Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc tổ hợp cụm chi tiết

doc1 trang | Chia sẻ: congthanh | Ngày: 08/01/2015 | Lượt xem: 1361 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biên bản nghiệm thu nội bộ công việc tổ hợp cụm chi tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Địa điểm , ngày...........tháng...........năm............	 
BIÊN BẢN SỐ................
BIÊN BẢN NGHIỆM THU NỘI BỘ
 CÔNG VIỆC TỔ HỢP CỤM CHI TIẾT
CÔNG TRÌNH: GIAXAYDUNG
- CHỦ ĐẦU TƯ: 	GIAXAYDUNG
	- NHÀ THẦU EPC: 	Tổ Hp tổng thầu EPC (Do ABC làm lãnh đạo tổ hợp)
	- NHÀ THẦU CUNG CẤP, CHẾ TẠO THIẾT BỊ: .……………………………………
 1. Cụm chi tiết tổ hợp: ………………………. Thuộc thiết bi: ………………….
Mã số thiết bị: ………………………………………………………………….
Thành phần tham gia nghiệm thu của Nhà thầu:
Họ và tên............................ chức vụ: ………………………………..
Họ và tên............................ chức vụ: ………………………………..
Họ và tên............................ chức vụ: Phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp
Họ và tên............................ chức vụ: Cán bộ kỹ thuật thi công trực tiếp
Thời gian nghiệm thu:	
Bắt đầu : .......... ngày.......... tháng ......... năm......... 
	Kết thúc : .......... ngày.......... tháng......... năm..........
Tại: .......................................................
Đánh giá công việc tổ hợp cụm chi tiết đã thực hiện:
a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu: 
………………………………………………………………………………….
b) Chất lượng tổ hợp cụm chi tiết: (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn áp dụng và yêu cầu kỹ thuật)
TT
Nội dung nghiệm thu
Bản vẽ thi công số
Phương pháp kiểm tra
Kết quả kiểm tra
Đạt
Không đạt
1
	c) Các ý kiến khác:
	................................................................................................................................
	................................................................................................................................
Kết luận: 
................................................................................................................................
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
KCS
PHỤ TRÁCH THI CÔNG TRỰC TIẾP
CÁN BỘ THI CÔNG TRỰC TIẾP

File đính kèm:

  • docnttohopcumchitiet_3816.doc
Hợp đồng liên quan