Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

pdf5 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Ngày: 18/11/2017 | Lượt xem: 1589 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU HỢPĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ
Nội vụ)
Bộ, ngành, địa
phương: ............................
Đơn vị: ..............................
-------
CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: /HĐLV ............, ngày .... tháng .... năm ...........
HỢPĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
- Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về
tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Chúng tôi, một bên là Ông/ Bà: .......................................................................................
Chức vụ: ...........................................................................................................................
Đại diện cho đơn vị (1) ....................................................................................................
Địa chỉ .............................................................................................................................
Điện thoại: ........................................................................................................................
Và một bên là Ông/ Bà: ....................................................................................................
Sinh ngày ..... tháng .... năm ...... tại ...........................................................................
Chức vụ, chức danh: ........................................................................................................
Địa chỉ thường trú tại: ......................................................................................................
............................................................................................................................................
Số chứng minh thư nhân dân ...........................................................................................
Cấp ngày .... tháng ..... năm ........... tại .............................................................................
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và cam kết làm đúng
những điều khoản sau đây:
Điều 1. Nhiệm vụ hợp đồng
- Địa điểm làm việc (2): ....................................................................................................
- Chức danh chuyên môn: ................................................................................................
- Chức vụ (nếu có): ..........................................................................................................
- Nhiệm vụ (3) ..................................................................................................................
............................................................................................................................................
Điều 2. Chế độ làm việc
- Thời giờ làm việc (4): ....................................................................................................
- Được trang bị những phương tiện làm việc gồm: ..........................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của viên chức
1. Quyền:
- Được hưởng các quyền quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15
Luật Viên chức.
- Phương tiện đi lại làm việc (5): ......................................................................................
- Chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm (mã số): ..........................................................
Bậc: ...................................... Hệ số lương ....................................................................
- Phụ cấp (nếu có) gồm (6): .............................................................................................
được trả ........................ lần vào các ngày ................................. hàng tháng.
- Thời gian xét nâng bậc lương: ........................................................................................
- Khoản trả ngoài lương ....................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
- Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm: .........................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng)
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
- Chế độ bảo hiểm (7): .....................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
- Được hưởng các phúc lợi: .............................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
- Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp,
đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công
nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của pháp luật (8):...................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
- Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp
luật về viên chức.
- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy
định của pháp luật.
- Những thỏa thuận khác (9) ............................................................................................
............................................................................................................................................
2. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại Điều 16,
Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Luật Viên chức.
- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của
pháp luật.
- Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền khi đơn vị sự nghiệp có nhu
cầu.
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
1. Quyền:
- Bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức.
- Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật đối với viên chức theo quy định của pháp luật.
2. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của viên chức đã cam kết trong Hợp đồng
làm việc.
Điều 5. Điều khoản thi hành
- Hợp đồng làm việc này có hiệu lực từ ngày .... tháng .... năm ...........
- Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên không ghi trong Hợp
đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.
- Hợp đồng này làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng
giữ 02 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 bản. Khi hai bên ký phụ lục Hợp đồng
làm việc thì nội dung của phụ lục Hợp đồng làm việc cũng có giá trị như các nội dung
của bản Hợp đồng làm việc này.
Hợp đồng này làm tại ................................... ngày .... tháng .... năm ..............
Viên chức
(Ký tên)
Ghi rõ họ và tên
Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ họ và tên
HƯỚNG DẪN GHI MẪU HỢPĐỒNG LÀM VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI
HẠN
1. Ghi cụ thể tên đơn vị sự nghiệp.
2. Ghi cụ thể số nhà, phố, phường (thôn, xã), quận (huyện, thị xã), tỉnh, thành phố thuộc
tỉnh hoặc Trung ương.
3. Ghi cụ thể nhiệm vụ phải đảm nhiệm theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng
và bản mô tả công việc tương ứng.
4. Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày, hoặc trong tuần, hoặc làm việc theo giờ hành
chính.
5. Ghi phương tiện đi làm việc do đơn vị đảm nhiệm hoặc viên chức tự lo.
6. Ghi cụ thể tỷ lệ % các phụ cấp (nếu có) như: Khu vực, trượt giá, độc hại, thu hút, thâm
niên, trách nhiệm ...
7. Ghi cụ thể quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ cấp khác mà viên chức
được hưởng.
8. Ghi cụ thể viên chức được hưởng quyền lợi nào đã nêu trong mục này.
9. Những thỏa thuận khác thường là những thỏa thuận gắn với tính chất, đặc điểm của
ngành, lĩnh vực và điền kiện đặc thù của đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không trái với
quy định của pháp luật.

File đính kèm:

  • pdfmau_hop_dong_lam_viec_khong_xac_dinh_thoi_han_danh_cho_cong_chuc_0789.pdf
Hợp đồng liên quan