Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

doc1 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Ngày: 18/11/2017 | Lượt xem: 1588 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY CP/TNHH ABCD
____***____
Số: ___/....../QĐ-ABCD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------o0o--------
..........., ngày  ..... tháng .... năm .........
QUYẾT ĐỊNH
Vv: Chấm dứt hợp đồng lao động
--------------
GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP/TNHH ABCD
Căn cứ Bộ luật lao động 2012 số 10/2012/QH13 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Hợp đồng lao động số	;
Căn cứ Quyết định 	;
Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số của 	, đối với Ông Nguyễn Văn A;
Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Văn A, là cán bộ/công nhân viên thuộc phòng 	;
Lý do: (Bị xử lý vi phạm hoặc bị kết án theo quyết định của tòa án, hết thời gian theo Hợp đồng lao động đã ký mà không gia hạn...)	;
Kể từ ngày ...../...../............
Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Văn A được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.
Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông Nguyễn Văn A căn cứ quyết định thi hành.
Nơi nhận:
- Cá nhân Ông Nguyễn Văn A;
- Công đoàn Công ty;
- Phòng TC & NS;
- P21 (Đăng tin);
- Lưu VP, HS
GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN B

File đính kèm:

  • docmau_quyet_dinh_cham_dut_hop_dong_lao_dong_1083.doc
Hợp đồng liên quan