Hợp đồng gia hạn dịch vụ T-Mobile

pdf2 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 1210 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng gia hạn dịch vụ T-Mobile, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Hợp Đồng Gia Hạn Dịch Vụ T-Mobile – Mẫu đơn cần điền 
T-Mobile Manual Services Renewal Agreement 
Xin cảm ơn quí vị đã gia hạn Bản Hợp đồng Dịch Vụ với T-Mobile của quí vị. 
Chương Trình Giá Biểu: ____________________________________________________________________________ 
Khách hàng đồng ý. Tôi hiểu và đồng ý rằng kể từ ngày ghi trong hóa đơn này, thời hạn hợp đồng của những số điện 
thoại sau đây đã được gia hạn như sau: 
Điện thoại ______________________ được gia hạn __________ năm kể từ ngày hôm nay _____________________ 
Điện thoại ______________________ được gia hạn __________ năm kể từ ngày hôm nay _____________________ 
Điện thoại ______________________ được gia hạn __________ năm kể từ ngày hôm nay _____________________ 
Điện thoại ______________________ được gia hạn __________ năm kể từ ngày hôm nay _____________________ 
Điện thoại ______________________ được gia hạn __________ năm kể từ ngày hôm nay _____________________ 
• Thời hạn của hợp đồng gốc sẽ tiếp tục được giữ nguyên và có hiệu lực tới hết ngày 
____________________. 
• Thời hạn ban đầu của Hợp đồng của tôi với T-Mobile sẽ được tiếp tục giữ nguyên như đã nêu trên. NẾU CHƯƠNG 
TRÌNH GIÁ BIỂU CỦA TÔI BỊ HỦY BỎ TRƯỚC THỜI HẠN SO VỚI HỢP ĐỒNG, TÔI SẼ PHẢI TRẢ MỘT KHOẢN 
PHÍ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG TRƯỚC THỜI HẠN TỐI ĐA LÀ $200 CHO MỖI ĐƯỜNG DÂY DỊCH VỤ NÊU TRONG 
BẢN HỢP ĐỒNG NẾU HỢP ĐỒNG CÓ THỜI HẠN ÍT NHẤT LÀ MỘT NĂM. Nếu việc nâng cấp đòi hỏi phải khởi 
động hoặc phải tiếp tục sử dụng dịch vụ dữ liệu hoặc một tính năng bổ sung, việc gia hạn hợp đồng và Phí 
Chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn cũng sẽ được áp dụng cho dịch vụ hoặc tính năng đó. 
• Hàng tháng tôi sẽ phải trả một khoản Phí cho các Chương trình Quản lý (đây không phải là một khoản phí hoặc thuế 
do chính phủ bắt buộc) tối đa là $1.61 (cộng với thuế) cho mỗi đường dây dịch vụ, số tiền này có thể sẽ thay đổi mà 
không có sự báo trước. Những khoản phí này có thể sẽ không áp dụng cho một số thiết bị/dịch vụ dữ liệu nhất định. 
Các mức cước quốc tế và cước roaming có thể được áp dụng. Một số mức cước có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào. 
Nếu tôi mua một thiết bị theo Chương Trình Cài Đặt Thiết Bị (EIP), tôi sẽ căn cứ vào Hợp đồng EIP của tôi để hiểu rõ 
các điều khoản và điều kiện cụ thể của chương trình này. 
• Nếu tôi chưa đăng ký sử dụng một kế hoạch cụ thể nào về dữ liệu, tôi sẽ phải trả phí cho toàn bộ dữ liệu đã sử dụng 
tính theo MB (được làm tròn lên con số MB gần nhất), trừ khi tôi quyết định không tham gia vào dịch vụ dữ liệu.Nếu 
tôi có chương trình dữ liệu (Web) 200 MB, tôi sẽ phải trả $0.10 cho mỗi MB phụ trội. Các chương trình dữ liệu cũng 
có thể có giới hạn về thông lượng hoặc các giới hạn khác, Các chương trình dữ liệu cũng có thể có giới hạn về thông 
lượng hoặc các giới hạn khác, bao gồm các Phân Bổ Hạn Ngạch Chương Trình Giá Biểu. Các Phân Bổ Hạn Ngạch 
về dữ liệu sử dụng Ngoài Hệ Thống ở trong nước Mỹ như sau: (1) 5 MB nếu chương trình giá biểu của tôi có từ 1 MB 
tới 199 MB ở tốc độ cao nhất; (2) 10 MB nếu chương trình giá biểu của tôi có từ 200 MB tới 1,99 GB ở tốc độ cao 
nhất; (3) 50 MB nếu chương trình giá biểu của tôi có từ 2 MB tới 4,99 GB ở tốc độ cao nhất; (4) 100 MB nếu chương 
trình giá biểu của tôi có từ 5 MB tới 9,99 GB ở tốc độ cao nhất; (5) 200 MB nếu chương trình giá biểu của tôi có từ 10 
GB trở lên ở tốc độ cao nhất; (6) 10 MB nếu tôi sử dụng chương trình Trả-Tiền-Theo-Mỗi -Lần-Sử-Dụng Mobile Web. 
• Sau ngày 2 Tháng 1 Năm 2014, các đường điện thoại khác đang nằm trong chương trình khuyến mãi Số Phút Sử 
Dụng Chung và 500 Phút sẽ phải trả một mức phí hàng tháng là (a) $5 đối với các chương trình gia đình Giá Trị Cao; 
và (b) $10 đối với các chương trình gia đình Truyền Thống. 
• “Hợp đồng” của tôi với T-Mobile bao gồm bản Hợp đồng này, Các “Điều khoản và Điều kiện Cụ thể” của T-Mobile, 
và các điều khoản cụ thể liên quan tới Chương Trình Giá biểu hoặc dịch vụ của tôi. Tôi có thể lấy các bản Điều khoản 
và Điều kiện và các điều kiện cụ thể của bản Chương Trình Giá biểu của tôi tại các cửa hàng bán lẻ của T-Mobile và 
tại www.T-Mobile.com (www.T-Mobilepr.com cho các khách hàng ở Puerto Rico). Bản tiếng Anh của Hợp đồng này là 
bản có hiệu lực kiểm soát đối với bất cứ văn bản bằng ngôn ngữ nào khác. Nếu tôi nâng cấp thiết bị của tôi, tôi sẽ 
nhận được yêu cầu thanh toán một khoản phí nâng cấp, kèm theo các khoản thuế thích hợp, vào hóa đơn điện thoại 
tháng tiếp theo của tôi. 
• Hủy bỏ. Đối với các hợp đồng từ một năm trởi lên, tôi có thể hủy bỏ Chương Trình Giá biểucủa tôi mà không phải trả 
Phí Chấm dứt, bằng cách quay trở lại địa điểm mua bán ban đầu của tôi trong vòng 14 ngày (thời hạn hoàn trả) 
tính từ ngày khởi động đường dây, và trả lại tất cả các thiết bị mà tôi nhận được khi gia hạn hợp đồng có nâng cấp, 
vẫn còn trong bao gói, cùng với đầy đủ các linh kiện thiết bị ban đầu, không bị hư hại gì và vẫn còn làm việc tốt, và 
hợp đồng dịch vụ của tôi sẽ được quay trở lại thời hạn ban đầu như trước khi tiến hành nâng cấp. Thời gian được 
phép trả lại ở một số tiểu bang khác có thể kéo dài hơn. Tôi có thể sẽ phải trả một khoản phí tái nhập kho cho các 
thiết bị điện thoại mà tôi trả lại. 
• Tôi hiểu rõ rằng tôi có thể không được phép chuyển sang một Chương Trình Giá biểu khác hoặc dịch vụ 
khác, rằng nếu tôi chuyển, tôi có thể vẫn phải chịu trách nhiêm về thời hạn của hợp đồng hiện nay hoặc hợp 
đồng đã gia hạn (bao gồm cả các quy định và phí chấm dứt trước thời hạn) và phải trả một khoản phí chuyển 
đổi tối đa là $200 đối với mỗi đường điện thoại. 
• EasyPay. Tôi cho phép T-Mobile rút tiền từ trương mục ngân hàng của tôi hoặc trừ thẻ tín dụng/debit của tôi để trả 
số tiền đóng hàng tháng cho trương mục điện thoại của tôi. T-Mobile sẽ rút tiền từ trương mục ngân hàng của tôi 
hoặc trừ vào thẻ ngân hàng của tôi 3 ngày trước hạn trả tiền cho trương mục của tôi. Tôi có thể dừng việc rút tiền 
hoặc trừ tiền, và một trong hai bên có thể chấm dứt phương thức EasyPay, bằng cách thông báo cho bên kia ít nhất 
là 3 ngày làm việc trước ngày rút tiền hoặc trừ tiền lần tới theo lịch định. Tôi có quyền được thông báo về tất cả các 
giao dịch chuyển tiền ra khỏi trương mục ngân hàng của tôi. 
• T-MOBILE YÊU CẦU DÙNG TRỌNG TÀI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, TRỪ KHI TRONG VÒNG 30 
NGÀY KỂ TỪ KHI KHỞI ĐỘNG TÔI QUYẾT ĐỊNH KHÔNG SỬ DỤNG TRỌNG TÀI. 
Tên Khách hàng ______________________________________________ 
Chữ ký khách hàng _____________________________________ Ngày tháng năm ___________________________ 

File đính kèm:

  • pdfHợp đồng gia hạn dịch vụ T-Mobile.pdf
Hợp đồng liên quan