Hợp đồng quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp bhxh

docx3 trang | Chia sẻ: congthanh | Ngày: 26/12/2014 | Lượt xem: 1579 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp bhxh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN
BẢO HIỂM XÃ HỘI …………..
-------
Mẫu số 15a-CBH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ, CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BHXH
Căn cứ vào Bộ Luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Số: ………
Căn cứ vào Nghị định số	ngày	của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Quy định quản lý, chi trả các chế độ BHXH ban hành theo Quyết định số ….. ngày …. của BHXH Việt Nam;
Căn cứ biên bản làm việc giữa BHXH huyện … và UBND xã … ngày … về việc thống nhất cử người và thành lập Đại diện chi trả xã, phường …..
Hôm nay, ngày … tháng … năm …
Tại địa điểm:
……………………………………………………………………………………………………….
Chúng tôi gồm có:
………………………………………………………………………………………………...
Bên A: Bảo hiểm xã hội quận (huyện, thị xã, thành phố) ………….
Ông (bà) ………………………… chức vụ: ………………………… đại diện.
Trụ sở đóng tại:
………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại số:
…………………………………………………………………………………………………….
Tài khoản số: …………………………………………….. Tại: Kho bạc Nhà nước
………………………...
- Tài khoản số: ……………………………………………... Tại:
NHNNo……………………………………..
Bên B: UBND hoặc Đại diện chi trả xã (phường, thị trấn) ………………
- Ông (bà) …………………… Chức vụ …………………………… đại diện.
- Giấy CMND số: ………………………. CA……………………… cấp.
- Địa chỉ: ……………………………………………………………………… điện thoại số:
………………….
- Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………….
Với sự chứng kiến của ông (bà): …………………………… chức vụ: ……………………… Đại diện
chính quyền xã.
Hai bên thống nhất các điều khoản sau đây:
Điều 1. Lập Đại diện chi trả xã ……………………., gồm có:
1. Ông (bà) ……………………………………… Nghề nghiệp……………………………………………
Giấy CMND số: …………………. CA ……………… cấp; điện thoại số: ………………, phụ trách
………
2. Ông (bà) ……………………………………… Nghề nghiệp……………………………………………
Giấy CMND số: …………………. CA ……………… cấp; điện thoại số: ………………, phụ trách
………
Đại diện chi trả xã có trách nhiệm quản lý đối tượng hưởng và chi trả tiền lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo danh sách chi trả do BHXH huyện giao, chịu sự quản lý của UBND xã và chịu sự chỉ đạo nghiệp vụ của BHXH huyện.
Điều 2. Trách nhiệm và nhiệm vụ của Đại diện chi trả xã
Tạm ứng kinh phí chi trả: Hàng tháng căn cứ mẫu số C72a-HD (hoặc C72c-HD), C72b-HD,
37-CBH lập Giấy đề nghị tạm ứng chi trả chế độ BHXH theo mẫu số C73-HD, tạm ứng tiền để chi
trả kịp thời, đầy đủ cho người hưởng.
Tổ chức chi trả
Tiếp nhận Thông báo (mẫu số 14a-CBH, 14b-CBH) từ BHXH huyện để chuyển cho người hưởng.
Tiếp nhận mẫu số 11-CBH, 12-CBH, 13-CBH để niêm yết công khai tại địa điểm chi trả.
Khi chi trả, kiểm tra Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ có ảnh, hướng dẫn người hưởng ký
tên vào danh sách mẫu số C72a-HD (hoặc C72c-HD), C72b-HD, 37-CBH.
Trong thời gian 7 ngày kể từ ngày tạm ứng tiền, ĐDCT phải thực hiện chi trả xong các chế độ BHXH hàng tháng cho người hưởng.
e) Lưu giữ mẫu số 18-CBH trong quá trình chi trả cho đến kỳ nhận cuối, nộp cùng mẫu số C72a- HD (hoặc C72c-HD), C72b-HD cho BHXH huyện.
g) Có trách nhiệm thu hồi kịp thời các khoản tiền chi sai, chi vượt của những đối tượng do bên B báo giảm chậm theo quy định nộp về BHXH huyện.
Thanh quyết toán kinh phí chi trả: Chậm nhất sau 7 ngày kể từ ngày tạm ứng tiền, lập bảng thanh toán chi trả các chế độ BHXH theo mẫu số C74-HD để quyết toán số tiền chi trả; chuyển mẫu số C72a-HD (hoặc C72c-HD), C72b-HD, 37-CBH có ký nhận của người lĩnh tiền và số tiền người hưởng chưa nhận (nếu có), mẫu số C74-HD cho BHXH huyện.
Xác nhận vào Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu trợ cấp BHXH của người hưởng (mẫu số 20-CBH) và chuyển BHXH huyện khi người hưởng thay đổi nơi lĩnh chế độ BHXH từ huyện này sang huyện khác trong địa bàn tỉnh.
Xác nhận vào Giấy lĩnh thay của người hưởng chế độ BHXH (mẫu số 18-CBH) khi người hưởng không trực tiếp đến nhận chế độ BHXH tại điểm chi trả; đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi hoàn kịp thời cho cơ quan BHXH những thiệt hại do việc xác nhận không đúng người và nội dung trên Giấy lĩnh thay;
Quản lý người hưởng nhận các chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM: Căn cứ mẫu
số 24-CBH do BHXH huyện chuyển đến để thông báo cho người hưởng về địa điểm, khoảng thời gian ký xác nhận và trực tiếp tổ chức lấy chữ ký. Đối với người hưởng ốm nặng, già yếu không đi lại được đang có mặt tại địa phương thì ĐDCT phải đến gặp trực tiếp để lấy chữ ký trước ngày 20 tháng 5 và tháng 11. Chuyển mẫu số 24-CBH đã có chữ ký của người hưởng cho BHXH huyện theo quy định.
Tiếp nhận Giấy xác nhận của nhà trường (mẫu số 22-CBH), Giấy đề nghị thay đổi người nhận
chế độ BHXH hàng tháng (3-CBH) chuyển BHXH huyện.
Hàng tháng, lập mẫu 9a-CBH đối với trường hợp người hưởng chết, 6 tháng liên tục không lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH, người hưởng chuyển tổ chi trả trong cùng xã, người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng thẻ ATM và ngược lại, thay đổi nơi lĩnh chế độ BHXH hàng tháng qua tài khoản thẻ ATM trong địa bàn tỉnh và trường hợp quy định tại Khoản 13, Điều 14 gửi BHXH huyện cùng mẫu số 20-CBH.
Cung cấp các mẫu, biểu cho người hưởng chế độ BHXH có nhu cầu.
Ngoài lệ phí do cơ quan BHXH chi trả theo hợp đồng đã ký, ĐDCT không được thu bất kỳ
một khoản lệ phí nào của người hưởng;
11. Căn cứ vào địa bàn chi trả của từng xã, phường, thị trấn và hướng dẫn của BHXH huyện để lập Bảng đăng ký các tổ chi trả chuyển BHXH huyện. Khi có thay đổi liên quan đến tổ chi trả phải báo kịp thời lên BHXH huyện.
Nhận thẻ BHYT để trả cho người hưởng, nhận thẻ BHYT của người hưởng có yêu cầu đổi
chuyển BHXH huyện, thực hiện rà soát thẻ BHYT theo yêu cầu của cơ quan BHXH.
Phối hợp với BHXH huyện để xác minh về những thông tin liên quan đến người hưởng khi có
yêu cầu của BHXH huyện.
Tuyên truyền, hướng dẫn người hưởng thực hiện đúng các quy định về quản lý và chi trả các
chế độ BHXH.
Điều 3. Trách nhiệm của BHXH huyện
Hàng tháng, gửi danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu C72a-HD hoặc C72c-HD), danh sách truy lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH do thay đổi về chế độ, mức hưởng (Mẫu C72b-HD), 37-CBH cho bên B.
Thực hiện chi tạm ứng kinh phí hàng tháng (theo mẫu C73-HD) cho bên B thực hiện chi trả kịp
thời, đầy đủ cho đối tượng.
Hàng tháng, bên A trả cho bên B phí chi trả là …
4. Thường xuyên kiểm tra để phát hiện kịp thời những thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm
vụ của bên B.
Điều 4. Hợp đồng có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm … cho đến ngày … tháng …
năm ….
Điều 5. Những cam kết cuối cùng
Bên B cam kết thực hiện đầy đủ những nội dung đã thỏa thuận trên đây và thường xuyên đề xuất hoặc kiến nghị với bên A những giải pháp để công tác chi trả các chế độ BHXH được hoàn thiện.
Nếu bên B vi phạm các chế độ quản lý tài chính hoặc các điều khoản thỏa thuận trên đây thì phải chịu các hình thức: chấm dứt hợp đồng đại diện chi trả, phạt hành chính, thu hồi tài sản hoặc truy tố trước pháp luật tùy theo mức độ vi phạm.
Trường hợp bên B để xảy ra mất tiền hoặc chi trả không đầy đủ, không đúng chế độ cho người hưởng theo quy định thì bên B có trách nhiệm bồi hoàn cho bên A toàn bộ số tiền đã mất, chi không đủ hoặc không đúng cho người hưởng.
Bản hợp đồng này lập thành 03 bản: 01 bản bên A, 01 bản bên B, 01 bản giao UBND xã.
TM UBND xã
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đại diện chi trả
(Ký, họ tên)

Đại diện BHXH huyện
(ký, họ tên, đóng dấu)
*Mẫu dùng cho phương thức chi trả qua đại diện chi trả

File đính kèm:

  • docxquyet_dinh_488_19__0287.docx
Hợp đồng liên quan