : ( Dưới đây gọi là bên B)
CÔNG TY 	
Trụ Sở Chính:	
Website:	
Điện thoại:	 Fax:	
Tài khoản:	Ngân hàng 	
MST:	
Do Ông :	Chức vụ:	 làm đại diện. 
 Sau khi thoả thuận, hai bên thống nhất đồng ý ký kết hợp đồng vận chuyển khách theo các điều khoản dưới đây:
Điều I: NỘI DUNG CHÍNH
Bên B nhận hợp đồng cho bên A thuê dịch vụ vận chuyển hành khách,
Số lượng: .	Loại xe: 	Số ghế: .chỗ
Tuyến đường hoạt động: Thời gian sử dụng xe:
Từ ngày đến .
Địa điểm Đón(hoặc Trả) khách (Tối đa 02 điểm trên cùng tuyến):	01:
 02:
Giờ đón khách:	01:. 02:
Ăn nghỉ lái xe:	Theo đoàn
Trưởng đoàn:	 01:. 02:
Trong thời gian phục vụ, nếu có ý định đi thêm các tuyến điểm hoặc thêm ngày. Bên A có trách nhiệm trao đổi và thống nhất trực tiếp với Điều hành bên B trước khi thực hiện.
Điều II: GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
 Đơn giá thuê xe : .. VNĐ (Bao gồm 5%VAT) 
Tổng cộng: VNĐ
Bằng chữ: 	
Đặt cọc: 	
Còn lại: 	
Giá trên đã bao gồm xăng, dầu, cầu đường, bến bãi, Bảo hiểm hành khách theo mức qui định hiện hành; Chưa bao gồm các chi phí phát sinh (nếu có).
Thời hạn thanh toán: ..
Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Nếu sau thời hạn trên mà bên A chưa thực hiện việc thanh toán mà không có lý do hoặc sự đồng ý thống nhất của cả hai bên bằng văn bản. Bên B có quyền tính lãi theo tỉ giá của ngân hàng nhà nước thời điểm hiện tại và khiếu kiện (khi cần thiết).
 Điều III: TRÁCH NHIỆM HAI BÊN VÀ CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH.
Bên A:
- Có trách nhiệm nhắc nhở thành viên trong đoàn nghiêm chỉnh chấp hành quy định của nhà xe khi đi trên xe.
-Huỷ hợp đồng sau khi đã ký kết, sẽ phải đền bù thiệt hại cho bên B 50% trên tổng giá trị hợp đồng. Hủy hợp đồng trước giờ xe chạy 12 h, sẽ phải đền bù thiệt hại 70% trên tổng giá trị hợp đồng
-Đảm bảo sử dụng xe đúng mục đích và lịch trình đã thoả thuận được hai bên xác nhận.
-Nếu có thay đổi về giờ đón - điểm đón bên A phải có trách nhiệm thông báo cho bên B trước 03 ngày.
-Nhắc nhở và quản lý khách có mặt ở điểm đón đúng giờ và lên xe kịp thời ngay khi xe đến.
-Sắp xếp và cung cấp chi tiết lộ trình điểm đón và trả sao cho phù hợp với đặc thù từng loại xe (45 – 35 – 25 hoặc 16 chỗ) có thể di chuyển một cách thuận tiện nhất và đúng theo quy định Luật giao thông đường bộ.
-Đảm bảo số lượng khách sử dụng xe đúng theo số ghế của chủng loại xe ký hợp đồng thuê (xe 47chỗ có 45 ghế khách; xe 35 chỗ có 33 ghế khách, xe 25 chỗ có 24 ghế khách)
-Tuyệt đối không uống rượu bia hoặc hút thuốc lá trên xe, nếu vi phạm sẽ chịu tiền phạt theo quy định khi đi trên xe.
- Nếu bên A yêu cầu đón hoặc trả trên 02 địa điểm như đã ký kết, sẽ phải thanh toán cho bên B là 100.000VNĐ/ 1 điểm phát sinh.
-Ký và xác nhận mọi lịch trình đã được thực hiện, bao gồm cả chương trình phát sinh (nếu có). Thanh toán đầy đủ và đúng hạn mọi chi phí thuê xe và phát sinh (nếu có).
Bên B :
-Có trách nhiệm chuẩn bị và sắp xếp xe theo đúng chủng loại đã ký kết trong hợp đồng.
-Đảm bảo xe luôn ở tình trạng sạch sẽ, chuyến đi an toàn - đúng giờ, ăn mặc – tác phong phục vụ lịch sự – nhã nhặn – chu đáo. 
- Tuyệt đối không có mùi rượu bia hoặc hút thuốc lá khi lái xe, nếu vi phạm sẽ chịu phạt tiền theo qui định khi đi trên xe và chế tài hiện hành của công ty.
-Trong trường hợp Bên B huỷ hợp đồng sau khi đã ký kết Bên B phải đền bù thiệt hại cho bên A 100% giá trị hợp đồng.
-Trường hợp hoãn - huỷ - đón muộn vì những lý do khách quan (VD như: thiên tai, tai nạn, ) hoặc do khách hàng đứng sai điểm đón hoặc thay đổi điểm đón mà không báo trước, bên B sẽ hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm.
-Bên B không chịu trách nhiệm bồi thường hoặc giải quyết khó khăn trong trường hợp bên A sắp xếp điểm đón/ trả hoặc tuyến đường đi không hợp lý để xe không vào đón/ trả được hoặc trái với quy định của Luật giao thông đường bộ. Trường hợp nguy hiểm hoặc có thể gây hỏng hóc xe, bên B toàn quyền từ chối đi vào điểm đón/trả mà sẽ đỗ ở địa điểm phù hợp nhất để khách lên hoặc xuống xe.
-Toàn quyền từ chối cho xe khởi hành, nếu số lượng người sử dụng xe vượt quá qui định theo Luật đường bộ.
-Nhân viên lái xe có trách nhiệm ghi lại lịch trình và lấy chữ ký xác nhận của trưởng đoàn có trách nhiệm của bên A vào chương trình sử dụng xe thực tế đã sử dụng.
Điều IV. THỜI HẠN HỢP ĐỒNG
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hợp đồng này hết hiệu lực và tự thanh lý khi bên B hoàn tất hợp đồng phục vụ và bên A thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ chi phí thuê theo hợp đồng và chi phí phát sinh (nếu có).
Điều V. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG
Trong quá trình thực hiện hợp đồng mọi phát sinh và tranh chấp đều được hai bên sẽ trực tiếp gặp nhau để bàn bạc và giải quyết trên cơ sở thương lượng, tinh thần tôn trọng lẫn nhau và đảm bảo uy tín cho nhau.
Trường hợp hai bên không thể tự giải quyết, sẽ đưa đơn đề nghị cơ quan pháp luật can thiệp, quyết định của cơ quan Luật pháp sẽ là quyết định cuối cùng và bên thua kiện sẽ phải chịu án phí.
Hợp đồng này gồm 05 điều 03 trang, được lập thành 02 bản, bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản có giá trị như nhau để cùng nhau thực hiện.
 ĐẠI DIỆN BÊN A	 ĐẠI DIỆN BÊN B
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ
– Căn cứ Luật dân sự đã được nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ VII thông qua ngày 14/06/2005.
– Căn cứ nhu cầu thoả thuận của hai bên;
Hôm nay, ngày 09 tháng 11 năm 2014 tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Và Du Lịch Goldsun , chúng tôi gồm có:
A . ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ VẬN CHUYỂN: (Bên A)
Tên đơn vị: 	
Người đại diện :	Chức vụ: 	
Địa chỉ: 	
Điện thoại:	Fax :	 
Mã số thuế :	
Tài khoản :	– Tại ngân hàng	 
B . ĐẠI DIỆN BÊN VẬN CHUYỂN: (Bên B)
CÔNG TY 	
Địa chỉ: 	
Người đại diện :	Chức vụ: 	
Điện thoại:	Fax :	
Giấy đăng ký kinh doanh số : 	Nơi Cấp:	
Mã số thuế :	
Tài khoản :	– Tại ngân hàng	 
Hai bên đã cùng nhau thống nhất những nội dung sau :
I . NỘI DUNG HỢP ĐỒNG :
Bên A thuê Bên B vận chuyển hành khách đi từ ngày ,,./../ 2014 đến ngày ./ / 2014. Với những điều kiện cụ thể sau :
1.Số lượng :	Mác xe :	
Số đăng ký	Số ghế: 	chỗ
Tuyến vận chuyển: 	
2. Thời gian và địa điểm :
Đúng .. ngày ././2014 xe có mặt tại : 
– Quý khách lưu ý :
– Xe trả khách tại điểm đón lúc .. ngày /../2014.
– Mọi phát sinh không ghi trong hợp đồng Quý khách xin vui lòng liên hệ số ĐT: 0972.238.430
II . HÌNH THỨC THANH TOÁN VÀ GIÁ CƯỚC :
– Hình thức thanh toán : Chuyển khoản hoặc tiền mặt
– Giá cước 01 chuyến : VNĐ ( Giá trên gồm thuế10%VAT )
– Tổng số tiền thanh toán : VNĐ
– Đặt trước :VNĐ
– Số tiền còn lại : . VNĐ
– Số tiền còn lại Bên A sẽ thanh toán : VNĐ
– ( Bằng chữ : .)
III . TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN :
1. Bên A: Bố trí đi đúng giờ, đúng hành trình, đúng số người theo hợp đồng.Chấp hành tốt các qui định của nhà xe, thanh toán cước phí đầy đủ và tự chịu trách nhiệm về hành lý, hàng hoá của mình mua từ nơi đến (điểm tham quan, du lịch)về nơi đi.
2. Bên B: Bảo đảm xe chạy đúng hành trình, lái phụ xe phục vụ văn minh lịch sự, chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông .
Tiền cầu đường, phí xăng dầu, tiền gửi xe Bên B chịu.
Lái, phụ xe ăn nghỉ theo đoàn do Bên A chịu (02 người)
IV . ĐIỀU KHOẢN CHUNG :
1. Trường hợp một trong hai bên muốn huỷ bỏ hoặc thay đổi hợp đồng thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất là 05 ngày. Bên nào thay đổi sẽ phải bồi thường 50% giá trị của hợp đồng đã ký.
2. Sau khi kết thúc hợp đồng 05 ngày (Trừ ngày nghỉ và ngày lễ). Nếu bên A không thanh toán cho Bên B thì Bên B sẽ tính lãi như lãi suất ngân hàng tại thời điểm .
3. Nếu quá thời gian trả khách bên A sẽ chịu chi phí phát sinh theo quy định của bên B.
4. Trong trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, lũ lụt Ngoài khả năng kiểm soát của hai bên, làm ảnh hưởng tới thực hiện hợp đồng thì hai bên được miễn truy cứu trách nhiệm.
5. Mọi phát sinh chi phí ngoài hợp đồng nếu do lỗi của bên nào gây ra thì bên đó phải chịu trách nhiệm và giải quyết bằng thương lượng. Nếu không thương lượng được thì đề nghị toà án dân sự Vĩnh Phúc giải quyết. Kết luận của toà án là kết luận cuối cùng, mọi chi phí do bên thua kiện chi trả .
6. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký. Hợp đồng hết hiệu lực thi hành và được thanh lý khi bên A đã thanh toán hết số tiền theo hợp đồng đã ký cho bên B . Hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung thoả thuận .
Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.
 ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊNB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN ĐẤT THẢI, PHẾ THẢI XÂY DỰNG
(Số: ./HĐMGMBBĐS)
Hôm nay, ngày . tháng . năm .., Tại .
Chúng tôi gồm có:
BÊN YÊU CẦU VẬN CHUYỂN ĐẤT THẢI (BÊN A): 	
Địa chỉ:	 
Điện thoại: 	
Fax: 	
Mã số thuế: 	
Tài khoản số: 	
Do ông (bà):	
Chức vụ: 	làm đại diện.
BÊN NHẬN VẬN CHUYỂN ĐẤT THẢI (BÊN B): 	
Địa chỉ:	 
Điện thoại: 	
Fax: 	
Mã số thuế: 	
Tài khoản số: 	
Do ông (bà):	
Chức vụ: 	làm đại diện.
Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng này, trong đó, bên A đồng ý thuê bên B đảm nhận việc vận chuyển đất thải, phế thải xây dựng tại địa chỉ .............................................. với các điều khoản như sau:
Điều 1: Nội dung công việc:	
Điều 2: Trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi bên giao:	
Điều 3: Trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi bên nhận:	
Điều 4: Phương pháp, thời gian thu gom, vận chuyển:	
Điều 5: Giá cả và thanh toán:	
Điều 6: Thời hạn của hợp đồng:	
Điều 7: Giải quyết khi có tranh chấp:	
Điều 8: Thưởng phạt trong thực hiện hơp đồng:	
Điều 9: Điều khản chung: hợp đồng được lập thành...bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ...bản và có giá trị pháp lý từ ngày:	
                           Bên giao ký                                                                           Bên nhận ký
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC
(V/v: Vận chuyển hàng hóa )
 Số: / 2015/HĐNT
Căn cứ Bộ Luật Dân sự Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005.
Căn cứ vào Luật Thương Mại Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Số :36/2005/QH11 ban hành ngày 14/06/2005 ;
Căn cứ vào thỏa thuận,nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai Bên ngày / /2015
CHÚNG TÔI GỒM:
BÊN A: (BÊN THUÊ VẬN CHUYỂN )
CÔNG TY ABC
Địa chỉ	: 
Điện thoại	: 
Fax	: 
Mã số thuế : 
Tài khoản số : 
Đại diện	: 
BÊN B : ( BÊN VẬN CHUYỂN ) 
CÔNG TY XYZ
Địa chỉ	: 
Điện thoại	: 
Fax	: 
Mã số thuế	: 
Tài khoản số : 
Đại diện	: 
Cùng thoả thuận ký Hợp đồng kinh tế theo các điều khoản sau đây:
ĐIỀU 1: ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN
Bên B nhận cung cấp dịch vụ vận chuyển .. cho bên A theo đơn giá tạm tính như sau:
Vận chuyển đơn hàng đi từ .
Đơn giá: ..
Đơn hàng vận chuyển cho mỗi lô hàng là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT, và đã bao gồm tất cả các phụ phí phát sinh
ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B
Giao hàng tới địa điểm theo thông báo của bên A trong vòng 03-04 ngày làm việc tùy theo cung đường kể từ ngày bốc hàng.
Yêu cầu bên nhận hàng ký xác nhận vào biên bản giao nhận hàng.
Đảm bảo sự an toàn, nguyên vẹn về số lượng và chất lượng của hàng hóa vận chuyển
Đại diện bên B kiểm tra, nhận bàn giao và ký xác nhận tình trạng của lô hàng khi nhận bàn giao hàng để vận chuyển từ bên A.
Cung cấp thông tin của xe chở hàng ( biển số xe, loại xe ) và thông tin của tài xế vận chuyển (Chứng minh thư, số điện thoại)
Trên đường vận chuyển nếu xảy ra rủi ro, mất mát, hư hỏng hàng hoá thì đại diện phương tiện phải bồi thường 100% thiệt hại theo giá trị hàng hoá và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu bên B giao hàng trễ hàng theo lịch giao hàng đã thống nhất, bên B đồng ý chịu phạt trễ tiến độ là 12% / tổng cước vận chuyển cho một ngày giao hàng trễ. Số tiền phạt có thể điểu chỉnh tùy theo mức độ thiệt hại của bên A do việc giao hàng trễ gây nên.
ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A
Cung cấp chính xác địa điểm bốc hàng, đảm bảo tính hợp pháp của hàng hóa để vận chuyển.
Cung cấp chính xác thông tin bên nhận hàng cho bên B, trước khi vận chuyển.
Bên A chịu trách nhiệm về các giấy tờ có liên quan đến hàng hoá và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hàng hóa vận chuyển.
Cung cấp biên bản giao nhận hàng qua email, fax tới bên B trước khi vận chuyển
Thanh toán đúng thời hạn quy định sau khi nhận đủ bộ chứng từ thanh toán.
Đại diện bên B kiểm tra, nhận bàn giao và ký xác nhận tình trạng của lô hàng khi nhận bàn giao hàng để vận chuyển từ bên A.
Bên A đồng ý chịu phát 0.5% số tiền chưa thanh toán cho một ngày thanh toán trễ.
ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
4.1	Loại tiền thanh toán: VNĐ.
4.2	Hai bên đồng ý thanh toán theo phương thức sau:
Bên A Thanh toán cho bên B vào cuối mỗi tháng, chậm nhất là ngày 05 của tháng tiếp theo hoặc tổng số dư nợ đạt mức 200.000.000vnd tùy điều kiện nào đến trước. Điều kiện thanh toán khi bên A nhận đủ bộ chứng từ thanh toán gồm:
Hóa Đơn VAT
Biên bản giao nhận hàng (Giấy xác nhận) của đại diện bên nhận hàng
ĐIỀU 5: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG
Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký cho đến hết ngày 31/12/2015
Khi chấm dứt hợp đồng thì tất cả các quyền và nghĩa vụ giữa hai bên sẽ chấm dứt. Trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng thì bên kia có quyền chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo trước cho bên kia bằng văn bản trong vòng 12h làm việc. Quá thời hạn trên mà không có phản hồi thì hợp đồng được coi là vô hiệu.
ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Hai bên cam kết thực hiện đúng theo những điều khoản đã nêu trong Hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, hai Bên sẽ cùng nhau bàn bạc, giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị và hòa giải. Trường hợp không thể giải quyết vụ việc bằng hòa giải, hai Bên đồng ý đưa ra vụ việc ra Tòa Kinh tế–Toà án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là quyết định cuối cùng và hai Bên phải chấp hành. Phí Toà án sẽ do Bên có vi phạm chịu trách nhiệm thanh toán.
Không Bên nào được tự ý sửa đổi các điều khoản nói trên. Trường hợp có sự thay đổi phải có sự đồng ý của hai bên và được xác nhận băng văn bản.
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai Bên ký kết, không tự thanh lý.
Hợp đồng này được lập thành 04 bản bằng tiếng Việt ( bản gốc, bản scan hoặc fax ), mỗi Bên giữ 02 bản tiếng Việt có giá trị ngang nhau về mặt pháp lý. 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng . năm 2015.
 ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
(V/v: Vận chuyển hàng hóa )
 Số: / 2015/HĐKT
Căn cứ Bộ Luật Dân sự Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005.
Căn cứ vào Luật Thương Mại Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Số :36/2005/QH11 ban hành ngày 14/06/2005 ;
Căn cứ vào thỏa thuận,nhu cầu và khả năng đáp ứng của hai Bên ngày / /2015
CHÚNG TÔI GỒM:
BÊN A: (BÊN THUÊ VẬN CHUYỂN )
CÔNG TY ABC
Địa chỉ	: 
Điện thoại	: 
Fax	: 
Mã số thuế : 
Tài khoản số : 
Đại diện	: 
BÊN B : ( BÊN VẬN CHUYỂN ) 
CÔNG TY XYZ
Địa chỉ	: 
Điện thoại	: 
Fax	: 
Mã số thuế	: 
Tài khoản số : 
Đại diện	: 
Cùng thoả thuận ký Hợp đồng kinh tế theo các điều khoản sau đây:
ĐIỀU 1: ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN
Bên B nhận cung cấp dịch vụ vận chuyển .. cho bên A theo đơn giá tạm tính như sau:
Vận chuyển đơn hàng đi . Từ ..
Đơn giá: ..
Đơn hàng vận chuyển cho mỗi lô hàng là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.
Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT, và đã bao gồm tất cả các phụ phí phát sinh
ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B
Giao hàng tới địa điểm theo thông báo của bên A trong vòng 03-04 ngày làm việc tùy theo cung đường kể từ ngày bốc hàng.
Yêu cầu bên nhận hàng ký xác nhận vào biên bản giao nhận hàng.
Đảm bảo sự an toàn, nguyên vẹn về số lượng và chất lượng của hàng hóa vận chuyển
Đại diện bên B kiểm tra, nhận bàn giao và ký xác nhận tình trạng của lô hàng khi nhận bàn giao hàng để vận chuyển từ bên A.
Cung cấp thông tin của xe chở hàng ( biển số xe, loại xe ) và thông tin của tài xế vận chuyển (Chứng minh thư, số điện thoại)
Trên đường vận chuyển nếu xảy ra rủi ro, mất mát, hư hỏng hàng hoá thì đại diện phương tiện phải bồi thường 100% thiệt hại theo giá trị hàng hoá và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu bên B giao hàng trễ hàng theo lịch giao hàng đã thống nhất, bên B đồng ý chịu phạt trễ tiến độ là 12% / tổng cước vận chuyển cho một ngày giao hàng trễ. Số tiền phạt có thể điểu chỉnh tùy theo mức độ thiệt hại của bên A do việc giao hàng trễ gây nên.
ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A
Cung cấp chính xác địa điểm bốc hàng, đảm bảo tính hợp pháp của hàng hóa để vận chuyển.
Cung cấp chính xác thông tin bên nhận hàng cho bên B, trước khi vận chuyển.
Bên A chịu trách nhiệm về các giấy tờ có liên quan đến hàng hoá và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hàng hóa vận chuyển.
Cung cấp biên bản giao nhận hàng qua email, fax tới bên B trước khi vận chuyển
Thanh toán đúng thời hạn quy định sau khi nhận đủ bộ chứng từ thanh toán.
Đại diện bên B kiểm tra, nhận bàn giao và ký xác nhận tình trạng của lô hàng khi nhận bàn giao hàng để vận chuyển từ bên A.
Bên A đồng ý chịu phát 0.5% số tiền chưa thanh toán cho một ngày thanh toán trễ.
ĐIỀU 4: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
4.1	Loại tiền thanh toán: VNĐ.
4.2	Hai bên đồng ý thanh toán theo phương thức sau:
	Bên A thanh toán 100% phí vận chuyển trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày bên A nhận đủ bộ chứng từ thanh toán bao gồm:
Hóa đơn VAT
Bên bản giao nhận hàng có xác nhận của đại điện bên nhận hàng.
ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Hai bên cam kết thực hiện đúng theo những điều khoản đã nêu trong Hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, hai Bên sẽ cùng nhau bàn bạc, giải quyết trên tinh thần h

File đính kèm:

 • docxmot-so-mau-hop-dong-van-chuyen-thong-dung-8445.docx
Hợp đồng liên quan