Hợp đồng làm việc có thời hạn

doc3 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Ngày: 18/11/2017 | Lượt xem: 1263 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng làm việc có thời hạn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 Đơn vị:
---------
Số:..../
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 ---------------
 ........, ngày......tháng......năm......
HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC CÓ THỜI HẠN
	Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003;
	Căn cứ Quyết định số /QĐ-SGD&ĐT ngày tháng năm 200.. của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận hết thời gian thử việc và bổ nhiệm chính thức vào ngạch viên chức Nhà nước;
	Chúng tôi, một bên là Ông: ..............................
	Chức vụ: ....................................... 
	Đại diện cho: ..........................
	Địa chỉ: ............................ 	Điện thoại: ..................
	Và một bên là Ông: ............................. 
	Sinh ngày: ... tháng... năm .... tại xã ...., huyện ....., tỉnh ..........
	Nghề nghiệp: ...................
	Địa chỉ thường trú tại: Xã ..............., huyện .............., tỉnh ...................
 	Số CMTND: ......................
	Cấp ngày: ..... tháng .... năm ....... tại .................
	Thoả thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
	Điều 1: Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng
	- Thời gian thực hiện hợp đồng: Có thời hạn.
	- Từ: Ngày tháng năm 200...đến ngày tháng năm 
	- Địa điểm làm việc: 
	- Chức danh chuyên môn: ....................
	- Nhiệm vụ: ..
	Điều 2: Chế độ làm việc
	- Thời giờ làm việc: Theo quy định của Nhà nước.
	- Được trang bị những phương tiện làm việc: Theo quy định của Nhà nước.
	Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người ký hợp đồng làm việc có thời hạn.
	1. Nghĩa vụ: 
	- Hoàn thành những nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
	- Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.
	- Chấp hành việc xử lý kỷ luật và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
	- Chấp hành việc điều động khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.
	 2. Quyền lợi:
	- Được hưởng các quyền lợi quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức.
	- Phương tiện đi lại làm việc : Tự túc.
	- Ngạch được bổ nhiệm: Giáo viên trung học. Mã số: 15.113, Bậc: ....., Hệ số lương: ......
	- Phụ cấp (nếu có) gồm : Được trả 01 lần hàng tháng. 
	- Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng): Theo quy định của Nhà nước.
	- Bảo hiểm xã hội: Theo quy định của Nhà nước.
	- Bảo hiểm y tế: Theo quy định của Nhà nước.
	- Được hưởng các phúc lợi: Theo quy định của cơ quan.
	- Được các khoản thưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị trong hoặc ngoài nước theo quy định của Pháp luật: Theo quy định của Nhà nước.
	- Được hưởng chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.
	- Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng theo quy định của pháp luật.
	Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
	1. Nghĩa vụ: 
	- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
	- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi của người được tuyển dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
	2. Quyền hạn:
	- Điều hành người được tuyển dụng hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng. (Bố trí, điều động, tạm đình chỉ công tác ...)
	- Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.
	Điều 5: Điều khoản thi hành
	- Những vấn đề về cán bộ, công chức không ghi trong hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh cán bộ, công chức.
	- Hợp đồng này làm thành hai bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng năm 200.
	 - Hợp đồng này làm tại  ngày tháng năm 200.
Người được tuyển dụng
(Ký tên)
Ghi rõ họ tên
Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ họ tên
	 .............................

File đính kèm:

  • docmau_hop_dong_lao_dong_co_thoi_han_cho_vien_chuc_4517.doc
Hợp đồng liên quan