Hợp đồng thi công xây dựng công trình (Áp dụng đối với công trình đơn giản)

doc2 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 2995 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng thi công xây dựng công trình (Áp dụng đối với công trình đơn giản), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU HỢP ĐỒNG:04- SXD/HĐKG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.
Áp dụng đối với công trình đơn giản ( Chỉ lập dự toán Công trình )
 SỐ: / năm .../ HĐ-XL
- Công trình:.................................................................................................................. .................. 
- Chủ đầu tư:.....................................................................................................................................
1. Cơ sở căn cứ:
- Căn cứ Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/3/2013 của Thủ Tướng Chính phủ ban hành về Bổ sung cơ chế đầu tư Chương trình mục tiêu quốc giá xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2013 quản lý năm 2013.
- Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 04/4/2013 của UBND tĩnh về ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện về làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng do xã quản lý năm 2013.
- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành trong xây dựng.
- Căn cứ ý kiến đề xuất của tổ chức cộng đồng dân cư (đội, tổ xóm, cộng đồng dân cư...) ngày /.../
Hôm nay ngày: tháng năm
Địa điểm:......................................................................................................................................
Đại diện hai bên đã thống nhất thỏa thuận nội dung các điều khoản hợp đồng như sau:
2. Thành phần và đại diện ký kết hợp đồng.
a. Đại diện : Chủ đầu tư ( UBND Xã) hoặc Ban quản lý dự án ( gọi tắt bên A)
- Ông ( bà):....................................Chức vụ:................................................................
- Ông ( bà): ...................................Chức vụ:...................................................................
.......................................................................................................................................
Địa chỉ:..........................................................................................................................
Tài khoản:
Thông tin : Điện thoại..............................Fax:...............................................................
b. Đại diện bên nhận thi công: Tổ chức cộng động dân cư (HTX,Tổ đội, xóm....) hoặc nhóm cá nhân nhận thầu ( gọi tắt bên B):
- Ông ( bà): ......................... Chức vụ: .......................CMND:..........................................................
- Ông ( bà): ..........................Chức vụ:........................CMND:..........................................................
+ Điện thoại:.......................................
+ Nơi thường trú:................................................................................................................................
 Hai bên đã thỏa thuận những nội dung cụ thể để thực hiện việc thi công xây dựng công trình như sau:
Điều 1: Đối tượng hợp đồng.
Bên A giao bên B thực hiện thi công xây dựng công trình theo đúng hồ sơ thiết kế và dự toán được duyệt, đảm bảo chất lượng , thời gian tiến độ:
- Công trình:giao thông (hoặc kênh mương nội đồng) với qui mô:....................Tuyến ( hoặc đoạn ): ....................
- Tiêu chuẩn chất lượng : ........................................................................................................
- Có khối lượng theo dự toán:..................................................................................................
Điều 2: Trách nhiệm của bên nhận thi công:
- Cam kết thi công khối lượng khoán gọn được giao phù hợp quy mô, đối tượng công trình( tại Điều 1) 
- Đảm bảo chất lượng công trình theo quy định thiết kế.
- Thời gian khởi công: .................Kết thúc thi công:....................... hoàn thành:................
- Trách nhiệm báo cáo thông tin và các quy định khác trong xây dựng hiện hành. ( tiêu chuẩn chất lượng nguyên vật liệu; sự cố nền móng; khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng.
Điều 3: Trách nhiệm chủ đầu tư ( Hoặc BQL.....) 
- Cung cấp thông tin, hướng dẫn về tư vấn tiêu chuẩn kỷ thuật, định vị tuyến, mặt bằng, ( phù hợp đặc điểm nội dung tiêu chuẩn thiết kế, dự toán công trình đối tượng công trình). 
- Cung cấp bàn giao vật liệu: Xi măng PC30 hoặc PC 40 khối lượng......................... tấn
- Xác định xử lý các tình huống kỷ thuật về nền móng, khối lượng phát sinh ngoài thiết kế để bổ sung khối lượng đơn giá kinh phí dự toán và phụ lục hợp đồng.
- Tổ chức phối hợp Ban giám sát cộng đồng cấp: ............
- Tạm dừng thi công công trình khi bên nhận thầu vi phạm các quy định về tiêu chuẩn chất lượng thi công, thất thoát vật tư, gây các sự cố khác.. theo quy định pháp luật trong xây dựng.
- Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng thực tế khối lượng công trình hoàn thành theo đúng quy định .
Điều 4: Giá hợp đồng và phương thức thanh toán.
- Giá hợp đồng là khoản kinh phí bên chủ đầu tư cam kết trả cho bên nhận thi công các khoản chi phí nội dung khoán gọn theo khối lượng công việc: ........... ..... đồng.
( Bằng chữ: .................................................................................................. đồng)
- Tạm ứng theo giai đoạn khối lượng hoàn thành: .......% khối lượng ............................
- Thu hồi tạm ứng và quyết toán, thanh toán công trình thực tế hoàn thành.
- Hình thức thanh toán bằng......................., đồng tiền Việt nam.
Điều 5: Hiệu lực hợp đồng .
- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày :.......................................................................................
- Các trường hợp khác: Thiên tai, sự cố bất khả kháng có ảnh hưởng đến khối lượng, chất lượng, tiến độ, vật tư hàng hóa thì hai bên bàn bạc lập văn bản báo cáo cấp:....... thẩm quyền xử lý.
- Hết hiệu lực khi bên giao, bên nhận hoàn thành các điều khoản cam kết, thanh lý hợp đồng để thực hiện quyết toán thanh toán hợp đồng............
- Hợp đồng được lập thành ......bộ , mỗi bên ....bộ có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.
- Bên nào có tranh chấp kiện tụng vi phạm các điều khoản xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.
 ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ( BÊN GIAO) ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THI CÔNG 
 ( Hoặc BQLDA cấp xã) 

File đính kèm:

  • docHợp đồng thi công xây dựng công trình (Áp dụng đối với công trình đơn giản).doc