Hợp đồng dịch vụ bảo vệ

docx2 trang | Chia sẻ: congthanh | Ngày: 26/12/2014 | Lượt xem: 1625 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng dịch vụ bảo vệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ BẢO VỆ
Hà nội, ngày	tháng	năm
Tại: ..........................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
BÊN A(Bên thuê dịch vụ)
......................................................................................................................................
......

Đại diện	: ...............................................	Chức vụ: ...................................
Trụ sở	: ...............................................................................................................
Điện thoại : ......................................
BÊN B(Bên thực hiện dịch vụ)
......................................................................................................................................
.........

Đại diện	: ...............................................	Chức vụ: ...................................
Trụ sở	: ...............................................................................................................
Điện thoại : ......................................
Hai bên thống nhất, thoả thuận và cùng nhau ký kết hợp đồng có nội dung sau:
ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH HỢP ĐỒNG.
Bên B thực hiện dịch vụ: Cử cán bộ, nhân viên bảo vệ nhà xưởng, tài sản, an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ và sự an toàn cho tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty trong phạm vi bảo vệ.
ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC PHẢI LÀM.
Từ ngày.......tháng	năm 2006 đến ngày.......tháng	năm 200..
Thời gian làm việc:...... giờ/ngày (từ....giờ đến.... giờ)
Địa điểm làm việc:...........................................................................................
Công việc phải làm như điều 1 và:...................................................................
ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A.
- Cung cấp đầy đủ chính xác những yêu cầu mục tiêu cần bảo vệ, thời gian làm
việc.

- Tích cực phối hợp với bên B giải quyết công việc khi được yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ cho bên B theo Điều 3 của Hợp đồng.
- Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên B thực hiện không đúng yêu cầu công việc của bên A hoặc bên B có hành vi vi phạm pháp luật.
ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B.
- Tiến hành các nghiệp vụ nhằm bảo vệ theo đúng yêu cầu của bên A
- Bảo đảm giữ uy tín, bí mật kinh doanh và những thông tin khác cho/của bên
A.
- Tự lo chỗ ăn, ở, phương tiện đi lại, các công cụ hỗ trợ trong quá trình thực
hiện công việc theo thoả thuận của hai bên.
- Tự chịu mọi ruỉ ro, đóng bảo hiểm xã hội và các bảo hiểm khác cho người lao
động(nhân viên bảo vệ).
- Tự chịu trách nhiệm do hành vi vượt qua mức cho phép của công việc hay vi phạm pháp luật.
- Bồi thường thiệt hại do nhân viên bảo vệ gây ra cho A/khách hàng của bên A và bên thứ 3.
ĐIỀU 3: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.
- Phí dịch vụ(tính theo mục tiêu hoặc theo thời gian bảo vệ mục tiêu):
- Phương thức thanh toán:
- Phí tại khoản 3.1 thanh toán hàng tháng vào ngày......................................
Phí trên chưa/không bao gồm thuế VAT(10%)
ĐIỀU 4: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.
Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này trước tiên được giải quyết bằng thương lượng. Nếu trong trường hợp hai bên không thoả thuận được thì đưa ra Toà án có thẩm quyền giải quyết.
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, gồm 02 trang, được lập thành 0 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 01 bản, B lưu 01 bản.
BÊN A	BÊN B

File đính kèm:

  • docxhdthuevesy_1242010_17430_4748.docx
Hợp đồng liên quan