Hợp đồng dịch vụ đào tạo

docx3 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Ngày: 18/11/2017 | Lượt xem: 4734 | Lượt tải: 63download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng dịch vụ đào tạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------***-----------
 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
Số                /.......-NHCT
Căn cứ Bộ luật dân sự của nước CHXHCN Việt Nam năm 2005
Hôm nay, ngàythángnăm 20. tại.., chúng tôi gồm có:
BÊN A: 	
Địa chỉ:	           
Điện thoại:	 Fax:	    
Đại diện: Ông/Bà : 	 - Chức vụ:	
Mã số thuế:	
Tài khoản số:	
BÊN B:	
Địa chỉ: 	          
Điện thoại:	Fax: 	    
Đại diện: Ông/Bà: 	- Chức vụ:	
Mã số thuế:	
Tài khoản số:Cùng thoả thuận, ký kết Hợp đồng Dịch vụ Đào tạo (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) với các điều khoản cụ thể như sau:
 Điều 1: Nội dung hợp đồng
Bên B cung cấp dịch vụ đào tạo cho Bên A về các vấn đề pháp luật liên quan đến hoạt động của ngân hàng. Cụ thể như sau:
- Nội dung đào tạo: Đào tạo những kiến thức cơ bản về pháp luật liên quan đến hoạt động của ngân hàng bao gồm các chuyên đề được quy định tại phụ lục của Hợp đồng.
- Hình thức đào tạo: đào tạo tập trung hoặc đào tạo không tập trung, hoặc kết hợp cả hai hình thức.
- Thời gian đào tạo: Công việc được thực hiện trong vòng 1.ngày kể từ ngày //20. đến ngày././20..
- Thời gian học cụ thể:  được quy định tại phụ lục của hợp đồng này.
- Địa điểm đào tạo: do Bên A bố trí tại Hà Nội
 Điều 2: Quyền hạn và trách nhiệm của Bên A
Trong phạm vi thực hiện Hợp đồng này, Bên A có những quyền hạn và trách nhiệm như sau:
2.1. Trách nhiệm
- Thông báo cho Bên B địa điểm đào tạo trước ngày đào tạo ít nhất 7 (bảy) ngày.
- Đảm bảo công tác chuẩn bị về địa điểm (đảm bảo cho ngồi, đủ ánh sáng, điện nước), thiết bị giảng dạy (thiết bị âm thanh, máy chiếu, màn chiếu, máy tính).
- Phối hợp với Bên B xây dựng kế hoạch tập huấn cụ thể
- Thanh toán phí dịch vụ đào tạo cho Bên B sau khi nhận được hoá đơn GTGT của Bên B.
- Cung cấp ảnh (cỡ 3x4) và các thông tin cá nhân của học viên
- Photo tài liệu phục vụ lớp tập huấn theo tài liệu gốc do Bên B cung cấp;
2.2. Quyền hạn
- Giám  sát và đôn đốc việc thực hiện các công việc của Bên B.
- Được yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về tiến độ công việc.
 Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm của Bên B
Trong phạm vi thực hiện Hợp đồng này, Bên B có những quyền hạn và trách nhiệm như sau:
3.1. Trách nhiệm
- Xây dựng và thiết kế chương trình đào tạo theo Điều 1;
- Phối hợp với Bên A xây dựng kế hoạch tập huấn cụ thể;
- Đảm bảo giảng viên và nội dung đào tạo đã nêu tại Điều 1 Hợp đồng;
- Cung cấp các tài liệu giảng dạy cho bên A, bao gồm bài giảng, tài liệu mẫu;
- Phối hợp với bên A quản lý, theo dõi tiến độ thực hiện Hợp đồng;
- Giải đáp thắc mắc cho Bên A về nội dung đào tạo nêu tại Điều 1 (nếu có);
- Cử các chuyên gia, cán bộ có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để theo dõi công việc;
- Cấp chứng chỉ cho học viên theo danh sách do Bên A cung cấp;
- Phát hành hoá đơn giá trị gia tăng cho Bên A.
3.2.  Quyền hạn
- Được yêu cầu Bên A cung cấp các tài liệu, tư liệu cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng;
- Được quyền yêu cầu Bên A tạm ứng và thanh toán phí dịch vụ tư vấn, các chi phí phát sinh khác theo quy định tại hợp đồng này.
 Điều 4. Phí đào tạo và phương thức thanh toán
4.1.  Mức phí đào tạo
- Mức phí Bên A phải trả cho Bên B đối với các công việc Bên B phải thực hiện theo Điều 1 và các điều kiện của Hợp đồng này là ...000.000 VNĐ (.. triệu đồng Việt Nam).
- Mức phí trên chưa bao gồm các chi phí phát sinh do việc Bên B phải đi công tác ngoài địa bàn . và . theo yêu cầu của Bên A.
4.2. Phương thức, chứng từ và thời gian thanh toán
- Phí đào tạo nêu trên được thanh toán bằng tiền mặt hoặc được chuyển khoản vào tài khoản của Bên B tuỳ theo tình hình thực tế của Bên A.
- Số phí đào tạo được thanh toán trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày hai Bên ký kết Biên bản thanh lý Hợp đồng và Bên A nhận được hoá đơn GTGT hợp lệ do Bên B phát hành.
 Điều 5. Điều khoản cuối cùng
- Hiệu lực của Hợp đồng
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hai bên ký Biên bản thanh lý hợp đồng.
- Các bản ghi của Hợp đồng;
- Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi Bên giữ 02 bản.
- Các công việc và chi phí phát sinh
- Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những công việc phức tạp hay phát sinh thêm chi phí nào khác, hai Bên sẽ đàm phán lập thành Phụ lục bổ sung cho hợp đồng này. Các Phụ lục hợp đồng (nếu có) là bộ phận không thể tách rời của hợp đồng này và có hiệu lực pháp lý như các điều khoản của Hợp đồng này.
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B

File đính kèm:

  • docxhop_dong_dich_vu_dao_tao_8905.docx
Hợp đồng liên quan