Hợp đồng thi công xây dựng đường giao thông nông thôn

docx3 trang | Chia sẻ: congthanh | Ngày: 26/12/2014 | Lượt xem: 14040 | Lượt tải: 101download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng thi công xây dựng đường giao thông nông thôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHỤ LỤC SỐ 1
(Kèm theo HD số	/LS-GTVT-TC-KH&ĐT ngày tháng	năm 2012 của liên Sở: Sở GTVT-Sở
Tài chính- Sở Kế hoạch & Đầu tư.
Mẫu hợp đồng áp dụng với cộng đồng dân cư, thôn bản thực hiện xây dựng đường GTNT)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG ĐƯỜNG GTNT
Số:	/HĐ-KT
Về việc: Thi công xây dựng
Công trình……………………..
Căn cứ để ký kết hợp đồng:
Căn cứ Thông tư 09/2011/TT-BXD ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Bộ xây dựng
về Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình;
Căn cứ QĐ số 61/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011của uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai V/v Ban hành Qui định về đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
Căn cứ Quyết định số: ./QĐ -UBND ngày ../../2011 của UBND huyện(TP)..tỉnh
Lào Cai về việc phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật,dự toán thi công tuyến đường……
Hôm nay, ngày tháng năm 2011, tại Ban quản lý xã gồm:
Các bên ký hợp đồng:
Ban quản lý xã (gọi là Bên A):
-Tên đơn vị: Ban quản lý xã……………………………………………………...
-Địa chỉ:…………………………………………………………………………..
- Đại diện: là ông (bà)……………………………	Chức vụ:…………………..
-Điện thoại:	Fax:
-Số hiệu tài khoản giao dịch:……………….	Tại Kho bạc NN huyện ……….
Đại diện bên thi công (gọi là bên B):
- Ông(Bà):................................Trưởng thôn...........................................................
- Có chứng minh nhân dân số............ do công an tỉnh....................... cấp ngày....... Tháng ......năm.........
+ Địa chỉ.............................................................................................................
+ Điện thoại : ………………………………………………………………
Hai bên cùng nhau thỏa thuận thống nhất các điều khoản dưới đây:
Điều 1.Bên A (Ban Quản lý xã) đồng ý giao cho bên B(đại diện thôn....) có trách h nhiệm chỉ đạo, huy động nhân dân tham gia thực hiện thi công xây dựng công trình u tuyến đường theo tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu như sau :
Cho tuyến đường mở mới :
Tên công trình đường GTNT : ........................ chiều dài….km...
- Điểm đầu........................................ điểm cuối...............................
Độ dốc dọc của tuyến......% (xe máy đi lại bình thường);
Chiều rộng rãnh....., chiều sâu rãnh......
Mái dốc ta luy đường đào, đắp.........
- Xếp đá khan công trình tạm:	.......................
Cho tuyến đường nâng cấp, bê tông hóa mặt đường :
Chiều rộng nền đường…..m
Chiều rộng mặt đường…..m ; chiều dày móng đường.......; chiều dày mặt đường....
Loại kết cấu mặt đường ………….. Độ dốc ngang mặt đường…….
Cống thoát nước f100…cái.... L =	m.
Cống thoát nước f 75…cái..... L = …m
-Cống thoát nước f50…cái...... L = …m.
- Cống bản 50x 50cm ….cái........... L = ……m.
- Ống thép thuỷ lợi(f150-f300)…cái.....	L = ….m
Điều 2. Giá trị hợp đồng khoán gọn: ...........
(viết bằng chữ )
Điều 3: Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng:
- Hợp đồng theo khoán gọn công trình.
Điều 4: Tiến độ thực hiện và thời hạn hoàn thành công việc
Thời gian khởi công: Ngày .. tháng .. năm 201..
Thời gian hoàn thành công trình: Ngày .. tháng .. năm 201..
Điều 5:Trách nhiệm Bên A (Ban quản lý xã) :
Bên A Phối hợp cùng phòng Kinh tế & Hạ tầng ,Quản lý đô thị của huyện, thành phố xác định hướng tuyến (với đường mở mới), cùng bên B giải phóng mặt bằng, hướng dẫn kỹ thuật thi công nền, mặt đường đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, tổ chức nghiệm thu chuyển bước thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, tạm ứng, thanh toán vốn cho B.
Điều 6: Trách nhiệm bên thi công:
Trưởng thôn bản (Đại diện bên nhận khoán) có trách nhiệm phân công cho cá nhân và các nhóm lao động với nội dung công việc cụ thể; quản lý chi tiêu nguồn vốn công khai, sử dụng đúng mục đích; huy động nhân dân tổ chức thực hiện thi công công trình theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình. Hoàn thành khối lượng thi công đường, công trình thoát nước, được bên A tổ chức phối hợp phòng Kinh tế & Hạ tầng, Quản lý đô thị đồng ý nghiệm thu theo quy định.
Tổ chức phương án đảm bảo giao thông, an toàn lao động, an toàn cháy nổ, vệ sinh môi trường.
Điều 7: Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thực hiện nội dung tại quyết định số 61/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011của UBND tỉnh Lào cai V/v Ban hành Qui định về đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Điều 8: Điều kiện nghiệm thu và bàn giao công trình xây dựng hoàn thành:
Tuân theo các quy định về quản lý chất lượng công trình theo sự hướng dẫn của
phòng Kinh tế & Hạ tầng ,Quản lý đô thị của huyện, thành phố;
Bên A sẽ thực hiện nghiệm thu từng công việc xây dựng; từng bộ phận công trình xây dựng, từng giai đoạn thi công xây dựng; nghiệm thu từng hạng mục công trình xây dựng;
Việc tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng hoàn thành đưa vào khai thác sử dựng thực hiện theo quyết định số 61/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Lào cai V/v Ban hành Qui định về đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Điều 9: Tạm ứng và thanh quyết toán vốn đầu tư công trình :
Tạm ứng và thanh quyết toán vốn đầu tư công trình : theo nội dung HD số../LS- SGTVT-STC-SKH&ĐT ngày tháng năm 2012 của Liên Sở : Sở GTVT-Sở Tài chính- Sở Kế hoạch & Đầu tư Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 61/2011/QĐ- UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về đầu tư xây dựng công trình đường Giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Điều 10: Thanh lý hợp đồng xây dựng
Thanh lý hợp đồng xây dựng theo quy định hiện hành.
Điều 11: Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã quy định trong hợp đồng này;
Hợp đồng này được lập thành 6 bản có giá trị như nhau, gửi các cơ quan liên quan;
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày các bên tham gia hợp đồng ký kết hợp đồng.
ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)	(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docxph_u_2353.docx
Hợp đồng liên quan