Hợp đồng tư vấn giám sát (Về việc giám sát thi công lắp đặt)

doc4 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 1515 | Lượt tải: 4download
Tóm tắt nội dung Hợp đồng tư vấn giám sát (Về việc giám sát thi công lắp đặt), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Hîp ®ång t­ vÊn gi¸m s¸t
Sè: /2010/H§-TVGS.
VÒ viÖc: Gi¸m s¸t thi c«ng l¾p ®Æt.
Gãi thÇu sè: 
Tiểu dự án: ...................
Dự án: ......................................
Địa điểm xây dựng: ...............................
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội khoỏ XI, kỳ họp thứ 8;
Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña c¸c luËt liªn quan ®Õn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng;
Căn cứ Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu x©y dùng theo luËt x©y dùng;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
	H«m nay, ngµy th¸ng 5 n¨m 2010, t¹i ..........................., chóng t«i gåm cã:
I. §¹i diÖn: .................... (gäi t¾t lµ Bªn A).
- §Þa chØ: .................................
- Ng­êi ®¹i diÖn ¤ng: .........................	- Chøc vô: Gi¸m ®èc.
- §iÖn tho¹i: ..........................; Fax: ............................
- Số tài khoản: ...................., tại ..........................
- Email: ......................................................
- Thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè ............................
II. §¹i diÖn: ..................................... (gäi t¾t lµ Bªn B).
- Địa chỉ: .......................
- Ng­êi ®ại diện ¤ng: ....................... - Chức vụ: Gi¸m ®èc.
- Điện thoại: ................................... 
- Tài khoản sè: ...................., t¹i .......................................
hai bªn thèng nhÊt ký kÕt hîp ®ång
T­ vÊn gi¸m s¸t víi c¸c néi dung sau:
§iÒu 1: Bªn A nhÊt trÝ giao cho Bªn B c¸c c«ng viÖc sau.
- Thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t chÊt l­îng, kü thuËt thi c«ng l¾p ®Æt h¹ng môc c«ng tr×nh: §­êng d©y 35KV; Tr¹m biÕn ¸p 75KVA-35/0,4KV cÊp ®iÖn cho HÖ thèng thuû lîi, tØnh Hµ TÜnh.
+ H¹ng môc c«ng tr×nh:
1. §­êng d©y 35KV.
2. Tr¹m biÕn ¸p 75KVA-35/0,4KV.
Theo ®óng néi quy vµ quy chÕ hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng.
§iÒu 2: Tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn.
1. Tr¸ch nhiÖm cña Bªn A:
- Bªn A cã tr¸ch nhiÖm bµn giao cho Bªn B nh÷ng tµi liÖu, yªu cÇu liªn quan ®Õn c«ng t¸c t­ vÊn gi¸m s¸t c«ng tr×nh x©y dùng vµ l¾p ®Æt thuéc danh môc, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· nªu ë §iÒu 1.
- Phèi hîp víi Bªn B gi¸m s¸t chÊt l­îng, kü thuËt trong giai ®o¹n thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång, quy ®Þnh t¹i quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ XD CB vµ quy ®Þnh vÒ gi¸m s¸t chÊt l­îng XD CB hiÖn hµnh.
2. Tr¸ch nhiÖm cña Bªn B:
Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c qu¶n lý gi¸m s¸t chÊt l­îng, kü thuËt c«ng tr×nh XD CB ®­îc quy ®Þnh t¹i nghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng, cô thÓ nh­ sau:
+ Ph¶i cö Bé phËn chuyªn tr¸ch cã n¨ng lùc chuyªn m«n vµ nghiÖp vô phï hîp víi c«ng viÖc ®­îc ®¶m nhËn, ®¶m b¶o duy tr× ho¹t ®éng gi¸m s¸t mét c¸ch cã hÖ thèng toµn bé trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh, tõ khi Nhµ thÇu triÓn khai thi c«ng c«ng tr×nh cho ®Õn khi nghiÖm thu bµn giao, hÕt thêi h¹n b¶o hµnh c«ng tr×nh.
+ §¶m b¶o ng¨n ngõa c¸c sai ph¹m kü thuËt, viÖc nghiÖm thu khèi l­îng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu ®­îc thùc hiÖn theo ®óng Hå s¬ thiÕt kÕ ®­îc duyÖt, quy chuÈn x©y dùng, tiªu chuÈn kü thuËt ®­îc ¸p dông phï hîp víi cam kÕt vÒ chÊt l­îng vµ khèi l­îng c«ng tr×nh theo ®óng hîp ®ång giao nhËn thÇu x©y l¾p ®· ký.
+ KiÓm tra vËt liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng, l¾p ®Æt t¹i hiÖn tr­êng. Kh«ng cho phÐp ®­a vËt liÖu, cÊu kiÖn s¶n phÈm kh«ng phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng vµ quy c¸ch vµo sö dông trong c«ng tr×nh. Khi cÇn thiÕt ph¶i lÊy mÉu thÝ nghiÖm, kiÓm ®Þnh chÊt l­îng vµ c¸c ®Þnh n¨ng cña vËt liÖu, cÊu kiÖn s¶n phÈm x©y dùng, l¾p ®Æt.
+ KiÓm tra, x¸c nhËn vÒ khèi l­îng, chÊt l­îng, tiÕn ®é c«ng viÖc.
+ Thùc hiÖn phèi hîp víi c¸c bªn liªn quan ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh gi¸m s¸t thi c«ng.
+ Thùc hiÖn phèi hîp víi Bªn A vµ c¸c bªn liªn quan nghiÖm thu c¸c c«ng viÖc x©y dùng, l¾p ®Æt giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng hoµn thµnh vµ hoµn thµnh c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh.
+ Thùc hiÖn kiÓm tra, tËp hîp toµn bé c¸c hå s¬ ph¸p lý vµ tµi liÖu qu¶n lý khèi l­îng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh nh­: NhËt ký thi c«ng, c¸c biªn b¶n nghiÖm thu, c¸c phiÕu thÝ nghiÖm chÊt l­îng vËt liÖu vµ cÊu kiÖn s¶n phÈm...
+ ChÞu sù gi¸m s¸t cña Bªn A vµ kÞp thêi bæ sung söa ®æi nh÷ng néi dung cÇn thiÕt khi Bªn A cã yªu cÇu.
+ ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt gi¸m s¸t ®Õn khi c«ng tr×nh thi c«ng hoµn thµnh, ®ãng ®iÖn, ch¹y thö bµn giao ®­a vµo sö dông.
§iÒu 3: Kinh phÝ gi¸ c¶ Hîp ®ång.
+ Gi¸ trÞ toµn bé h¹ng môc c«ng tr×nh lµ: 575.719.380 ®ång.
* Trong ®ã: 
- Gi¸ trÞ thiÕt bÞ: 205.176.811 ®ång.
- Gi¸ trÞ x©y l¾p: 370.542.569 ®ång
+ Chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.
- PhÇn l¾p ®Æt thiÕt bÞ : 205.176.811 x 0,65% = 1.333.649 ®ång.
- PhÇn x©y l¾p : 370.542.569 x 0,77% = 2.853.178 ®ång.
Tæng céng 	 : 4.186.827 ®ång.
B»ng ch÷: (Bèn triÖu, mét tr¨m t¸m m­¬i b¶y ngh×n ®ång).
 Lµm trßn: 4.187.000 ®ång.
§iÒu 4: TiÕn ®é thùc hiÖn.
Thêi gian: Khi Nhµ thÇu triÓn khai thi c«ng c«ng tr×nh ®Õn khi hÕt h¹n b¶o hµnh c«ng tr×nh, ®­îc ghi trong hîp ®ång giao nhËn thÇu x©y l¾p vµ quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ thêi h¹n b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng.
§iÒu 5: ThÓ thøc thanh to¸n.
Bªn A sÏ chuyÓn tr¶ chi phÝ t­ vÊn gi¸m s¸t cho Bªn B sau khi nghiÖm thu ®ãng thö ®iÖn. VËn hµnh thö, bµn giao ®¬n vÞ qu¶n lý.
Thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n theo tµi kho¶n hoÆc tiÒn mÆt ë phÇn trªn.
§iÒu 6: §iÒu kho¶n thi hµnh.
Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c ®iÒu kho¶n ®· ghi trong Hîp ®ång vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ toµn bé phÇn c«ng viÖc cña m×nh.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× v­íng m¾c hai bªn ph¶i trùc tiÕp gÆp gì trao ®æi bµn b¹c ®Ó cïng nhau gi¶i quyÕt. NÕu cã vÊn ®Ò g× v­ît qu¸ quyÒn h¹n, hai bªn ph¶i cïng nhau phèi hîp lËp c¸c hå s¬ thñ tôc cÇn thiÕt tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh.
Hîp ®ång nµy ®­îc lËp thµnh 10 bé, cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh­ nhau Bªn A gi÷ 07 bé, Bªn B gi÷ 03 bé ®Ó thùc hiÖn./.
§¹i diÖn bªn B:
.......................
gi¸m ®èc
§¹i diÖn bªn A:
.........................................
Gi¸m ®èc

File đính kèm:

  • docHợp đồng tư vấn giám sát (Về việc giám sát thi công lắp đặt).doc