Hợp đồng ký gửi hàng hóa

doc2 trang | Chia sẻ: congthanh | Ngày: 27/12/2014 | Lượt xem: 1986 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng ký gửi hàng hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do – hạnh phúc
……………oOo……………
HỢP ĐỒNG KÝ GỬI HÀNG HÓA
Hợp đồng Số ……… /HĐKG
Hợp đồng này được thành lập ngày……. tháng………năm …….
Tại …………………………………………………………………………………………………………
Chúng tôi gồm:
1 - BÊN GIAO HÀNG :…………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ………………………………
Đại diện là ông (bà) ……………………………… số CMND : ………………………………
Cấp ngày : ………………………………
Địa chỉ:
Điện thoại:
Hai bên thỏa thuận ký gửi hàng hóa với các điều khoản sau:
Điều 1: Đối tượng của hợp đồng
Bên chủ hàng……. Giao cho bên đại lý phát hành phân phối, bán lẻ theo phương thức ký gửi các mặt hàng, giá cả, số lượng, tỉ lệ hoa hồng được chiết khấu theo bản mục sau đây:
STT
Tên hàng
Đơn vị
Số lượng
Đơn giá
Chiết khấu
Thành tiền
Ghi chú
Cộng:
Cửa hàng bán hàng chủ yếu theo phương thức giao hàng thu tiền ngay, chỉ bán chịu cho khách hàng khi được cửa hàng đồng ý và ra các điều kiện hợp lý.
Cửa hàng có thể trả lại những mặt hàng xét thấy khó tiêu thụ bất cứ lúc nào, có quyền từ chối nhận ký gửi các mặt hàng chậm luân chuyển.
Điều 2: Quy cách giao hàng
Chủ hàng phải chịu mọi thủ tục và chi phí giao hàng phải thông báo trước cho cửa hàng địa điểm giao nhận hàng (nếu không thể đưa trực tiếp đến cửa hàng được).
Sau khi nhận hàng, cửa hàng phải chịu trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát, mặt dù quyền sở hữu hàng hóa tại cửa hàng vẫn thuộc về bên giao hàng và có quyền rút hàng ký gửi về bất cứ lúc nào.
Điều 3: Phương thức thanh toán
Cửa hàng thực hiện việc kiểm hàng và thanh toán theo phương thức: (hoặc bán heat giao tiền sau khi đã trừ chiết khấu hoa hồng hoặc thanh toán vào ngày cố định trong tháng sau khi kiểm số hàng thực tế đã bán).
Điều 4: Treo bảng hiệu tên chủ hàng
Cửa hàng muốn xin treo bảng hiệu mang tê doanh nghiệp của chủ hàng phải được sự đồng ý của chủ hàng.
Bảng hiệu sẽ do chủ hàng thiết kế đúng quy cách được nhà nước cho phép.
Điều 5: Bảo hành, sữa chữa hàng hóa
Cửa hàng có thể thay mặt chủ hàng (ở xa) trong chức năng, bảo hành, sửa chữa hàng hóa trong quá trình giao dịch với khách hàng, theo thời hạng do chủ hàng ấn định và phải thanh toán theo chi phí sửa chữa, cung ứng phụ tùng và các hàng hóa cần thay thế.
Việc huấn luyện kỹ nghệ lắp ráp, bảo hành, sửa chữa là trách nhiệmcủa chủ hàng cho người của cửa hàng đại lý.
Điều 6: Chấm dứt hợp đồng
Hợp đồng không cho phép cửa hàng chuyển nhượng cho bên thứ ba. Bên nào cần chấm dứt hợp đồng vào thời điểm nào phải báo trước cho bên kia trong vòng ….. ngày. Thời gian, địa điểm và chi phí chuyên chở việc trả hàng sẽ do bên nào chấm dứt hợp đồng chịu.
Điều 7: Giải quyết tranh chấp
Khi phát sinh các tranh chấp trong hợp đồng này hai bên phải chủ động thương lượng giải quyết, chỉ kiện ra Tòa án khi nội dung tranh chấp có giá trị lớn mà hai bên không thể hòa giải được.
Hợp đồng này được làm thành……bàn mỗi bên giữ…… bản có giá trị như nhau.
 	ĐẠI DIỆN CHỦ HÀNG	ĐẠI DIỆN CỬA HÀNG
	Ký tên	Ký tên

File đính kèm:

  • dochop_dong_ky_gui_hang_hoa_4568.doc
Hợp đồng liên quan