Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm

pdf3 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 2727 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------ 
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ 
TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM 
Số…/GTSP 
Hôm nay ngày…. tháng… năm… tại…. chúng tôi gồm có 
BÊN THUÊ DỊCH VỤ 
 - Tên doanh nghiệp:………. 
 - Địa chỉ trụ sở chính:………… 
 - Điện thoại:……. Telex:…… Fax:……….. 
 - Tài khoản số:……….. Mở tại ngân hàng:………….. 
 - Đại diện là:……… Chức vụ:………. 
 - Giấy ủy quyền số:………. (nếu thay giám đốc ký) 
 Viết ngày…. tháng……. năm…. Do….. Chức vụ….. ký 
 Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A 
BÊN DỊCH VỤ 
 - Tên doanh nghiệp:………. 
 - Địa chỉ trụ sở chính:………….. 
 - Điện thoại:…….. Telex:….. Fax:………….. 
 - Tài khoản số:…….. Mở tại ngân hàng:……. 
 - Đại diện là:……… Chức vụ:…………. 
 - Giấy ủy quyền số:……… (nếu thay giám đốc ký) 
 Viết ngày… tháng… năm…… Do…. Chức vụ……. ký 
 Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B 
 Điều 1: Bên A thuê bên B trưng bày giới thiệu hàng hóa… với các yêu 
cầu cụ thể sau: 
 1 – Hàng hóa trưng bày tại các địa điểm…… (nêu rõ địa danh cụ thể) 
 2 - Số lượng mẫu hàng là… đảm bảo các tiêu chuẩn…… 
 Điều 2: Nội dung và hình thức hàng trưng bày 
 1 – Trưng bày hàng mẫu trong tủ kiếng, có đèn chiếu sáng, có bảng hiệu 
giới thiệu chất lượng, công dụng, giá cả…. 
 2 - Cử nhân viên giới thiệu và quảng cáo, phát catague cho khách tham 
quan. 
 3 - … 
 4 - … 
 5 - Vị trí đặt mẫu hàng, đặt tại… (mô tả vị trí nơi đặt hàng) 
 6 - Đặt số lượng mẫu hàng, ở mấy tủ kiếng…. 
 7 – Bán, cho không khách hàng với số lượng…. 
 8 – Cách bảo quản loại hàng… 
 9 – Cách thay đổi mẫu hàng… sau… ngày… 
 Điều 3 Thù lao dịch vụ và thanh toán 
 1 – Bên A thanh toán cho bên B tiền thù lao là… đồng 
 2 – Phương thức thanh toán… 
 3 - Thời hạn thanh toán là chia ra làm…. đợt 
 4 – Bên A thanh toán các chi phí hợp lý khác do bên B (nếu có) như: 
 - Tiền mua tủ kiếng, giá đỡ, vật lót… 
 - Công chuyên chở hàng mẫu, phương tiện phục vụ trưng bày. 
 - Vẽ bảng hiệu, bàng giá hàng. 
 Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên 
 - Bên A có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ hàng hóa trưng bày giới thiệu hoặc 
phương tiện cho bên làm dịch vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng; 
 - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng trưng bày giới thiệu hàng 
hóa; 
 - Cung cấp thông tin về háng hóa mà mình trưng bày giới thiệu, phương 
tiện cần thiết khác do bên B theo thỏa thuận trong hợp đồng. 
 - Bên B không được chuyển giao hoặc thuê người khác thực hiện dịch vụ 
nếu không được sự chấp nhận của bên A; trong trường hợp chuyển giao nghĩa 
vụ thực hiện hợp đồng cho người khác thì vẫn phải chịu trách nhiệm với bên 
thuê dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng hóa; 
 - Bên B có trách nhiệm bảo quản hàng hóa trưung bày giới thiệu, các tài 
liệu, phương tiện được giao trong thời hạn thực hiện hợp đồng; khi kết thúc 
trưng bày giới thiệu hàng hóa, phải bàn giao đầy đủ hàng hóa, tài liệu, phương 
tiện trưng bày giới thiệu cho bên A, nếu gây thiệt hại cho bên thuê thuê phải 
bồi thường. 
 - Nhận phí dịch vụ và các chi phí khác theo hợp đồng. 
 Điều 6: Thời hạn hiệu lực của hợp đồng 
 Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày… tháng…. năm……. đến ngày….. 
tháng….. năm….. Được gia hạn theo đợt mở hội chợ triển lãm của bên B khi 
bên A có thông báo đề nghị bằng văn bản. 
 Hợp đồng này được thành lập thành…… bản có giá trị như nhau, mỗi 
bên giữ…….bản 
 ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A 
 Chức vụ Chức vụ 
 Ký tên Ký tên 
 (Đóng dấu) (Đóng dấu) 

File đính kèm:

  • pdfMẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm.pdf
Hợp đồng liên quan