Hợp đồng dịch vụ dọn vệ sinh trường học

doc2 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 6584 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng dịch vụ dọn vệ sinh trường học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU 	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS SUỐI NGÔ	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: /HĐKT-THCS 	 Suối Ngô, ngày … tháng … năm 2013
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ DỌN VỆ SINH
C¨n cø vµo ph¸p lÖnh hîp ®ång kinh tÕ cña héi ®ång kinh tÕ nhµ n­íc , n­íc CHXH CN ViÖt Nam , c«ng bè ngµy 29/9/1989.
- C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh H§BT n¨m 1989 cña H§BT h­íng dÉn viÖc thi hµnh ph¸p lÖnh H§KT.
- C¨n cø vµo nhu cÇu dọn vệ sinh trường học.
Hôm nay, ngày ......... tháng ......... năm 2013, tại văn phòng Trường THCS Suối Ngô
Chúng tôi gồm :
I/ Đại diện bên A:
Ông (Bà): …………………………………………, sinh ngày …/ … / …….. 
Số CMND: ……………………… do CA Tây Ninh cấp, đại diện cho BGH trường THCS
Suối Ngô.
II/ Đại diện bên B:
Ông (Bà) ……………………………....................., sinh ngày …/ … / ……..
Số CMND: …………………........ do CA Tây Ninh, đại diện bên thuê.
Cùng nhau ký kết hợp đồng dịch vụ dọn vệ sinh với các điều khoản sau đây
I. Nội dung công việc: Bên B làm việc cho trường THCS Suối Ngô theo hình thức hợp đồng dịch vụ VSMT theo công việc
 Tại địa điểm : Tại VP Trường THCS Suối Ngô 
* Công việc 1 lần/ngày
a) Đối với khu hành chính:
- Quét dọn và dọn vệ sinh văn phòng, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng (đổ rác, quét mạng nhện, lau bàn ghế, rữa bình trà nước.
- Sắp xếp bàn ghế, trang thiết bị của mỗi phòng gọn gàng đúng nơi quy định
b) Đối với khu vệ sinh của giáo viên và học sinh:
	-Dọn nhà vệ sinh của giáo viên và hai khu vệ sinh nam, nữ học sinh (lầu, trệt)
II: Các điều khoản hợp đồng
Trong trường hợp cán bộ của Trường phản ánh công việc bên B chưa tốt thì đề nghị bên B điều chỉnh. Nếu bên B thấy cán bộ, giáo viên, nhân viên không giữ vệ sinh đúng quy định thì nhắc nhở, phản ánh lại với BGH nhà trường. 
Khi cần mua các dụng cụ cho công việc thì bên B thông báo để bên A chuẩn bị.
Bên A sẽ thanh toán tiền công 1 tháng / lần cho bên B. Sau 1 năm làm việc, 02 bên có thể thỏa thuận lại mức tiền công. 
Nếu bên A hoặc B muốn chấm dứt hợp đồng phải thông báo cho bên kia trước 4 tuần.
Bản hợp đồng này có giá trị trong vòng 5 năm kể từ ngày ký.
 III. Tổng số tiền công được hưởng
+ Trong năm học: 1.500.000 đồng / tháng
(Ghi bằng chữ: Một triệu năm trăm ngàn đồng) 
+ Thời gian nghỉ hè: (tháng 7, tháng 8 hàng năm): không được hưởng lương.
Hợp đồng này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, BCH Công đoàn giữ 01 bản.
 ĐẠI DIỆN BÊN A	 	 ĐẠI DIỆN BÊN B
 CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

File đính kèm:

  • docHợp đồng dịch vụ dọn vệ sinh trường học.doc
Hợp đồng liên quan