Hợp đồng dịch vụ an ninh trật tự (Dịch vụ bảo vệ)

pdf2 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 973 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng dịch vụ an ninh trật tự (Dịch vụ bảo vệ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ AN NINH TRẬT TỰ
(DỊCH VỤ BẢO VỆ)
Hà Nội, ngày........tháng........năm.......
Tại:..................................................................................................................
Chúng tôi gồm:...............................................................................................
BÊN A (Bên thuê dịch vụ)
Đại diện:................................................................. Chức vụ:..........................................................
Trụ sở:..............................................................................................................................................
Điện thoại:........................................................................................................................................
BÊN B (Bên thực hiện dịch vụ):
Đại diện:................................................................. Chức vụ:..........................................................
Trụ sở:..............................................................................................................................................
Điện thoại:........................................................................................................................................
Hai bên thống nhất, thỏa thuận và cùng nhau ký kết hợp đồng có nội dung sau:
ĐIỀU 1: MỤC ĐÍCH HỢP ĐỒNG.
Bên B thực hiện dịch vụ: Cử cán bộ, nhân viên bảo vệ nhà xưởng, tài sản, an ninh trật tự, an toàn
phòng chống cháy nổ và sự an toàn cho tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty trong phạm vi bảo
vệ.
ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC PHẢI LÀM.
Từ ngày.......tháng .........năm 2006 đến ngày.......tháng ..........năm 200.......
Thời gian làm việc:...... giờ/ngày (từ....giờ đến.... giờ)
Địa điểm làm việc:...........................................................................................................................
Công việc phải làm như điều 1 và:..................................................................................................
ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A.
3.1 - Cung cấp đầy đủ chính xác những yêu cầu mục tiêu cần bảo vệ, thời gian làm việc.
3.2 - Tích cực phối hợp với bên B giải quyết công việc khi được yêu cầu.
3.3 - Chịu trách nhiệm thanh toán phí dịch vụ cho bên B theo Điều 3 của Hợp đồng.
3.4 - Đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên B thực hiện không đúng yêu cầu công việc của
bên A hoặc bên B có hành vi vi phạm pháp luật.
ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B.
4.1- Tiến hành các nghiệp vụ nhằm bảo vệ theo đúng yêu cầu của bên A
4.2- Bảo đảm giữ uy tín, bí mật kinh doanh và những thông tin khác cho/của bên A.
4.3- Tự lo chỗ ăn, ở, phương tiện đi lại, các công cụ hỗ trợ trong quá trình thực hiện công việc
theo thỏa thuận của hai bên.
4.4- Tự chịu mọi rủi ro, đóng bảo hiểm xã hội và các bảo hiểm khác cho người lao động(nhân
viên bảo vệ).
4.5- Tự chịu trách nhiệm do hành vi vượt qua mức cho phép của công việc hay vi phạm pháp
luật.
4.6- Bồi thường thiệt hại do nhân viên bảo vệ gây ra cho A/khách hàng của bên A và bên thứ 3.
ĐIỀU 3: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN.
3.1- Phí dịch vụ (tính theo mục tiêu hoặc theo thời gian bảo vệ mục tiêu):
3.2 - Phương thức thanh toán:
- Phí tại khoản 3.1 thanh toán hàng tháng vào ngày......................................
- Phí trên chưa/không bao gồm thuế VAT (10%)
ĐIỀU 4: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.
- Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này trước tiên được giải quyết bằng thương lượng. Nếu
trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết.
- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, gồm 02 trang, được lập thành 0 bản có giá trị pháp lý như
nhau, bên A giữ 01 bản, B lưu 01 bản.
BÊN A BÊN B

File đính kèm:

  • pdfHợp đồng dịch vụ an ninh trật tự (Dịch vụ bảo vệ).pdf
Hợp đồng liên quan