Hợp đồng kinh tế thi công công trình

doc10 trang | Chia sẻ: congthanh | Ngày: 26/12/2014 | Lượt xem: 4389 | Lượt tải: 28download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng kinh tế thi công công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
SỐ: /HĐKT
V/v ..........................................................................................................
	- Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QHH11 ngày 14/06/2005;
	- Căn cứ nghị định số 16/NĐCP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý và xây dựng công trình;
	- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;
Hôm nay, ngày ....... tháng ....... năm 2010 tại Trung tâm Viễn thông Tam Đảo chúng tôi gồm có:
A/ Đại diện bên A: 
- Đại diện :	 Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ trụ sở chính: 
- Tài khoản : ..............................
- MST : .............................. 
- Điện thoại : 
B/ Đại diện bên B: 
- Đại diện :	 Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ trụ sở chính: 
- Tài khoản :.
- MST : 
- Điện thoại : 
	Hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau
Điều I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên A đồng ý giao cho bên B nhận thi công công trình: Dịch chuyển, căng chỉnh tuyễn cáp, cột treo cáp từ cổng trại giam Vĩnh Ninh đi thôn Vĩnh Ninh – Trạm Viễn Thông Đạo Trù, với khối lượng công việc cụ thể như sau:
Thu hồi cột bê tông đơn loại 6,5m : 3 cột
Thu hồi cột bê tông loại 6,5m : 1 cột
Dựng cột bê tông đơn 6,5m : 3 cột
Dựng cột bê tông đôi 6,5m : 1 cột
Đổ bê tông gốc cột đơn : 3 ụ
Đổ bê tông gốc cột ghép : 1 ụ
Căng chỉnh độ chùng cáp đồng treo : 0,5 km
Căng chỉnh độ chùng cáp đồng treo : 2 km
Căng chỉnh độ chùng cáp quang treo : 1 km
ĐIỀU III: ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG:
	.........................................................................................
ĐIỀU IV: TIẾN ĐỘ VÀ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
	- Ngày khởi công : Ngày ...... tháng ......năm 2010
	- Ngày hoàn thành : Ngày ...... tháng ........năm 2010
Điều V : GIÁ TRỊ VÀ HÌNH THỨC THANH QUYẾT TOÁN:
	- Giá trị hợp đồng trước thuế là: 6.906.246đ
	- Thuế VAT 10%: 690.625đ
	- Tổng giá trị hợp đồng: 7.596.871đ
Bằng chữ: (Bảy triệu, năm trăm chín mươi sáu nghìn, tám trăm bảy mươi mốt đồng).
	- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào công ty.
	- Ngay sau khi bàn giao công trình đã hoàn thành hai bên tiến hành nghiệm thu quyết toán và thanh lý hợp đồng. 
Điều VI: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
	+ Trách nhiệm A:
	- Bàn giao mặt bằng cho bên B thi công, hồ sơ thiết kế thi công.
	- Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, giám sát quá trình sửa chữa thi công công trình và giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trình.
	+ Trách nhiệm bên B:
	- Lập phương án thi công trên cơ sở thiết kế kỹ thuật.
	- Huy động nhân lực, máy móc thi công theo phương án được duyệt, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật công trình.
	- Tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn trong lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường.
Điều VII/ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT TRONG VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG:
	- Nếu bên nào thực hiện không đúng theo hợp đồng, không đúng với thoả thuận về chất lượng, tiến độ công trình, thời hạn thanh toán thì bên vi phạm phải chịu phạt hợp đồng theo quy định của pháp luật.
	- Nếu bên B thi công, sửa chữa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chất lượng của công trình phải sửa chữa và làm lại.
	- Việc vi phạm hợp đồng của các bên mà gây thiệt hại vật chất cho phía bên kia thì bên vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại giá trị thực tế.
Điều VIII: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG
	Hợp đồng được thành lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau
	Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.
 ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Số:......../TLHĐ
	Căn cứ hợp đồng kinh tế số: /HĐKT ngày ....... tháng ......năm 2010 được ký kết giữa Trung tâm Viễn thông Viễn thông Tam Đảo và Công ty cp đầu tư xây dựng và phát triển thương hiệu TAKASIMA.
	Căn cứ biên bản nghiệm thu ngày ......... tháng ........ năm 2010	
Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm 2010 tại Trung tâm viễn thông II chúng tôi gồm:
A/ Đại diện bên A: TRUNG TÂM VIỄN THÔNG TAM ĐẢO
- Đại diện : Ông Hoàng Thống	 Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 10 – Hợp Châu – Tam Đảo
- Tài khoản : ............................................................................................................................
- MST : ...................................
- Điện thoại : 02113585999	 Fax: 02113537889
B/ Đại diện bên B: CT CP ĐẦU TƯ XD VÀ PT THƯƠNG HIỆU TAKASIMA
- Đại diện: Ông Nguyễn Văn Huy	Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ trụ sở chính: Đại Mỗ - Huyện Từ Liêm - Hà Nội
- Tài khoản: 3100211021624.Tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Từ liêm - Hà Nội.
- MST: 0102220773.
- Số điện thoại: 04.3789.2958/04.85872570 Fax : 37892958
 Hai bên cùng nhau thống nhất thanh lý hợp đồng kinh tế số: /HĐKT về việc bên A hợp đồng thi công, Công trình: “Dịch chuyển, căng chỉnh tuyễn cáp, cột treo cáp từ cổng trại giam Vĩnh Ninh đi thôn Vĩnh Ninh – Trạm Viễn Thông Đạo Trù”, Bên A thanh toán số tiến như ký kết trong hợp đồng cho bên B cụ thể:
	+ Tổng giá trị thanh toán : 7.596.871đ
Bằng chữ: (Bảy triệu, năm trăm chín mươi sáu nghìn, tám trăm bảy mươi mốt đồng).
	Hai bên nhất trí thanh lý hợp đồng đã ký ngày ....../...../2010 Hợp đồng chấm dứt hiệu lực khi hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng.
	Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
 ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
SỐ: /HĐKT
V/v giao nhận thi công công trình: Sửa chữa các tuyến cáp và khắc phục sự cố Trạm Viễn thông Minh Quang – Trung tâm Viễn thông Tam Đảo
	- Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QHH11 ngày 14/06/2005;
	- Căn cứ nghị định số 16/NĐCP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý và xây dựng công trình;
	- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;
Hôm nay, ngày ....... tháng ....... năm 2010 tại Trung tâm Viễn thông Tam Đảo chúng tôi gồm có:
A/ Đại diện bên A: TRUNG TÂM VIỄN THÔNG Tam Đảo
- Đại diện : Ông Hoàng Thống	 Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 10 – Hợp Châu – Tam Đảo
- Tài khoản : ..............................
- MST : ..............................
- Điện thoại : 02113585999	Fax: 02113537889
B/ Đại diện bên B: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD VÀ PT TH TAKASIMA
- Đại diện : Ông Nguyễn Văn Huy	Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ trụ sở chính: Đại Mỗ - Huyện Từ Liêm - Hà Nội
- Tài khoản : 3100211021624.Tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Từ liêm - Hà Nội.
- MST : 0102220773.
- Điện thoại : 04.3789.2958/04.85872570 - FAX : 37892958
	Hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau
Điều I: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên A đồng ý giao cho bên B nhận thi công công trình: Sửa chữa các tuyến cáp và khắc phục sự cố Trạm Viễn thông Minh Quang – Trung tâm Viễn thông Tam Đảo, với khối lượng công việc cụ thể như sau:
Dựng cột bê tông đơn 6,5m : 7 cột
Dựng cột bê tông đôi 6,5m : 1 cột
Lắp dựng cột chống : 3 cột
Đổ bê tông gốc cột ghép : 1 ụ
Ra kéo căng hãm cáp đồng treo loại 200x2 : 0,5m
Ra kéo căng hãm cáp đồng treo loại 100x2 : 0,8m
Ra kéo căng hãm cáp đồng treo loại 50x2 : 0,3km
ĐIỀU III: ĐỊA ĐIỂM THI CÔNG:
	Trạm Viễn thông Minh Quang – Trung tâm Viễn thông Tam Đảo
ĐIỀU IV: TIẾN ĐỘ VÀ NGHIỆM THU CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
	- Ngày khởi công : Ngày ...... tháng ......năm 2010
	- Ngày hoàn thành : Ngày ...... tháng ........năm 2010
Điều V : GIÁ TRỊ VÀ HÌNH THỨC THANH QUYẾT TOÁN:
	- Giá trị hợp đồng trước thuế là: 7.174.091đ
	- Thuế VAT 10%: 717.409đ
	- Tổng giá trị hợp đồng: 7.891.500đ
Bằng chữ: ( Bảy triệu, tám trăm chín mươi mốt nghìn, năm trăm đồng).
	- Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào công ty.
	- Ngay sau khi bàn giao công trình đã hoàn thành hai bên tiến hành nghiệm thu quyết toán và thanh lý hợp đồng. 
Điều VI: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
	+ Trách nhiệm A:
	- Bàn giao mặt bằng cho bên B thi công, hồ sơ thiết kế thi công.
	- Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, giám sát quá trình sửa chữa thi công công trình và giải quyết các vấn đề phát sinh tại công trình.
	+ Trách nhiệm bên B:
	- Lập phương án thi công trên cơ sở thiết kế kỹ thuật.
	- Huy động nhân lực, máy móc thi công theo phương án được duyệt, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật công trình.
	- Tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn trong lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường.
Điều VII/ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT TRONG VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG:
	- Nếu bên nào thực hiện không đúng theo hợp đồng, không đúng với thoả thuận về chất lượng, tiến độ công trình, thời hạn thanh toán thì bên vi phạm phải chịu phạt hợp đồng theo quy định của pháp luật.
	- Nếu bên B thi công, sửa chữa không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chất lượng của công trình phải sửa chữa và làm lại.
	- Việc vi phạm hợp đồng của các bên mà gây thiệt hại vật chất cho phía bên kia thì bên vi phạm phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại giá trị thực tế.
Điều VIII: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG
	Hợp đồng được thành lập 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau
	Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký.
 ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Số:......../TLHĐ
	Căn cứ hợp đồng kinh tế số: /HĐKT ngày ....... tháng ......năm 2010 được ký kết giữa Trung tâm Viễn thông Viễn thông Tam Đảo và Công ty cp đầu tư xây dựng và phát triển thương hiệu TAKASIMA.
	Căn cứ biên bản nghiệm thu ngày ......... tháng ........ năm 2010	
Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm 2010 tại Trung tâm viễn thông II chúng tôi gồm:
A/ Đại diện bên A: TRUNG TÂM VIỄN THÔNG TAM ĐẢO
- Đại diện : Ông Hoàng Thống	 Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 10 – Hợp Châu – Tam Đảo
- Tài khoản : ..................................
- MST : ..................................
- Điện thoại : 02113585999	Fax: 02113537889
B/ Đại diện bên B: CT CP ĐẦU TƯ XD VÀ PT THƯƠNG HIỆU TAKASIMA
- Đại diện : Ông Nguyễn Văn Huy	Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ trụ sở chính: Đại Mỗ - Huyện Từ Liêm - Hà Nội
- Tài khoản : 3100211021624.Tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Từ liêm - Hà Nội.
- MST : 0102220773.
- Điện thoại: 04.3789.2958/04.85872570 - FAX : 37892958
 Hai bên cùng nhau thống nhất thanh lý hợp đồng kinh tế số: /HĐKT về việc bên A hợp đồng thi công, Công trình: “Sửa chữa các tuyến cáp và khắc phục sự cố Trạm Viễn thông Minh Quang – Trung tâm Viễn thông Tam Đảo”, Bên A thanh toán số tiến như ký kết trong hợp đồng cho bên B cụ thể:
	+ Tổng giá trị thanh toán : 7.891.500đ
Bằng chữ: ( Bảy triệu, tám trăm chín mươi mốt nghìn, năm trăm đồng).
	Hai bên nhất trí thanh lý hợp đồng đã ký ngày ....../...../2010 Hợp đồng chấm dứt hiệu lực khi hai bên ký biên bản thanh lý hợp đồng.
	Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
 ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A

File đính kèm:

  • dochdkt12_4317.doc