Hợp đồng đặt cọc (Về việc ký kết hợp đồng mua bán nhà ở Lê Thanh An Lạc)

pdf10 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 1538 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng đặt cọc (Về việc ký kết hợp đồng mua bán nhà ở Lê Thanh An Lạc), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khu nhà ở Lê Thành An Lạc 
Page 1 of 10 
Số : HD_SoHopDong 
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC 
(V/v: Ký kết Hợp đồng mua bán nhà ở Lê Thành An Lạc) 
 Hợp đồng đặt cọc (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) này được lập vào ngày HD_Ngay 
tháng HD_Thang năm HD_Nam tại Công ty TNHH TM – XD LÊ THÀNH, bởi các bên sau 
đây: 
1. BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (gọi tắt là BÊN A) : 
- Đơn vị : Công ty TNHH TM – XD LÊ THÀNH 
- Địa chỉ : 113/89 An Dương Vương, khu phố 3, P.An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM 
- Mã số thuế : 0302384923 
- Điện thoại : 84-08-38 822 746 – 39 803 129 Fax: 84 - 08 – 54322380 
- Đại diện bởi : LÊ HỮU NGHĨA Chức vụ : Giám đốc 
2. BÊN ĐẶT CỌC (gọi tắt là BÊN B): 
- Ông / Bà : KH_TenChuHoa Ngày Sinh: KH_NgaySinh 
- CNMD số : KH_CMND Cấp ngày : KH_NgayCap Cấp Tại : KH_NoiCap 
- Địa chỉ hộ khẩu : KH_HoKhau 
- Địa chỉ liên lạc : KH_DiaChi 
- Điện thoại : KH_Mobile 
- Email : KH_Email 
Hai bên chúng tôi thống nhất rằng toàn bộ nội dung được ký kết sau đây là thỏa thuận 
riêng của Hai Bên: 
ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG 
Bên A đồng ý nhận đặt cọc từ Bên B và Bên B đồng ý đặt cọc cho Bên A số tiền là 
BG_GiaTongThue vnđ, tương đương 100% giá trị Quyền sử dụng đất ( Giá này đã bao gồm 
thuế VAT) theo lịch đặt cọc được quy định tại Điều 2 dưới đây để đảm bảo ký kết Hợp đồng 
mua bán nhà ở Lê Thành An Lạc (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng mua bán”) được quy định chi 
tiết tại phụ lục 1 của Hợp đồng này. 
 Công ty TNHH TM – XD LÊ THÀNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
113/89 An Dương Vương – An Lạc – Bình Tân Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
Khu nhà ở Lê Thành An Lạc 
Page 2 of 10 
ĐIỀU 2: LỊCH NỘP TIỀN ĐẶT CỌC 
2.1 Bên B phải chủ động nộp tiền đặt cọc cho Bên A theo lịch sau đây mà không cần Bên A có 
thông báo nhắc nhở: 
- Đợt 1: TG_TienTraTruoc vnđ (tương đương 50% giá trị Quyền sử dụng đất) ngay khi 
ký Hợp đồng này; 
- Các đợt tiếp theo: ............................. (tương đương 50% giá trị Quyền sử dụng đất còn 
lại) được chia đều cho 36 đợt và Bên B nộp đều mỗi tháng, tương đương 36 tháng. Đợt 
nộp tiền đặt cọc cho tháng thứ nhất là vào ngày TG_NgayBD 
2.2 Toàn bộ số tiền đặt cọc thực tế mà Bên B nộp theo quy định tại khoản 2.1 nêu trên sẽ được 
kết chuyển thành tiền thanh toán đợt 1 trong Hợp đồng mua bán. 
2.3 Các khoản tiền nộp theo Hợp đồng này được trả bằng đồng Việt Nam. Bên B thực hiện 
nộp tiền đặt cọc cho Bên A bằng tiền mặt tại địa chỉ của Bên A. 
ĐIỀU 3: CHẾ TÀI KHI VI PHẠM HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC 
3.1 Khi quá thời điểm nộp tiền đặt cọc của mỗi đợt theo qui định tại Điều 2.1 của Hợp đồng 
này, Bên B phải trả tiền phạt do chậm nộp đối với số ngày chậm nộp theo mức là 
0,05%/ngày nhân với số tiền chậm nộp. 
3.2 Nếu quá 02 (hai) tháng theo thỏa thuận tại Điều 2.1 mà Bên B chưa thực hiện nghĩa vụ 
nộp tiền đặt cọc thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng này và toàn bộ số 
tiền đặt cọc mà Bên B đã nộp cho Bên A sẽ thuộc về Bên A. Bên A không phải hoàn trả 
lại cho Bên B bất kỳ chi phí hay khoản nào. 
3.3 Nếu bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc không tiếp tục thực hiện hợp đồng, xem 
như bên B tự ý bỏ số tiền đặt cọc và bên B sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc, số tiền này sẽ 
thuộc về bên A. 
3.4 Nếu bên A đã nhận tiền cọc của bên B mà còn nhận tiền cọc của người khác thì sẽ trả lại 
tiền cọc đã nhận và bồi thường đúng số tiền cọc đã nhận của bên B. 
ĐIỀU 4: CHUẨN BỊ VIỆC XÂY DỰNG 
4.1 Nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng của Bên B, Bên B được quyền tự định đoạt giá trị đầu 
tư xây dựng căn nhà trên lô đất nhưng giá trị đầu tư không thấp hơn đơn giá xây dựng 
tính trên mét vuông do cơ quan nhà nước ban hành, phải tuân thủ các quy chuẩn xây 
dựng được duyệt của Dự án Lê Thành An Lạc. Bên B phải trình toàn bộ hồ sơ thiết kế 
xin phép xây dựng, thiết kế thi công cho bên A. 
4.2 Trong thời hạn từ 18 đến 36 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng này, Bên B cam kết thực 
hiện công tác chuẩn bị xây dựng bao gồm: xác định giá trị đầu tư xây dựng căn nhà trên 
lô đất, hoàn thiện hồ sơ thiết kế căn nhà sao cho đủ điều kiện khởi công xây dựng, lựa 
chọn đơn vị thi công và hoàn thành thi công phần móng của căn nhà. Hoá đơn nhà thầu 
Khu nhà ở Lê Thành An Lạc 
Page 3 of 10 
của bên B khi thi công căn nhà phải xuất cho bên A để bên A làm chủ quyền cho căn 
nhà của bên B. 
4.3 Bên B phải tự chịu trách nhiệm về chất lượng công trình xây dựng, tiến độ xây dựng, an 
toàn lao động tại công trình của mình. Đồng thời bên B phải chịu sự giám sát của bên A 
trong quá trình xây dựng để công trình đạt chất lượng và đúng thiết kế được duyệt. 
ĐIỀU 5: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN 
5.1 Phù hợp với Điều 4.2 nêu trên, Bên B phải hoàn thành thi công phần móng của căn nhà 
để tiến hành ký kết Hợp đồng mua bán với Bên A. 
5.2 Nếu vượt quá 36 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng này, Bên B không hội đủ điều kiện 
theo quy định tại Điều 5.1 nêu trên để tiến hành ký kết Hợp đồng mua bán với Bên A 
thì bên B phải làm đơn gởi cho bên A để xin gia hạn thời gian xây dựng công trình 
thêm 12 tháng. Nếu được chấp thuận thì không quá 48 tháng kể từ ngày ký hợp đồng 
này mà bên B vẫn không hoàn thành xây dựng phần móng để ký hợp đồng chính thức 
thì xem như Bên B từ chối việc ký kết Hợp đồng mua bán. Bên B sẽ mất 50% số tiền 
của hợp đồng đặt cọc tương đương 50% giá trị quyền sử dụng lô đất trong trường hợp 
này, số tiền này sẽ thuộc về bên A. 
ĐIỀU 6: THÔNG BÁO 
Các thông báo, ý kiến giữa các bên qui định trong Hợp đồng sẽ được thực hiện bằng văn bản 
(“Thông báo”). Bên nhận được xem là đã nhận được Thông báo sau khi Thông báo đó được 
gửi bằng thư bảo đảm theo các địa chỉ ghi ở phần trên hoặc được giao tay trực tiếp. Việc thay 
đổi địa chỉ phải được thông báo ngay cho bên kia bằng văn bản. 
ĐIỀU 7: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG 
Bên A hoặc Bên B không bị coi là vi phạm hợp đồng và không bị phạt, không phải chịu trách 
nhiệm bồi thường thiệt hại nếu việc chậm thực hiện hoặc không thực hiện các nghĩa vụ được 
các bên thỏa thuận trong Hợp đồng này do có sự kiện bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, 
hỏa hoạn, biểu tình nổi loạn, sự thay đổi quy định pháp luật hoặc bị đình chỉ thi công của 
chính quyền địa phương và các trường hợp khác mà không phải do lỗi của các Bên gây ra. 
ĐIỀU 8: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN 
8.1 Việc ký kết Hợp đồng này và các phụ lục kèm theo giữa các bên là hoàn toàn tự 
nguyện, không bị ép buộc, lừa dối. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu cần thay 
đổi hoặc bổ sung nội dung của Hợp đồng này thì các bên thỏa thuận lập thêm phụ lục 
hợp đồng có chữ ký của hai bên, phụ lục hợp đồng có giá trị pháp lý và hiệu lực thi 
hành như Hợp đồng. 
8.2 Bên A chịu trách nhiệm đóng tiền sử dụng đất. 
Khu nhà ở Lê Thành An Lạc 
Page 4 of 10 
8.3 Bên B chịu trách nhiệm tự chi trả phần xây dựng căn nhà trên lô đất. Đóng lệ phí trước 
bạ khi làm chủ quyền, thuế liên quan đến phần xây dựng căn nhà, tiền bản vẽ thiết kế 
xin phép xây dựng, tiền bản vẽ thiết kế thi công, bản vẽ làm chủ quyền căn nhà, các chi 
phí PCCC và môi trường liên quan đến căn nhà ( nếu có), thuế đất phi nông nghiệp 
hàng năm. 
8.4 Các bên cùng cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong Hợp 
đồng. 
ĐIỀU 9: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 
Trường hợp các bên có tranh chấp về nội dung của Hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải 
quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì có 
quyền yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền tại Thành Phố Hồ Chí Minh giải quyết. Phán 
quyết của Toà án nhân dân có thẩm quyền tại Thành Phố Hồ Chí Minh là cuối cùng và bắt 
buộc các bên phải thi hành. Mọi án phí do bên thua kiện chịu. 
ĐIỀU 10: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG 
10.1 Hợp đồng này được ký kết gồm 02 (hai) bản chính bằng tiếng Việt, có giá trị như nhau. 
Mỗi bên giữ 01 (một) bản chính. 
10.2 Các phụ lục đính kèm hợp đồng này bao gồm: Hợp đồng mua bán nhà ở Lê Thành An 
Lạc. 
10.3 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được ký kết bởi người đại diện theo pháp luật hoặc 
người được ủy quyền của các bên. Nếu hợp đồng được ký kết bởi đại diện được ủy quyền, 
thì phải được đính kèm bản chính giấy ủy quyền (hoặc bản sao y bản chính trong trường 
hợp là Bên A). 
10.4 Hợp đồng này chỉ chấm dứt khi các bên thực hiện ký kết Hợp đồng mua bán hoặc 
chấm dứt theo Điều 3.2 nêu trên. 
 BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN A) 
 BÊN ĐẶT CỌC (BÊN B) 
CÔNG TY TNHH TM XD LÊ THÀNH 
 LÊ HỮU NGHĨA 
Khu nhà ở Lê Thành An Lạc 
Page 5 of 10 
PHỤ LỤC 1 
MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN 
 Giữa 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 
LÊ THÀNH 
 Và 
 Ông/ Bà : KH_TenKhachHang 
Căn hộ số : Block_Ten-SP_DiaChi - Khu nhà ở Lê Thành 
An Lạc 
 Phường An Lạc , Quận Bình Tân, TP.HCM 
Khu nhà ở Lê Thành An Lạc 
Page 6 of 10 
 MẪU 
 HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở 
Số HĐ : .............../HĐMB-AL 
- Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005 và Luật số 34/2009/QH12 ngày 18 
tháng 6 năm 2009 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật Nhà ở và 
Điều 121 của Luật Đất đai; 
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; 
- Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 
- Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ Xây dựng 
quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 
71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 
- Căn cứ quyết định số 2365/QĐ-UBND ngày 16/05/2014 của UBND thành phố cho 
phép công ty TNH Thương mại- Xây dựng Lê Thành được phép chuyển mục đính sử 
dụng đất để đầu tư xây dựng khu nhà ở tại phường An Lạc quận Bình Tân. 
- Căn cứ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật đối với phần móng. 
Hợp đồng mua bán nhà ở này (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) được lập vào ngày ….. 
tháng ….. năm ….. tại Công ty TNHH Thương Mại – Xây Dựng LÊ THÀNH, bởi các bên 
như sau: 
BÊN BÁN (sau đây gọi tắt là “Bên A”): 
- Đơn vị : Công ty TNHH TM – XD LÊ THÀNH 
- Địa chỉ : 113/89 An Dương Vương, khu phố 3, P.An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM 
- Mã số thuế : 0302384923 
- Điện thoại : 84-08-38 822 746 – 39 803 129 Fax: 84 - 08 – 54322380 
- Đại diện bởi : LÊ HỮU NGHĨA Chức vụ : Giám đốc 
- Tài khoản số : 000 127 981 
- Tại ngân hàng : Ngân Hàng MHB – Chi nhánh Chợ Lớn – PGD Quận 6 
Khu nhà ở Lê Thành An Lạc 
Page 7 of 10 
BÊN MUA (sau đây gọi tắt là “Bên B”): 
- Ông / Bà : KH_TenChuHoa Ngày Sinh: KH_NgaySinh 
- CNMD số : KH_CMND Cấp ngày : KH_NgayCap Cấp Tại : KH_NoiCap 
- Địa chỉ hộ khẩu : KH_HoKhau 
- Địa chỉ liên lạc : KH_DiaChi 
- Điện thoại : KH_Mobile 
- Email : KH_Email 
- Số tài khoản (nếu có):............................tại Ngân hàng............................. 
- Mã số thuế (nếu có):.................................................................................. 
 Điều 1. Đối tượng hợp đồng 
Là nhà ở bao gồm Quyền sử dụng đất và Tài sản gắn liền trên đất, trong đó các bên 
đồng ý và hiểu rằng giá trị của Tài sản gắn liền trên đất do Bên B tự quyết định mức đầu tư 
xây dựng. 
Quyền sử dụng đất có các đặt điểm như sau: 
- Vị trí lô đất: Block_Ten-SP_DiaChi 
 - Tổng diện tích lô đất: SP_DienTichNen m2 
- Diện tích xây dựng phải bảo đảm khoảng lùi theo quy định được duyệt của dự án . 
Điều 2. Giá trị nhà ở 
- Giá trị Quyền sử dụng đất bao gồm VAT : BG_GiaTongThue vnđ/nền 
 (Bằng chữ: BG_BangchuGiaTongThue) 
- Giá trị Tài sản gắn liền trên đất: theo quyết định mức đầu tư của Bên B nhưng 
không thấp hơn đơn giá do nhà nước ban hành. Nhà thầu của bên B phải xuất hoá 
đơn VAT cho bên A phần giá trị xây dựng công trình. 
Điều 3. Điều khoản thanh toán 
3.1 Bên B thanh toán cho Bên A 100% Giá trị Quyền sử dụng đất ( đã bao gồm thuế giá trị 
gia tăng) tương ứng ngay khi ký Hợp đồng này, với số tiền là: BG_GiaTongThue Bên 
B thực hiện việc thanh toán cho Bên A bằng tiền mặt tại địa chỉ của Bên A. 
Điều 4. Các khoản thanh toán khác 
4.1 Bên B phải thanh toán thuế giá trị gia tăng đối với phần giá trị tài sản trên đất là căn nhà 
do Bên B tự quyết định mức đầu tư xây dựng; tiền bản vẽ thiết kế xin phép xây dựng, 
tiền bản vẽ thiết kế thi công, các chi phí PCCC và môi trường liên quan đến căn nhà ( 
nếu có), thuế đất phi nông nghiệp hàng năm. 
Khu nhà ở Lê Thành An Lạc 
Page 8 of 10 
4.2 Bên B phải thanh toán các khoản chi phí khác liên quan đến việc cấp Giấy chứng 
nhậnquyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là “Giấy chứng 
nhận”)bao gồm: lệ phí trước bạ, phí công chứng, lệ phí hành chính, chi phí lập bản vẽ 
và các khoản phát sinh khác (nếu có) 
** Các khoản chi phí trên có thể thay đổi tùy theo qui định tại từng thời điểm của các 
cơ quan, tổ chức có liên quan. 
4.3 Bên B thực hiện thanh toán cho Bên A các khoản được quy định tại Điều 4.1 và 4.2 
bằng tiền mặt tại địa chỉ của Bên A ngay khi Bên A thông báo. 
Điều 5. Việc xây dựng 
5.1 Nhằm đảm bảo nhu cầu sử dụng của Bên B, Bên B được quyền tự định đoạt giá trị đầu 
tư xây dựng căn nhà trên lô đất nhưng phải tuân thủ các quy chuẩn xây dựng được 
duyệt của Dự án Lê Thành An Lạc, đơn giá xây dựng do nhà nước ban hành tuỳ từng 
thời điểm. 
5.2 Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng này, bằng chi phí của mình, Bên B 
phải triển khai tiếp tục thi công phần nhà ở trên lô đất. 
5.3 Bên B phải triệt để tuân thủ các quy định về hoạt động xây dựng. Trong thời gian thực 
hiện công việc xây dựng trên lô đất, Bên A và cơ quan chức năng có quyền ra vào lô đất 
để theo dõi và giám sát các công việc này. Bên B phải hợp tác với Bên A và các cơ 
quan chức năng và không được từ chối hoặc ngăn trở việc thực thi theo dõi và giám sát 
này. 
5.4 Trong trường hợp các công trình tiện ích bị tổn hại hoặc bị ảnh hưởng từ công việc xây 
dựng, Bên B phải ngưng tất cả mọi hoạt động xây dựng ngay khi Bên A yêu cầu và chỉ 
được tiếp tục thi công khi đã khắc phục xong và có sự đồng ý của Bên A. 
5.5 Trong trường hợp việc xây dựng không phù hợp với hướng dẫn xây dựng và/hoặc trái 
với quy định pháp luật, giấy phép xây dựng, khi được Bên A thông báo thì Bên B lập 
tức phải điều chỉnh lại cho đến khi đạt yêu cầu; nếu không, Bên A sẽ không chịu trách 
nhiệm khi các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp chế tài. 
Việc xây dựng sai so với giấy phép xây dựng sẽ không làm được chủ quyền căn nhà. 
Điều 6. Cam kết của các bên 
6.1 Bên A: 
6.1.1 Đảm bảo tính pháp lý của khu đất và có trách nhiệm thi công phần hạ tầng 
theo quy hoạch 1/500; 
6.1.2 Nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; 
6.1.3 Làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận 
đối với nhà ở cho Bên B khi căn nhà đã xây dựng xong. 
Khu nhà ở Lê Thành An Lạc 
Page 9 of 10 
6.2 Bên B: 
6.2.1 Tuân thủ các quy định của Hợp đồng và các quy định pháp luật kể cả quy 
định về xây dựng, quy hoạch, sử dụng đất, an toàn và vệ sinh mội trường; 
6.2.2 Phối hợp với Bên A để hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đối với nhà 
ở. 
6.2.3 Thanh toán đầy đủ các khoản phải thanh toán theo Hợp đồng này liên 
quan đến nhà ở. 
6.3 Khi lập thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận cho Bên B, nếu cần thiết, các bên sẽ phải ký 
một hợp đồng mua bán khác theo mẫu do các cơ quan chức năng quy định. 
6.4 Việc ký kết hợp đồng này giữa các bên là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa 
dối. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu cần thay đổi hoặc bổ sung một số nội 
dung của Hợp đồng này thì các bên lập thêm Phụ lục hợp đồng có chữ ký của hai bên. 
6.5 Hai bên cam kết thực hiện đúng các thỏa thuận đã quy định tại hợp đồng này. 
Điều 7. Các biện pháp xử lý vi phạm 
7.1 Trường hợp Bên A vi phạm các quy định nêu tại Hợp đồng này, thì Bên B có quyền 
như sau: 
(a) Buộc Bên A phải trả tiền phạt do vi phạm Hợp đồng tương đương 10% giá trị 
phần vi phạm. 
(b) Buộc Bên A phải bồi thường thiệt hại về các tổn hại hoặc thiệt hại thực tế phát 
sinh từ vi phạm của Bên A. 
(c) Nếu Bên A đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không phải do lỗi của Bên B, 
thì Bên A phải hoàn trả cho Bên B toàn bộ số tiền đã nhận và Bên A còn phải 
chịu phạt vi phạm tương đương 100% số tiền đã nhận đối với phần Giá trị Quyền 
sử dụng đất. 
7.2 Trường hợp Bên B vi phạm các quy định nêu tại Hợp đồng này,thì Bên A có quyền áp 
dụng các biện pháp khắc phục hợp pháp, kể cả đồng thời các biện pháp sau đây: 
(a) Đình chỉ thực hiện nghĩa vụ của Bên A theo Hợp đồng; 
(b) Buộc Bên B phải trả tiền phạt do vi phạm Hợp đồng tương đương 10% giá trị 
phần vi phạm; 
(c) Buộc Bên B phải bồi thường thiệt hại về các tổn hại hoặc thiệt hại thực tế phát 
sinh từ vi phạm của Bên B; 
(d) Nếu Bên B đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không phải do lỗi của Bên A, 
thì toàn bộ số tiền mà Bên B đã thanh toán cho Bên A được xem là tiền phạt do 
vi phạm Hợp đồng và sẽ thuộc về Bên A. Bên A không phải hoàn trả lại cho Bên 
B bất kỳ chi phí hay khoản nào 
Khu nhà ở Lê Thành An Lạc 
Page 10 of 10 
Điều 8. Sự kiện bất khả kháng 
Bên A hoặc Bên B không bị coi là vi phạm hợp đồng và không bị phạt, không phải chịu 
trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu việc chậm thực hiện hoặc không thực hiện các 
nghĩa vụ được các bên thỏa thuận trong Hợp đồng này do có sự kiện bất khả kháng như 
thiên tai, chiến tranh, hỏa hoạn, biểu tình nổi loạn, sự thay đổi quy định pháp luật hoặc 
bị đình chỉ thi công của chính quyền địa phương và các trường hợp khác mà không phải 
do lỗi của các Bên gây ra. 
Điều 9. Thông báo 
 Các thông báo, ý kiến giữa các bên qui định trong Hợp đồng sẽ được thực hiện bằng 
văn bản (“Thông báo”). Bên nhận được xem là đã nhận được Thông báo sau khi Thông 
báo đó được gửi bằng thư bảo đảm theo các địa chỉ ghi ở phần trên hoặc được giao tay 
trực tiếp. Việc thay đổi địa chỉ phải được thông báo ngay cho bên kia bằng văn bản. 
Điều 10. Giải quyết tranh chấp 
Các vướng mắc, tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Hợp đồng này sẽ được các bên giải 
quyết trước hết bằng thương lượng trên tinh thần hữu nghị và thiện chí. Trong trường 
hợp các bên không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền yêu cầu Toà án 
nhân dân có thẩm quyền tại Thành Phố Hồ Chí Minh giải quyết theo quy định của pháp 
luật. Phán quyết của Toà án nhân dân có thẩm quyền tại Thành Phố Hồ Chí Minh là 
cuối cùng và bắt buộc các bên phải thi hành. Mọi án phí do bên thua kiện chịu 
Điều 11. Hiệu lực của hợp đồng 
11.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được thể hiện tại trang 1 và được ký kết bởi người 
đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của các bên. Nếu hợp đồng được ký 
kết bởi đại diện được ủy quyền, thì phải được đính kèm bản chính giấy ủy quyền (hoặc 
bản sao y bản chính trong trường hợp là bên A). 
11.2 Hợp đồng này được lập thành 02 (Hai) bản chính bằng tiếng Việt và có giá trị như 
nhau, mỗi bên giữ 01 (Một) bản chính. 
 BÊN BÁN (BÊN A) BÊN MUA (BÊN B) 
CÔNG TY TNHH TM – XD LÊ THÀNH 
 LÊ HỮU NGHĨA 

File đính kèm:

  • pdfHợp đồng đặt cọc (Về việc ký kết hợp đồng mua bán nhà ở Lê Thanh An Lạc).pdf
Hợp đồng liên quan