Hợp đồng tư vấn giám sát (Về việc giám sát thi công lắp đặt)

doc4 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 3057 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng tư vấn giám sát (Về việc giám sát thi công lắp đặt), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Hîp ®ång t­ vÊn gi¸m s¸t
Sè: /2010/H§-TVGS.
VÒ viÖc: Gi¸m s¸t thi c«ng l¾p ®Æt.
Gãi thÇu sè: 
Tiểu dự án: ...................
Dự án: ......................................
Địa điểm xây dựng: ...............................
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội khoỏ XI, kỳ họp thứ 8;
Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña c¸c luËt liªn quan ®Õn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng;
Căn cứ Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ vÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu x©y dùng theo luËt x©y dùng;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
	H«m nay, ngµy th¸ng 5 n¨m 2010, t¹i ..........................., chóng t«i gåm cã:
I. §¹i diÖn: .................... (gäi t¾t lµ Bªn A).
- §Þa chØ: .................................
- Ng­êi ®¹i diÖn ¤ng: .........................	- Chøc vô: Gi¸m ®èc.
- §iÖn tho¹i: ..........................; Fax: ............................
- Số tài khoản: ...................., tại ..........................
- Email: ......................................................
- Thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè ............................
II. §¹i diÖn: ..................................... (gäi t¾t lµ Bªn B).
- Địa chỉ: .......................
- Ng­êi ®ại diện ¤ng: ....................... - Chức vụ: Gi¸m ®èc.
- Điện thoại: ................................... 
- Tài khoản sè: ...................., t¹i .......................................
hai bªn thèng nhÊt ký kÕt hîp ®ång
T­ vÊn gi¸m s¸t víi c¸c néi dung sau:
§iÒu 1: Bªn A nhÊt trÝ giao cho Bªn B c¸c c«ng viÖc sau.
- Thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t chÊt l­îng, kü thuËt thi c«ng l¾p ®Æt h¹ng môc c«ng tr×nh: §­êng d©y 35KV; Tr¹m biÕn ¸p 75KVA-35/0,4KV cÊp ®iÖn cho HÖ thèng thuû lîi, tØnh Hµ TÜnh.
+ H¹ng môc c«ng tr×nh:
1. §­êng d©y 35KV.
2. Tr¹m biÕn ¸p 75KVA-35/0,4KV.
Theo ®óng néi quy vµ quy chÕ hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng.
§iÒu 2: Tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn.
1. Tr¸ch nhiÖm cña Bªn A:
- Bªn A cã tr¸ch nhiÖm bµn giao cho Bªn B nh÷ng tµi liÖu, yªu cÇu liªn quan ®Õn c«ng t¸c t­ vÊn gi¸m s¸t c«ng tr×nh x©y dùng vµ l¾p ®Æt thuéc danh môc, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· nªu ë §iÒu 1.
- Phèi hîp víi Bªn B gi¸m s¸t chÊt l­îng, kü thuËt trong giai ®o¹n thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång, quy ®Þnh t¹i quy chÕ qu¶n lý ®Çu t­ XD CB vµ quy ®Þnh vÒ gi¸m s¸t chÊt l­îng XD CB hiÖn hµnh.
2. Tr¸ch nhiÖm cña Bªn B:
Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c qu¶n lý gi¸m s¸t chÊt l­îng, kü thuËt c«ng tr×nh XD CB ®­îc quy ®Þnh t¹i nghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng, cô thÓ nh­ sau:
+ Ph¶i cö Bé phËn chuyªn tr¸ch cã n¨ng lùc chuyªn m«n vµ nghiÖp vô phï hîp víi c«ng viÖc ®­îc ®¶m nhËn, ®¶m b¶o duy tr× ho¹t ®éng gi¸m s¸t mét c¸ch cã hÖ thèng toµn bé trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh, tõ khi Nhµ thÇu triÓn khai thi c«ng c«ng tr×nh cho ®Õn khi nghiÖm thu bµn giao, hÕt thêi h¹n b¶o hµnh c«ng tr×nh.
+ §¶m b¶o ng¨n ngõa c¸c sai ph¹m kü thuËt, viÖc nghiÖm thu khèi l­îng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu ®­îc thùc hiÖn theo ®óng Hå s¬ thiÕt kÕ ®­îc duyÖt, quy chuÈn x©y dùng, tiªu chuÈn kü thuËt ®­îc ¸p dông phï hîp víi cam kÕt vÒ chÊt l­îng vµ khèi l­îng c«ng tr×nh theo ®óng hîp ®ång giao nhËn thÇu x©y l¾p ®· ký.
+ KiÓm tra vËt liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng, l¾p ®Æt t¹i hiÖn tr­êng. Kh«ng cho phÐp ®­a vËt liÖu, cÊu kiÖn s¶n phÈm kh«ng phï hîp víi c¸c tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng vµ quy c¸ch vµo sö dông trong c«ng tr×nh. Khi cÇn thiÕt ph¶i lÊy mÉu thÝ nghiÖm, kiÓm ®Þnh chÊt l­îng vµ c¸c ®Þnh n¨ng cña vËt liÖu, cÊu kiÖn s¶n phÈm x©y dùng, l¾p ®Æt.
+ KiÓm tra, x¸c nhËn vÒ khèi l­îng, chÊt l­îng, tiÕn ®é c«ng viÖc.
+ Thùc hiÖn phèi hîp víi c¸c bªn liªn quan ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c trong qu¸ tr×nh gi¸m s¸t thi c«ng.
+ Thùc hiÖn phèi hîp víi Bªn A vµ c¸c bªn liªn quan nghiÖm thu c¸c c«ng viÖc x©y dùng, l¾p ®Æt giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng hoµn thµnh vµ hoµn thµnh c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh.
+ Thùc hiÖn kiÓm tra, tËp hîp toµn bé c¸c hå s¬ ph¸p lý vµ tµi liÖu qu¶n lý khèi l­îng vµ chÊt l­îng c«ng tr×nh nh­: NhËt ký thi c«ng, c¸c biªn b¶n nghiÖm thu, c¸c phiÕu thÝ nghiÖm chÊt l­îng vËt liÖu vµ cÊu kiÖn s¶n phÈm...
+ ChÞu sù gi¸m s¸t cña Bªn A vµ kÞp thêi bæ sung söa ®æi nh÷ng néi dung cÇn thiÕt khi Bªn A cã yªu cÇu.
+ ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt gi¸m s¸t ®Õn khi c«ng tr×nh thi c«ng hoµn thµnh, ®ãng ®iÖn, ch¹y thö bµn giao ®­a vµo sö dông.
§iÒu 3: Kinh phÝ gi¸ c¶ Hîp ®ång.
+ Gi¸ trÞ toµn bé h¹ng môc c«ng tr×nh lµ: 575.719.380 ®ång.
* Trong ®ã: 
- Gi¸ trÞ thiÕt bÞ: 205.176.811 ®ång.
- Gi¸ trÞ x©y l¾p: 370.542.569 ®ång
+ Chi phÝ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.
- PhÇn l¾p ®Æt thiÕt bÞ : 205.176.811 x 0,65% = 1.333.649 ®ång.
- PhÇn x©y l¾p : 370.542.569 x 0,77% = 2.853.178 ®ång.
Tæng céng 	 : 4.186.827 ®ång.
B»ng ch÷: (Bèn triÖu, mét tr¨m t¸m m­¬i b¶y ngh×n ®ång).
 Lµm trßn: 4.187.000 ®ång.
§iÒu 4: TiÕn ®é thùc hiÖn.
Thêi gian: Khi Nhµ thÇu triÓn khai thi c«ng c«ng tr×nh ®Õn khi hÕt h¹n b¶o hµnh c«ng tr×nh, ®­îc ghi trong hîp ®ång giao nhËn thÇu x©y l¾p vµ quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ thêi h¹n b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng.
§iÒu 5: ThÓ thøc thanh to¸n.
Bªn A sÏ chuyÓn tr¶ chi phÝ t­ vÊn gi¸m s¸t cho Bªn B sau khi nghiÖm thu ®ãng thö ®iÖn. VËn hµnh thö, bµn giao ®¬n vÞ qu¶n lý.
Thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n theo tµi kho¶n hoÆc tiÒn mÆt ë phÇn trªn.
§iÒu 6: §iÒu kho¶n thi hµnh.
Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c ®iÒu kho¶n ®· ghi trong Hîp ®ång vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt cña Nhµ n­íc vµ toµn bé phÇn c«ng viÖc cña m×nh.
Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× v­íng m¾c hai bªn ph¶i trùc tiÕp gÆp gì trao ®æi bµn b¹c ®Ó cïng nhau gi¶i quyÕt. NÕu cã vÊn ®Ò g× v­ît qu¸ quyÒn h¹n, hai bªn ph¶i cïng nhau phèi hîp lËp c¸c hå s¬ thñ tôc cÇn thiÕt tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh.
Hîp ®ång nµy ®­îc lËp thµnh 10 bé, cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh­ nhau Bªn A gi÷ 07 bé, Bªn B gi÷ 03 bé ®Ó thùc hiÖn./.
§¹i diÖn bªn B:
.......................
gi¸m ®èc
§¹i diÖn bªn A:
.........................................
Gi¸m ®èc

File đính kèm:

  • docHợp đồng tư vấn giám sát (Về việc giám sát thi công lắp đặt).doc