Hợp đồng ủy quyền

doc5 trang | Chia sẻ: congthanh | Ngày: 26/12/2014 | Lượt xem: 1463 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng ủy quyền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
Số Công chứng: …………….. Quyển số: 03 TP/CC-SCC/HĐGD.
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT - THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trụ sở: Số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04. 3747 8888 Fax: 04. 3747 3966
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN
Hôm nay, ngày 13 tháng 05 năm 2010, tại trụ sở Văn phòng Công chứng Đại Việt - TP Hà Nội, số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm có:
BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):
Ông Đào Gia Thắng, sinh năm: 1981, CMND số: 135187872 do Công an tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 13/03/2003 và vợ là bà ....................................., sinh năm: ..........., CMND số: .................................... do Công an .............. cấp ngày ................., cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: .....................................
BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B):
Bà Trần Hà Vân, sinh năm: 1983, CMND số: 012162417 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/9/1998.
Hai bên cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này nội dung cụ thể như sau:
ĐIỀU 1: CĂN CỨ UỶ QUYỀN
Hiện tại ông Đào Gia Thắng đã ký hợp đồng vay vốn phực vụ sản xuất kinh doanh của công ty đối với Công ty Cổ phần Sông Đà Hoàng Long (Địa chỉ: Số 48-49, TT4, KĐT Mỹ Đình – Sông Đà, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội ) để cho Công ty Cổ phần Sông Đà Hoàng Long vay tiền và hưởng quyền ưu đãi mua căn hộ của Dự án khu chung cư cao cấp dịch vụ thương mại HH6 khi dự án đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật theo “Hợp đồng Vay vốn (Phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty)” số: 25/2010/SDL-HĐVV ký ngày 10/01/2010.
Nay Bên A uỷ quyền cho Bên B thực hiện các công việc ghi tại Điều 2 dưới đây.
ĐIỀU 2: NỘI DUNG UỶ QUYỀN
Bên A đồng ý uỷ quyền cho Bên B được toàn quyền thay mặt và nhân danh Bên A làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan, làm các thủ tục pháp lý và ký các giấy tờ cần thiết để thực hiện các việc sau:
1. Thực hiện tiếp “Hợp đồng Vay vốn (Phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty)” số: 25/2010/SDL-HĐVV mà Bên A đã ký với Công ty Cổ phần Sông Đà Hoàng Long nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này.
2. Sau khi thực hiện “Hợp đồng Vay vốn (Phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty)” số: 25/2010/SDL-HĐVV mà Bên A đã ký với Công ty Cổ phần Sông Đà Hoàng Long , nếu Công ty Cổ phần Sông Đà Hoàng Long tiếp tục ký hợp đồng mua bán để bán căn hộ mà Bên A được hưởng quyền ữu đãi mua nói trên cho Bên A thì Bên A ủy quyền cho Bên B thực hiện tiếp các công việc sau:
Thay mặt Bên A ký kết hợp đồng mua bán căn hộ với Công ty Cổ phần Sông Đà Hoàng Long; 
Thực hiện tiếp hợp đồng mua bán nêu tại điểm a nêu trên để mua căn hộ được nêu tại Hợp đồng Vay vốn (Phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty) (sau đây gọi tắt là “Bất động sản”) thuộc dự án Dự án khu chung cư cao cấp dịch vụ thương mại HH6 mà Bên uỷ quyền đang thực hiện và những việc phát sinh từ bản Hợp đồng này.
Được nhận Bất động sản nói trên khi được bàn giao;
Được quản lý, sử dụng sau khi tiếp nhận Bất động sản;
Ký hợp đồng điện, nước, điện thoại và hợp đồng khác phát sinh trong quá trình sử dụng Bất động sản;
Làm thủ tục, ký giấy tờ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu/quyền sử dụng liên quan đến Bất động sản nói trên và nhận giấy chứng nhận này khi được cấp;
Được quyền bán, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp Bất động sản nói trên khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;
Bên được uỷ quyền được phép uỷ quyền lại cho bên thứ ba.
ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A
1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
- Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để Bên B thực hiện công việc;
- Chịu trách nhiệm về cam kết do Bên B thực hiện trong phạm vi uỷ quyền;
- Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này.
2. Bên A có các quyền sau đây:
- Yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi uỷ quyền nêu trên;
- Được bồi thường thiệt hại, nếu Bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoả thuận. 	
ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B
1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
- Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho Bên A về việc thực hiện công việc đó;
- Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền; 
- Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ quyền;
2. Bên B có các quyền sau:
	- Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện công việc được uỷ quyền;
ĐIỀU 5: CAM ĐOAN
- Trong mọi trường hợp Bên được uỷ quyền phải có trách nhiệm thực hiện đúng những điều quy định tại Hợp đồng này và tuân theo các quy định của pháp luật khi thực hiện việc uỷ quyền nói trong bản Hợp đồng này;
- Bên được uỷ quyền đồng ý nhận thực hiện và chỉ nhân danh Bên uỷ quyền để thực hiện các việc được uỷ quyền nói trên;
- Bên uỷ quyền cam đoan việc uỷ quyền nói trên không nhằm trốn tránh một nghĩa vụ tài sản nào và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc do Bên được uỷ quyền thực hiện trong phạm vi nội dung được uỷ quyền;
- Bên uỷ quyền cam đoan ngoài bản Hợp đồng uỷ quyền này Bên uỷ quyền chưa ký bất kỳ một văn bản uỷ quyền nào khác với bất kỳ một người nào khác.
ĐIỀU 6: THỜI HẠN UỶ QUYỀN
Thời hạn uỷ quyền là ...... (.............) năm kể từ ngày ký Hợp đồng này hoặc chấm dứt trước thời hạn theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 7: CHẾ ĐỘ THÙ LAO
Bên uỷ quyền không phải trả thù lao cho bên nhận uỷ quyền khi thực hiện Hợp đồng này.
ĐIỀU 8: CAM KẾT CHUNG
Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã ghi trong bản hợp đồng này và những điều khoản đã được ghi trong mục 12, chương XVIII, phần thứ ba Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam.
Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và ký tên dưới đây để làm bằng chứng.
Hợp đồng ủy quyền này được lập thành 03 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.
BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A)
BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B)
LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
Hôm nay, ngày...... tháng ..... năm 2010 (Ngày ...................................., năm hai nghìn không trăm mười), tại trụ sở Văn phòng Công chứng Đại Việt – TP Hà Nội: Số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Tôi, Bùi Văn Dòn - Công chứng viên Văn phòng Công chứng Đại Việt - TP Hà Nội ký tên dưới đây:
CÔNG CHỨNG:
HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN này được giao kết giữa:
BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A): Ông ................................. và vợ là bà ................ có số CMND và địa chỉ như trên
BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B): Ông/Bà ............................... có số CMND và địa chỉ như trên
- Các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng;
- Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;
- Các bên giao kết đã đọc lại Bản hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và ký tên vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.
Hợp đồng này gồm 08 Điều, …..tờ, …….trang (trong đó có 01 trang bìa và 01 trang lời chứng), được lập thành 03 bản chính. Cấp cho: Bên uỷ quyền 01 bản; Bên được uỷ quyền 01 bản; Lưu tại Văn phòng Công chứng Đại Việt - TP Hà Nội 01 bản.
Số Công chứng: ………………	 Quyển số: 03 TP/CC-SCC/HĐGD.
	 CÔNG CHỨNG VIÊN

File đính kèm:

  • doc7_mau_hd_uq_moi_co_hop_dong_gop_von_23.doc
Hợp đồng liên quan