Hợp đồng dịch vụ thu chi hộ

doc18 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 4840 | Lượt tải: 23download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng dịch vụ thu chi hộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 	 BIDV
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THU CHI HỘ
Căn cứ:
Bộ Luật Dân sự Việt Nam năm 2005;
Nghị định 64/2001/NĐ-CP ngày 20/09/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 
Nhu cầu hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực Dịch vụ Thanh toán tại Việt Nam.
Hôm nay ngày......................................200..., tại Hà Nội, “Hợp đồng Dịch vụ Thu chi hộ” này được ký giữa và bởi:
NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
(Sau đây gọi tắt là “BIDV”)
Địa chỉ trụ sở 	:
Điện thoại	:	Fax:
Mã số thuế	:
Đại diện bởi	: Ông/ Bà
Chức vụ	:
Theo ủy quyền số	: 	ký bởi 	 ngày 
VÀ
NGÂN HÀNG CLIENT BANK 
(Sau đây gọi tắt là “CLIENT BANK”)
Địa chỉ trụ sở 	:
Điện thoại	:	Fax:
Mã số thuế	:
Đại diện bởi	: Ông/ Bà
Chức vụ	:
Theo ủy quyền số	: 	ký bởi 	 ngày
MỤC ĐÍCH CỦA HỢP ĐỒNG
BIDV là nhà cung cấp hàng đầu về các dịch vụ thanh toán tại Việt Nam và hoạt động với hệ thống chi nhánh rộng lớn xuyên suốt quốc gia.
CLIENT BANK đang tìm kiếm sự hỗ trợ của một hệ thống rộng lớn và chuyên nghiệp tại Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng kinh doanh.
CÁC BÊN CÙNG ĐỒNG Ý NHƯ SAU:
ĐIỀU 1 – GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
Tài khoản của CLIENT BANK: là tài khoản tiền gửi không kỳ hạn tiền đồng Việt Nam của CLIENT BANK mở tại BIDV, bao gồm:
Tài khoản số ....................... của CLIENT BANK – Chi nhánh..................................
 Mở tại BIDV – Chi nhánh .........................................................................................
Ghi Có/ Nợ tài khoản CLIENT BANK: là việc BIDV ghi tăng / giảm số tiền trên Tài khoản của CLIENT BANK mở tại BIDV.
Chuyển tiền cho CLIENT BANK: là việc BIDV sử dụng các kênh thanh toán thích hợp để chuyển tiền cho CLIENT BANK
Dịch vụ: là các dịch vụ thanh toán mà BIDV cung cấp cho CLIENT BANK theo như quy định từ điều 2 đến điều 8 của Hợp đồng này.
Khách hàng của CLIENT BANK: là tổ chức, cá nhân có mở và duy trì tài khoản tại CLIENT BANK.
Người sử dụng Dịch vụ: là những người trực tiếp giao dịch với BIDV để sử dụng các dịch vụ được định rõ trong Hợp đồng này bao gồm CLIENT BANK, và các cá nhân hay tổ chức sử dụng các dịch vụ này nhằm chuyển tiền đến/ nhận tiền từ các Khách hàng của CLIENT BANK.
Người thụ hưởng: là người được hưởng cuối cùng các khoản ghi Có.
 Nhân viên thực hiện dịch vụ của BIDV: là (những) nhân viên được ủy quyền bởi BIDV để thu/chi tiền mặt cho Người sử dụng Dịch vụ.
Đại diện của Người sử dụng dịch vụ: là (những) người được ủy quyền của Người sử dụng dịch vụ để giao/ nhận tiền mặt với BIDV.
Đăng ký Dịch vụ: là thông báo bởi CLIENT BANK tới BIDV đăng ký một hoặc các Dịch vụ cụ thể cho một hoặc các Người sử dụng dịch vụ /Khách hàng của CLIENT BANK/ Người thụ hưởng cụ thể.
Ngày làm việc là một ngày làm việc bình thường của CLIENT BANK và BIDV, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu , trừ những ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật Việt Nam, và gồm cả ngày Thứ Bảy khi một số Chi nhánh/ Sở giao dịch/Phòng giao dịch của BIDV có mở cửa giao dịch.
 Thời gian cung cấp dịch vụ: là khoảng thời gian trong Ngày làm việc mà BIDV tiến hành cung cấp một dịch vụ cụ thể cho CLIENT BANK. Thời gian cung cấp dịch vụ có thể khác nhau với mỗi Dịch vụ.
Lần Dịch vụ: là một lần BIDV thực hiện một dịch vụ cho một Người sử dụng dịch vụ hoặc một lần BIDV thực hiện yêu cầu dịch vụ của CLIENT BANK.
Ngày hiệu lực: là ngày bắt đầu hiệu lực của việc cung cấp và sử dụng một Dịch vụ hoặc ngày thực hiện một Lần Dịch vụ cụ thể.
Thời gian hoàn tất giao dịch: được xác định tại thời điểm Nhân viên thực hiện dịch vụ của BIDV, Người sử dụng dịch vụ ký xác nhận và có con dấu xác nhận của BIDV vào Chứng từ giao dịch.
Quầy giao dịch: là nơi nhân viên của BIDV thực hiện các giao dịch thu chi tiền mặt, chuyển khoản và các dịch vụ ngân hàng tại quầy khác.
ĐIỀU 2 – DỊCH VỤ THU HỘ TẠI QUẦY GIAO DỊCH BIDV 
MÔ TẢ DỊCH VỤ
Dịch vụ thu hộ tại quầy giao dịch BIDV là dịch vụ theo đó Nhân viên thực hiện dịch vụ của BIDV nhận tiền mặt từ Người sử dụng dịch vụ hoặc ghi Nợ tài khoản của người sử dụng dịch vụ để ghi Có/chuyển tiền cho CLIENT BANK để CLIENT BANK ghi Có cho Khách hàng của mình.
NỘI DUNG DỊCH VỤ
Khi có nhu cầu chuyển tiền đến Khách hàng của CLIENT BANK, Người sử dụng Dịch vụ sẽ:
Nộp tiền mặt tại quầy; hoặc
Yêu cầu BIDV ghi Nợ tài khoản của mình cho Người thụ hưởng.
Nhân viên thực hiện dịch vụ của BIDV sẽ thực hiện để chuyển tiền cho khách hàng của CLIENT BANK theo đúng thủ tục, quy định hiện hành của BIDV.
Thời gian cung cấp dịch vụ của BIDV trong một Ngày làm việc là:
08.00 đến 11.30 vào buổi sáng
13.00 đến 16.00 vào buổi chiều
BIDV sẽ cung cấp cho Người sử dụng dịch vụ một liên của Chứng từ giao dịch sau khi giao dịch đã hoàn thành. BIDV đảm bảo ghi Có / Chuyển tiền cho CLIENT BANK với ghi chú cụ thể về Người thụ hưởng và nội dung chuyển tiền như cung cấp bởi Người sử dụng dịch vụ theo khung thời gian sau:
Hình thức thực hiện dịch vụ
Thời gian giao dịch hoàn tất
Thời gian ghi có/chuyển tiền
Ghi Có cho Client Bank
Trước 15h00
Trong ngày
Sau 15h00
Trước 10h ngày làm việc tiếp theo
Chuyển tiền cho Client Bank
Trước 13h00
Trong ngày
Sau 13h00
Trong ngày hoặc ngay ngày làm việc tiếp theo
Nếu thời gian Ghi Có/ Chuyển tiền rơi vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ nội bộ, nghỉ lễ quốc gia, BIDV đảm bảo thực hiện Ghi Có/ Chuyển tiền vào ngày làm việc tiếp theo. 
Tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên, BIDV có thể đồng ý fax các chứng từ giao dịch cho Khách hàng của CLIENT BANK trong vòng 30 phút sau khi giao dịch hoàn tất theo số fax đã được đăng ký.
	ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VÀ XÁC NHẬN CUNG CẤP DỊCH VỤ
Để đăng ký sử dụng dịch vụ cho mỗi Khách hàng cụ thể của CLIENT BANK, CLIENT BANK phải gửi cho BIDV Bản đăng ký Dịch vụ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02. 
Trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày nhận được Đăng ký Dịch vụ, BIDV phải trả lời CLIENT BANK về việc đồng ý/từ chối cung cấp dịch vụ bằng việc xác nhận thông tin tương ứng lên bản Đăng ký dịch vụ và gửi lại cho CLIENT BANK. Dịch vụ sẽ phát sinh hiệu lực sau bảy (07) ngày làm việc tính từ ngày BIDV xác nhận đồng ý cung cấp dịch vụ cho CLIENT BANK.
Cả hai bên đồng ý rằng Đăng ký Dịch vụ đã được BIDV xác nhận là căn cứ cho việc đồng ý sử dụng và cung cấp dịch vụ giữa hai bên và có giá trị pháp lý như một Phụ lục của Hợp đồng này.
Liên quan tới Đăng ký Dịch vụ đã được xác nhận, nếu có bất kỳ thay đổi nào, bao gồm việc đề nghị ngừng/ tạm hoãn dịch vụ cho một Khách hàng cụ thể của CLIENT BANK hoặc tại một hoặc các chi nhánh của BIDV, bên đề nghị thay đổi phải thông báo cho bên kia bằng văn bản ít nhất bảy (07) ngày trước ngày hiệu lực của việc thay đổi đó. 
 PHÍ DỊCH VỤ VÀ VIỆC THANH TOÁN
CLIENT BANK quyết định phí dịch vụ thu hộ tiền mặt tại quầy của BIDV cho từng Khách hàng của CLIENT BANK sẽ do Người sử dụng dịch vụ hoặc CLIENT BANK chịu và nêu rõ trong Đăng ký Dịch vụ. 
Trong trường hợp phí do Người sử dụng dịch vụ chịu, phí dịch vụ sẽ được thu từ Người sử dụng dịch vụ vào thời điểm nộp tiền (phí ngoài).
Trong trường hợp phí do CLIENT BANK chịu, việc thu và thanh toán phí dịch vụ sẽ được thực hiện theo các quy định tại Điều 9 của Hợp đồng này và Phụ lục có liên quan.
ĐIỀU 3 -	DỊCH VỤ THU HỘ THEO ĐỊA ĐIỂM CHỈ ĐỊNH
MÔ TẢ DỊCH VỤ
Dịch vụ thu hộ theo địa điểm chỉ định là dịch vụ theo đó BIDV thực hiện thu tiền mặt từ Người sử dụng dịch vụ tại những địa điểm do CLIENT BANK chỉ định; đảm bảo an ninh cho các khoản tiền gửi đó trong quá trình vận chuyển và ghi Có/chuyển tiền cho CLIENT BANK để CLIENT BANK ghi Có cho Khách hàng của mình.
NỘI DUNG DỊCH VỤ
Đại diện của Người sử dụng dịch vụ tại ngày chỉ định sẽ sắp xếp các khoản tiền nhờ thu hộ thành từng loại theo từng mệnh giá tiền trước khi Nhân viên thực hiện dịch vụ của BIDV đến thu và kiểm đếm các khoản tiền này.
Thời gian cung cấp dịch vụ của BIDV trong một Ngày làm việc là:
09.00 đến 11.00 vào buổi sáng
13.00 đến 16.00 vào buổi chiều
Tại địa điểm thu tiền, Nhân viên thực hiện Dịch vụ của BIDV xuất trình CMND và các giấy tờ tùy thân cho Đại diện Người sử dụng dịch vụ. CLIENT BANK đảm bảo thỏa thuận với Người sử dụng dịch vụ rằng Đại diện của Người sử dụng dịch vụ có trách nhiệm kiểm tra các giấy tờ chứng minh nhân thân của Nhân viên thực hiện dịch vụ theo các thông tin đã được BIDV cung cấp cho CLIENT BANK trong Danh sách Nhân viên thực hiện dịch vụ (như quy định tại Điều 3.3. b) dưới đây) để đảm bảo không có sự giả mạo xảy ra.
Đại diện của Người sử dụng Dịch vụ sẽ điền vào Chứng từ giao dịch (là Giấy nộp tiền hoặc Biên bản giao nhận tiền hoặc các chứng từ khác có liên quan) theo mẫu do BIDV ban hành tại từng thời điểm và chứng kiến việc kiểm đếm tiền chi tiết của Nhân viên thực hiện dịch vụ của BIDV tại địa điểm thu tiền.
Ngay sau khi thu tiền mặt, BIDV đảm bảo cung cấp cho Người sử dụng dịch vụ một liên của Chứng từ giao dịch, trong đó ghi chi tiết: 
Các loại tiền nộp theo từng mệnh giá;
Tổng giá trị khoản tiền thu tiền;
Ngày và giờ tiếp nhận để mang đi. 
Chứng từ giao dịch chỉ được xem là xác nhận về việc thực hiện dịch vụ khi chứng từ giao dịch đó có đầy đủ chữ ký của (i) Đại diện Người sử dụng dịch vụ; (ii) Nhân viên thực hiện dịch vụ của BIDV và được đóng dấu “Đã thu tiền”
BIDV đảm bảo ghi Có/ Chuyển tiền cho CLIENT BANK với cùng số tiền với ghi chú cụ thể về Người thụ hưởng và nội dung chuyển tiền như cung cấp bởi Người sử dụng dịch vụ theo khung thời gian sau:
Hình thức thực hiện dịch vụ
Thời gian giao dịch hoàn tất
Thời gian ghi có/chuyển tiền
Ghi Có cho Client Bank
Trước 15h00
Trong ngày
Sau 15h00
Trước 10h ngày làm việc tiếp theo
Chuyển tiền cho Client Bank
Trước 13h00
Trong ngày
Sau 13h00
Trong ngày hoặc ngay ngày làm việc tiếp theo
Nếu thời gian Ghi Có/ Chuyển tiền rơi vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật, ngày nghỉ lễ nội bộ, nghỉ lễ quốc gia, BIDV đảm bảo thực hiện Ghi Có/ Chuyển tiền vào ngày làm việc tiếp theo. 
Tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên, BIDV có thể đồng ý fax các chứng từ giao dịch cho Khách hàng của CLIENT BANK sau khi giao dịch hoàn tất.
	ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VÀ XÁC NHẬN CUNG CẤP DỊCH VỤ
Để đăng ký sử dụng dịch vụ cho mỗi Người sử dụng dịch vụ cụ thể, CLIENT BANK phải gửi cho BIDV Bản đăng ký Dịch vụ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03. Bản đăng ký phải nêu rõ việc thu hộ là: 
 i/ theo lịch cố định (nêu rõ thời gian và ngày quy định) hay 
ii/ không theo lịch cố định. 
Trong vòng Trong vòng ba (03) ngày làm việc tính từ ngày nhận được Đăng ký Dịch vụ, BIDV phải trả lời CLIENT BANK về việc đồng ý/ từ chối cung cấp dịch vụ bằng việc xác nhận lên thông tin tương ứng trên Bản đăng ký Dịch vụ. 
Cả hai bên đồng ý rằng Đăng ký Dịch vụ đã được BIDV xác nhận là căn cứ cho việc đồng ý sử dụng và cung cấp dịch vụ giữa hai bên và có giá trị pháp lý như một Phụ lục của Hợp đồng này.
Liên quan tới Đăng ký Dịch vụ đã được xác nhận, nếu có bất cứ thay đổi nào, bao gồm việc đề nghị ngừng Dịch vụ cho Người sử dụng dịch vụ đó hoặc thay đổi lịch thu tiền, bên đề nghị thay đổi phải thông báo cho bên kia bằng văn bản bảy (07) ngày trước ngày hiệu lực của sự thay đổi đó. 
e) 	Sau khi nhận được xác nhận đồng ý cung cấp dịch vụ của BIDV, ít nhất năm (05) ngày trước ngày bắt đầu hiệu lực của việc thu hộ, CLIENT BANK phải gửi cho BIDV Danh sách Đại diện của Người sử dụng dịch vụ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05. 
f) 	Trước ít nhất ba (03) ngày trước ngày bắt đầu hiệu lực của việc thu hộ, BIDV phải gửi cho CLIENT BANK Danh sách Nhân viên thực hiện dịch vụ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04., 
g) 	Bất cứ thay đổi nào liên quan đến Danh sách Đại diện của Người sử dụng dịch vụ hoặc Danh sách Nhân viên thực hiện dịch vụ phải được hai bên thông báo cho nhau ít nhất một (01) ngày trước ngày hiệu lực của Lần Dịch vụ tiếp theo. Nếu BIDV không thông báo như vậy dẫn đến việc không thu được tiền, BIDV đồng ý không thu phí dịch vụ cho Lần dịch vụ đó và thỏa thuận với CLIENT BANK để sắp xếp một Lần dịch vụ khác. Nếu CLIENT BANK không thông báo như vậy dẫn đến việc không thu được tiền, CLIENT BANK đồng ý rằng phí của Lần Dịch vụ đó vẫn được tính như quy định tại Điều 9 và các quy định liên quan của Hợp đồng này
h) 	Trong trường hợp thu hộ theo lịch cố định, việc cung cấp Dịch vụ sẽ được tiến hành kể từ ngày bắt đầu hiệu lực của Dịch vụ theo lịch đã thỏa thuận trong Đăng ký Dịch vụ. Trong trường hợp thu hộ theo lịch không cố định, CLIENT BANK đồng ý rằng việc cung cấp từng Lần Dịch vụ phụ thuộc vào khả năng bố trí con người và phương tiện của BIDV. Ít nhất hai (02) ngày trước ngày hiệu lực của mỗi Lần Dịch vụ, CLIENT BANK phải gửi Yêu cầu thu hộ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 cho BIDV nêu chi tiết ngày và giờ yêu cầu thực hiện dịch vụ. Trong trường hợp đồng ý cung cấp Lần Dịch vụ đó, BIDV xác nhận đồng ý và gửi cho CLIENT BANK ít nhất một (01) ngày trước ngày hiệu lực của việc thực thi dịch vụ. 
i)	 Nếu CLIENT BANK muốn tạm hoãn một Lần Dịch vụ, CLIENT BANK phải gửi cho BIDV thông báo bằng văn bản trước ít nhất một (01) ngày trước ngày hiệu lực của Lần Dịch vụ đó. Nếu CLIENT BANK không thông báo như vậy, CLIENT BANK đồng ý rằng phí của Lần Dịch vụ đó vẫn được tính như quy định tại Điều 9 và các quy định liên quan của Hợp đồng này.
THỰC HIỆN DỊCH VỤ
Nếu Nhân viên thực hiện Dịch vụ của BIDV không thể đến thu tiền vào thời gian đã định của một Lần Dịch vụ do xảy ra các sự kiện Bất khả kháng như quy định tại Điều 15 của Hợp đồng này, Nhân viên thực hiện Dịch vụ sẽ thông báo ngay bằng điện thoại cho CLIENT BANK và Đại diện của Người sử dụng Dịch Vụ để cùng giải quyết sự cố. 
Ngoại trừ nguyên nhân Bất khả kháng, nếu sau 30 phút kể từ lúc Nhân viên thực hiện Dịch vụ của BIDV đến địa điểm chỉ định, Đại diện của Người sử dụng Dịch vụ vẫn chưa sẵn sàng để giao tiền, Nhân viên thực hiện dịch vụ của BIDV có quyền rời địa điểm thu hộ. Trong trường hợp này CLIENT BANK vẫn phải thanh toán cho BIDV phí của Lần Dịch vụ này như quy định tại Điều 9 của Hợp đồng này.
BIDV có trách nhiệm mua bảo hiểm cho các khoản tiền mặt được vận chuyển, đảm bảo các phương tiện vận chuyển tiền mặt, đảm bảo an toàn cho quá trình vận chuyển và giữ bí mật các thông tin và chỉ dẫn liên quan đến việc thực hiện dịch vụ vận chuyển tiền mặt như quy định trong hợp đồng này
BIDV sẽ chịu trách nhiệm với bất cứ mất mát, thiệt hại, trộm cướp các khoản tiền và tài sản từ địa điểm thu hộ tới địa chỉ BIDV. BIDV không chịu trách nhiệm về tổn thất, thiệt hại hoặc trộm cắp đối với các khoản tiền mặt, tài sản xảy ra khi BIDV vẫn còn ở trong phạm vi của địa điểm thu hộ và bất cứ thiệt hại nào phát sinh do bất cứ sai sót, bất cẩn, lỗi hay hành vi sai trái nào của nhân viên CLIENT BANK hoặc của Người sử dụng dịch vụ.
PHÍ DỊCH VỤ VÀ VIỆC THANH TOÁN
Phí dịch vụ do CLIENT BANK chịu, việc thu và thanh toán phí dịch vụ sẽ được thực hiện theo các quy định tại Điều 9 của Hợp đồng này và Phụ lục có liên quan.
ĐIỀU 4 - DỊCH VỤ CHI HỘ TẠI QUẦY GIAO DỊCH BIDV
MÔ TẢ DỊCH VỤ
Dịch vụ chi hộ tại quầy giao dịch BIDV là dịch vụ theo đó BIDV ghi Nợ tài khoản của CLIENT BANK và trả cho người thụ hưởng được CLIENT BANK chỉ định bằng cách i/chi trả bằng tiền mặt tại quầy giao dịch của BIDV hoặc ii/ ghi Có vào tài khoản của Người thụ hưởng nếu Người thụ hưởng có Tài khoản tại BIDV hoặc iii/ chuyển lệnh thanh toán tới các ngân hàng khác nếu Người thụ hưởng có tài khoản tại ngân hàng khác.
NỘI DUNG DỊCH VỤ
CLIENT BANK gửi Ủy nhiệm Chi cho BIDV bằng văn bản hoặc bằng phương thức điện tử đã được hai bên đồng ý (Homebanking, thanh toán song phương,…).
Thời gian cung cấp dịch vụcủa BIDV trong một Ngày làm việc là:
08.00 đến 11.00 vào buổi sáng
13.00 đến 16.00 vào buổi chiều
BIDV kiểm tra số dư tài khoản của CLIENT BANK mở tại BIDV, nếu số dư tài khoản của CLIENT BANK, bao gồm cả hạn mức thấu chi (nếu có) đủ để thực hiện việc chi trả cho Người thụ hưởng, BIDV thực hiện lệnh chi:
Nếu Ủy nhiệm chi yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt tại quầy, BIDV chuyển lệnh thanh toán tới các chi nhánh của BIDV, sẵn sàng chi trả khi Người thụ hưởng xuất trình Chứng minh thư / Hộ chiếu tại quầy giao dịch được chỉ định của BIDV.
Nếu Ủy nhiệm chi yêu cầu thanh toán cho Người thụ hưởng có tài khoản tại BIDV, BIDV thực hiện ghi Có vào tài khoản của Người thụ hưởng.
 Nếu Ủy nhiệm chi yêu cầu thanh toán cho Người thụ hưởng có tài khoản tại ngân hàng khác, BIDV chuyển lệnh thanh toán tới ngân hàng giữ tài khoản của Người thụ hưởng. 
BIDV đảm bảo thực hiện lệnh chi theo khung thời gian sau:
Hình thức thực hiện dịch vụ
Thời gian giao dịch hoàn tất
Thời gian ghi có/chuyển tiền
Trong hệ thống
Trước 15h00
Trong ngày
Sau 15h00
Trước 10h ngày làm việc tiếp theo
Ngoài hệ thống
Trước 13h00
Trong ngày
Sau 13h00
Trong ngày hoặc ngay ngày làm việc tiếp theo
CLIENT BANK có trách nhiệm thông báo cho Người thụ hưởng về việc thanh toán.
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VÀ XÁC NHẬN CUNG CẤP DỊCH VỤ
Hai bên đồng ý rằng Ủy nhiệm chi do CLIENT BANK gửi cho BIDV là căn cứ cho việc đồng ý sử dụng và cung cấp Dịch vụ Chi hộ tại quầy giao dịch của BIDV theo Hợp đồng này, hai bên không cần thực hiện thêm bất cứ thủ tục nào khác.
THỰC HIỆN DỊCH VỤ
Trong trường hợp thông tin về Người thụ hưởng do CLIENT BANK cung cấp không chính xác, bao gồm việc sai tên, sai số chứng minh thư/ hộ chiếu, số tài khoản, khiến cho việc thanh toán cho Người thụ hưởng không thực hiện được, khi phát hiện ra sai sót BIDV sẽ thông báo cho CLIENT BANK để CLIENT BANK phối hợp giải quyết. Nếu tài khoản của Người thụ hưởng là tài khoản tại Ngân hàng khác, CLIENT BANK đồng ý rằng BIDV sẽ thu Phí tra soát hoặc Phí hoàn trả theo như quy định tại Phụ lục 01 của Hợp đồng này.
Trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt tại quầy giao dịch, trong vòng bảy (07) ngày làm việc, nếu Người thụ hưởng không đến nhận tiền tại quầy giao dịch của BIDV, BIDV sẽ chuyển trả lại số tiền chưa được thanh toán cho CLIENT BANK và thu phí thoái hối theo như quy định tại Phụ lục 01 của Hợp đồng này.
CLIENT BANK phải đảm bảo số dư tài khoản vào ngày chi trả đủ để thực hiện Ủy nhiệm chi. Trong trường hợp tài khoản không đủ số dư, BIDV sẽ chỉ thực hiện lệnh Chi khi CLIENT BANK bổ sung tiền vào Tài khoản. BIDV đảm bảo thực hiện lệnh Chi theo khung thời gian sau. 
Hình thức thực hiện dịch vụ
Thời gian giao dịch hoàn tất
Thời gian ghi có/chuyển tiền
Trong hệ thống
Trước 15h00
Trong ngày
Sau 15h00
Trước 10h ngày làm việc tiếp theo
Ngoài hệ thống
Trước 13h00
Trong ngày
Sau 13h00
Trong ngày hoặc ngay ngày làm việc tiếp theo
PHÍ DỊCH VỤ VÀ VIỆC THANH TOÁN
Phí dịch vụ do CLIENT BANK chịu, việc thu và thanh toán phí dịch vụ sẽ được thực hiện theo các quy định tại Điều 9 của Hợp đồng này và Phụ lục có liên quan.
ĐIỀU 5 - DỊCH VỤ CHI HỘ THEO ĐỊA ĐIỂM CHỈ ĐỊNH
MÔ TẢ DỊCH VỤ
Dịch vụ Chi hộ theo địa điểm chỉ định là dịch vụ theo đó BIDV, căn cứ theo Yêu cầu chi hộ tại địa điểm, của CLIENT BANK, thực hiện Ghi Nợ vào tài khoản của CLIENT BANK và vận chuyển tiền mặt tới địa điểm được chỉ định, giao tiền cho Người sử dụng Dịch vụ.
NỘI DUNG DỊCH VỤ
CLIENT BANK gửi Yêu cầu chi hộ tại địa điểm cho BIDV bằng văn bản hoặc bằng phương thức điện tử đã được hai bên đồng ý.
Tại ngày chi tiền đã được định trước, BIDV kiểm tra số dư tài khoản của CLIENT BANK mở tại BIDV, nếu số dư tài khoản của CLIENT BANK bao gồm cả hạn mức thấu chi (nếu có) đủ để thực hiện việc chi trả theo Ủy nhiệm chi, BIDV sẽ ghi Nợ tài khoản của CLIENT BANK và Nhân viên thực hiện Dịch vụ của BIDV sử dụng các phương tiện vận chuyển tiền mặt đến địa điểm chỉ định vào thời gian đã định trước để giao tiền mặt cho Đại diện của Người sử dụng dịch vụ.
Thời gian cung cấp dịch vụ của BIDV trong một Ngày làm việc là:
09.00 đến 11.00 vào buổi sáng
13.00 đến 16.00 vào buổi chiều
Tại địa điểm chi tiền, Nhân viên thực hiện dịch vụ của BIDV sẽ kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ chứng minh nhân thân của Đại diện của Người sử dụng dịch vụ theo các thông tin đã được CLIENT BANK cung cấp để đảm bảo không có sự giả mạo xảy ra.
Khi giao tiền mặt, Nhân viên thực hiện dịch vụ của BIDV sẽ yêu cầu Đại diện của Người Sử Dụng Dịch Vụ ký xác nhận vào Biên bản giao tiền/ Giấy lĩnh tiền mặt theo mẫu do BIDV cung cấp. 
ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ VÀ XÁC NHẬN CUNG CẤP DỊCH VỤ
Nhằm mục đích đăng ký sử dụng dịch vụ, ít nhất mười (10) Ngày làm việc trước ngày bắt đầu hiệu lực của việc chi hộ theo địa điểm chỉ định đối với mỗi Người sử dụng dịch vụ, CLIENT BANK phải gửi cho BIDV Đăng ký Dịch vụ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 07, trong đó nêu rõ việc chi hộ là: 	
 i/ theo lịch cố định (nêu rõ thời gian và ngày quy định) với số tiền cố định hay
 ii/ theo lịch cố định (nêu rõ thời gian và ngày quy định) với số tiền không cố định
 iii/ không theo lịch cố định
Trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày nhận được Đăng ký Dịch vụ, BIDV phải trả lời CLIENT BANK về việc đồng ý/từ chối cung cấp dịch vụ bằng việc xác nhận lên lên thông tin tương ứng trên bảng đăng ký dịch vụ.
Cả hai bên đồng ý rằng Đăng ký Dịch vụ đã được BIDV xác nhận là căn cứ cho việc đồng ý sử dụng và cung cấp dịch vụ giữa hai bên và có giá trị pháp lý như một Phụ lục của Hợp đồng này.
Liên quan tới Đăng ký Dịch vụ đã được xác nhận, nếu có bất cứ thay đổi nào, bao gồm việc đề nghị ngừng/ tạm hoãn dịch vụ cho một Người sử dụng dịch vụ cụ thể hoặc thay đổi lịch chi hộ, bên đề nghị thay đổi phải thông báo cho bên kia bằng văn bản bảy (07) ngày trước ngày hiệu lực của sự thay đổi đó. 
Sau khi nhận được xác nhận đồng ý cung cấp dịch vụ của BIDV, năm (05) ngày trước ngày bắt đầu hiệu lực của việc chi hộ, CLIENT BANK phải gửi cho BIDV Danh sách Đại diện của Người sử dụng dịch vụ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05
Ít nhất ba (03) ngày trước ngày bắt đầu hiệu lực của việc chi hộ, BIDV phải gửi cho CLIENT BANK Danh sách Nhân viên thực hiện dịch vụ theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04, bao gồm thông tin chi tiết về tên, số Chứng minh thư, chữ ký mẫu, số điện thoại liên lạc của tất cả các Nhân viên thực hiện dịch vụ được ủy quyền đến thu tiền bao gồm cả Bảo vệ.
Bất cứ thay đổi nào liên quan đến Danh sách Đại diện của Người sử dụng dịch vụ hoặc Danh sách Nhân viên thực hiện dịch vụ phải được hai bên thông báo cho nhau ít nhất một (01) ngày trước ngày hiệu lực của Lần Dịch vụ tiếp theo. Nếu BIDV không thông báo như vậy dẫn đến việc không giao được tiền cho Đại diện người sử dụng dịch vụ, BIDV đồng ý sẽ không thu phí dịch vụ của Lần Dịch vụ đó. Ngược lại, nếu CLIENT BANK không thông báo kịp thời cho BIDV về sự thay đổi của Danh sách Đại diện của Người sử dụng dịch vụ, BIDV sẽ không chịu trách nhiệm về việc vẫn giao tiền cho Đại diện của Người sử dụng dịch vụ theo Danh sách đang áp dụng hoặc không giao tiền cho Đại diện của Người sử dụng dịch vụ theo danh sách được thay đổi, và vẫn thu phí của Lần dịch vụ đó.
Trong trường hợp chi hộ theo lịch cố định với số tiền cố định, hai bên đồng ý rằng Đăng ký Dịch vụ của CLIENT BANK cũng đồng thời là Ủy nhiệm chi. CLIENT BANK không cần gửi Ủy nhiệm chi riêng cho từng Lần Dịch vụ cho BIDV. 
Trong trường hợp chi hộ theo lịch cố định với số tiền không cố định, CLIENT BANK đảm bảo gửi Yêu cầu chi hộ tại địa điểm cho BIDV nêu chi tiết số tiền thanh toán một (01) ngày trước mỗi Lần Dịch vụ. 
Trong trường hợp chi hộ theo lịch không cố định, CLIENT BANK đồng ý rằng việc cung cấp từng Lần Dịch vụ phụ thuộc vào khả năng bố trí con người và phương tiện của BIDV. Ít nhất hai (02) ngày trước ngày hiệu lực của một Lần Dịch vụ, CLIENT BANK phải gửi Yêu cầu chi hộ tại địa điểm cho BIDV nêu chi tiết ngày và giờ yêu cầu thực hiện dịch vụ. Trong trường hợp đồng ý cung cấp Lần Dịch vụ đó, BIDV thông báo bằng văn bản cho CLIENT BANK ít nhất một (01) ngày trước ngày hiệu lực của việc thực thi dịch vụ. 
Nếu CLIENT BANK muốn tạm hoãn một Lần Dịch vụ, CLIENT BANK phải gửi cho BIDV thông báo bằng văn bản trước một (01) ngày trước ngày hiệu lực của Lần Dịch vụ đó. Nếu CLIENT BANK không thông báo như vậy, CLIENT BANK sẽ chịu trách nhiệm về việc tiền vẫn được giao như Yêu cầu chi hộ tại địa điểm đang có hiệu lực, đồng thời phí của Lần Dịch vụ đó vẫn được tính như quy định tại Phụ lục 01 của Hợp đồng này.
THỰC HIỆN DỊCH VỤ
Trong các trường hợp chi hộ theo lịch cố định, nếu ngày hiệu lực của một Lần dịch vụ rơi vào ngày nghỉ, dịch vụ chi hộ sẽ được tiến hành vào ngày làm việc kế tiếp.
CLIENT BANK phải đảm bảo số dư tài khoản đủ để thực hiện Yêu cầu chi hộ tại địa điểm cho mỗi Lần Dịch vụ. Ngoại trừ các trường hợp khác được quy định tại các phụ lục có liên quan của hợp đồng, BIDV sẽ không chịu trách nhiệm về những chậm trễ hay không thực hiện dịch vụ phát sinh từ việc số dư tài khoản của CLIENT BANK không đủ thực hiện Yêu cầu chi hộ tại địa điểm cho Lần dịch vụ đó.
Nếu Nhân viên thực hiện Dịch vụ của BIDV không thể đến chi tiền vào thời gian đã định của một Lần Dịch vụ do xảy ra các sự kiện Bất khả kháng như quy định tại Điều 15 của Hợp đồng này, Nhân viên thực hiện Dịch vụ sẽ thông báo ngay bằng điện thoại cho CLIENT BANK và Đại diện của Người sử dụng Dịch Vụ để cùng giải quyết sự cố. 
Ngoại trừ nguyên nhân Bất khả kháng, nếu sau 30 phút kể từ lúc Nhân viên thực hiện Dịch vụ của BIDV đến địa điểm chỉ định, Đại diện của Người sử dụng Dịch vụ vẫn chưa sẵn sàng để nhận bàn giao tiền, Nhân viên thực hiện dịch vụ của BIDV có quyền rời địa điểm 

File đính kèm:

  • docHợp đồng dịch vụ thu chi hộ.doc
Hợp đồng liên quan