Biên bản đặt cọc về việc đặt cọc để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán căn hộ

pdf5 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 1495 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biên bản đặt cọc về việc đặt cọc để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán căn hộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Biên bản số: 
BIÊN BẢN ĐẶT CỌC 
V/v đặt cọc để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán căn hộ 
Hôm nay, ngày / / , tại Văn phòng Công ty TNHH Kinh doanh Đầu tư Xây dựng Phú Mỹ, số 76-78 
Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, chúng tôi gồm có: 
BÊN BÁN CĂN HỘ (sau đây gọi tắt là Bên bán) 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ MỸ 
Trụ sở chính : Tầng 3, 76 -78 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 
Điện thoại : (0511) 2210 222 – 38 333 77 Fax : (0511) 38 333 77 
Tài khoản số : 301.110.175.5005 
Ngân hàng giao dịch : Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi Nhánh Đà Nẵng 
Mã số thuế : 0401471165 
Người đại diện : Ông Lê Đại Nghĩa Chức vụ: Giám Đốc Dự Án 
BÊN MUA CĂN HỘ (sau đây gọi tắt là Bên mua) 
Bà :………………………………… 
 CMND hoặc hộ chiếu số :……………….. cấp ngày ………………… tại ………………………. 
Hộ khẩu thường trú : ………………………………. 
Địa chỉ liên hệ : ………………………………….. 
Điện thoại :…………………………….. 
Địa chỉ mail : 
Mã số thuế (nếu có) : …………………………………………………………………… 
Hai Bên thống nhất thoả thuận ký Biên bản đặt cọc với nội dung như sau: 
Điều 1. Tài sản đặt cọc: 
Sau khi Bên mua nghiên cứu kỹ hồ sơ pháp lý Dự án Khu căn hộ Nest Home 1, đặc điểm kỹ thuật công 
trình, bản đồ quy hoạch chi tiết, bản vẽ mẫu căn hộ, mẫu hợp đồng mua bán căn hộ; 
Bên mua đồng ý đặt cọc cho Bên bán số tiền là………………….(Bằng chữ: ……………………...), 
tương đương 5% tổng giá trị hợp đồng. 
Việc giao nhận tiền cọc phải thể hiện bằng phiếu thu tiền hoặc thư xác nhận đã thu tiền qua chuyển khoản 
của Bên bán. 
Điều 2. Mục đích đặt cọc: 
2.1. Mục đích đặt cọc nhằm đảm bảo cho việc giao kết Hợp đồng mua bán căn hộ có mã số , tọa lạc 
tại Khu căn hộ Nest Home 1. 
2.2. Số tiền đặt cọc để đảm bảo giao kết Hợp đồng mua bán căn hộ nêu tại Điều 1 Biên bản này sẽ trừ 
vào khoản tiền mà Bên mua phải thanh toán Đợt 1 cho Bên bán theo Hợp đồng mua bán căn hộ. 
Trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký Biên bản đặt cọc này, Bên mua phải đến trụ sở của Bên bán để 
ký kết Hợp đồng mua bán căn hộ. Quá thời hạn này mà Bên mua không ký kết, Bên bán xem như Bên 
mua đã từ chối giao kết Hợp đồng mua bán căn hộ và Bên bán được quyền bán căn hộ này cho một bên 
khác. 
2.3. Các nội dung cơ bản mà hai bên phải giao kết trong Hợp đồng mua bán căn hộ: 
2.3.1. Đối tượng Hợp đồng mua bán căn hộ: 
Là căn hộ với các đặc điểm sau: 
Mã căn hộ: …… Khối: …….. 
Tầng: ………. Diện tích sàn căn hộ: ……….. 
Giấy tờ pháp lý dự án: 
+ 
+ 
Diện tích căn hộ được tính theo nguyên tắc: 
+ Tường riêng tính phủ bì, tường chung tính từ tim tường. 
+ Tường giữa căn hộ và hành lang chung tính từ tim tường. 
+ Tường giữa căn hộ và hộp gain kỹ thuật tính từ tim tường. 
+ Ban công, lô gia tính toàn bộ, bồn hoa không tính. 
+ Đã bao gồm diện tích terrace (nếu có). 
Diện tích căn hộ nêu trên không phụ thuộc vào phần diện tích được thể hiện trong Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và/hoặc quyền sử dụng đất ở. 
+ Trường hợp diện tích căn hộ thực tế thay đổi so với Hợp đồng, thì tổng giá trị hợp 
đồng được tính theo diện tích trong Biên bản bàn giao căn hộ nhân với đơn giá đã được 
hai Bên thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán (trường hợp khách hàng có nhu cầu đo 
đạc lại diện tích căn hộ, khách hàng phải tuân thủ cách thức đo đạc nêu trên và tự chịu chi 
phí cho việc đo đạc này). 
2.3.2. Giá trị hợp đồng………………...đồng (làm tròn số). 
(Bằng chữ:…………………………………………………………………………..) 
 Giá trị hợp đồng nêu trên đã bao gồm: 
- Giá trị quyền sử dụng đất. 
- Giá trị căn hộ. 
- 10% VAT. 
 Giá trị hợp đồng nêu trên không bao gồm: 
- Phí bảo trì chung của Chung Cư khi đưa vào sử dụng tương đương với hai phần trăm 
(02%) giá trị Hợp đồng trước thuế. Khoản kinh phí này sẽ được Bên Mua thanh toán cho 
Bên Bán khi Bên Bán thông báo bàn giao căn hộ và sẽ được chuyển cho Ban quản trị nhà 
chung cư quản lý để phục vụ cho công tác bảo trì phần sở hữu chung theo quy định về 
quản lý sử dụng nhà chung cư. 
- Các khoản phí trước bạ, lệ phí công chứng hoặc các lệ phí khác do nhà nước quy định 
liên quan đến việc thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. 
- Phí quản lý và các khoản chi phí sinh hoạt khác sẽ được Bên Mua thanh toán cho Công 
ty Quản lý hoặc các nhà cung cấp dịch vụ theo biểu phí hiện hành trên cơ sở phù hợp với 
quy định của pháp luật căn cứ vào việc sử dụng của Bên Mua vào thời điểm bàn giao căn 
hộ. 
- Các khoản phí phải trả cho đơn vị cung ứng dịch vụ khác theo nhu cầu sử dụng thực tế 
của Bên Mua 
- Phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và các khoản thuế, phí, lệ phí khác theo quy định của 
pháp luật mà Bên Mua/ chủ căn hộ phải nộp trong quá trình sử dụng căn hộ 
2.3.3. Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng: 
Bên mua căn hộ phải đặt cọc số tiền là ................ đồng(tương đương 5% trên tổng giá trị hợp đồng). Tiền 
đặt cọc sẽ được trừ vào giá bán và tại thời điểm hai Bên quyết toán Hợp đồng mua bán căn hộ. 
2.4. Tiến độ thanh toán tiền mua bán căn hộ chia làm các đợt như sau: 
Đợt 1: Ngay sau khi ký hợp đồng trên, Bên Mua thanh toán cho Bên Bán 30% (Ba mươi phần trăm) giá 
trị hợp đồng tương đương với số tiền là ................đồng (Bằng chữ:...........................................), số tiền 
này đã bao gồm cả tiền đặt cọc mua Căn Hộ - nếu có; 
Đợt 2: Trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày Ban quản lý dự án có văn bản thông báo thi công hoàn tất 
phần thô tầng 03, thì Bên Mua sẽ thanh toán đợt 2 cho Bên Bán 20% (Hai mươi phần trăm) giá trị hợp 
đồng tương đương với số tiền là.......................đồng. (Bằng chữ :................................................. ). 
Đợt 3: Trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày Ban quản lý dự án có văn bản thông báo thi công hoàn tất 
phần thô tầng 08, thì Bên Mua sẽ thanh toán đợt 3 cho Bên Bán 40% (Bốn mươi phần trăm) giá trị hợp 
đồng tương đương với số tiền ...........................đồng (Bằng chữ :.................................................. ). 
Đợt 4 Trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày Bên Bán có thông báo bàn giao căn hộ, Bên Mua sẽ thanh 
toán đợt 4 cho Bên Bán 8% (tám phần trăm) giá trị hợp đồng tương đương với số tiền là 39.876.000đồng 
(Bằng chữ :Ba mươi chín triệu,tám trăm bảy mươi sáu ngàn đồng y ). 
Đợt 5: Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Bên Bán thông báo về việc bàn giao Giấy chứng 
nhận quyền sở hữu nhà (và các tài liệu kèm theo) cho Bên Mua, Bên Mua có trách nhiệm thanh toán số 
tiền còn lại:............................... đồng( Bằng chữ :.................................................................... )cho Bên Bán 
tương đương 2% (hai phần trăm) giá trị Hợp đồng. 
Mọi chi phí khác liên quan đến căn hộ sẽ được Khách hàng thanh toán ngay khi nhận bàn giao căn hộ 
bao gồm: kinh phí bảo trì căn hộ (2% trên tổng giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng) và các loại phí theo 
quy định của Pháp luật. 
2.5. Các nội dung khác mà hai Bên sẽ giao kết thể hiện trong "Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ" được hai 
Bên ký kết kèm theo Biên bản đặt cọc này. Các điều khoản trong Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ sẽ 
không có sự thay đổi khi hai Bên ký Hợp đồng mua bán căn hộ, trừ trường hợp có sự đồng thuận của cả 
hai Bên. 
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên bán: 
3.1. Quyền: 
Bên bán có quyền không chấp thuận việc Bên mua chuyển nhượng Biên bản đặt cọc cho Bên thứ ba. 
Trong trường hợp Bên mua không ký Hợp đồng mua bán căn hộ đúng như đã cam kết tại Biên bản 
này, Bên mua phải chịu mất toàn bộ số tiền đặt cọc. Bên bán được quyền bán ngay căn hộ nêu tạị Biên 
bản này cho khách hàng khác và Bên mua không được quyền khiếu nại hay tranh chấp. 
3.2. Nghĩa vụ 
Trong thời hạn đặt cọc theo Điều 2 Biên bản này, Bên bán cam kết không chuyển nhượng căn hộ này 
cho khách hàng khác. 
Chuyển số tiền đặt cọc từ đảm bảo giao kết hợp đồng thành đảm bảo thực hiện hợp đồng, khi hai Bên ký 
kết Hợp đồng mua bán căn hộ. Trả lại số tiền đặt cọc và một khoản tiền bằng số tiền đặt cọc cho Bên 
mua, trong trường hợp Bên bán từ chối giao kết Hợp đồng mua bán căn hộ với Bên mua. 
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên mua: 
4.1. Quyền: 
Trong trường hợp hai Bên giao kết Hợp đồng mua bán căn hộ, số tiền đặt cọc tại Biên bản này sẽ được 
Bên mua tiếp tục đặt cọc cho Bên bán để đảm bảo thực hiện Hợp đồng mua bán căn hộ. 
Nhận lại số tiền đặt cọc và một số tiền bằng số tiền đặt cọc, trong trường hợp Bên bán từ chối giao kết 
Hợp đồng mua bán căn hộ mà không có lý do chính đáng theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 trên đây. 
4.2. Nghĩa vụ: 
Giao số tiền đặt cọc cho Bên bán theo đúng thỏa thuận. 
Giao kết hợp đồng và nộp tiền thanh toán đợt 1 theo đúng thỏa thuận tại Điều 2 và Điều 3 Biên bản này. 
Nếu Bên mua vì bất cứ lý do gì mà từ chối giao kết, không giao kết và không nộp tiền thanh toán đợt 1 
theo đúng thời hạn quy định tại Điều 2 Biên bản này, xem như Bên mua bị mất số tiền đặt cọc. Bên mua 
không được chuyển nhượng Biên bản đặt cọc cho Bên thứ ba. 
Điều 5. Cam đoan của các Bên: 
Bên bán và Bên mua chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung cam kết sau đây: 
5.1. Việc giao kết Biên bản này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc. 
5.2. Bên mua đã đọc kỹ và hiểu rõ hồ sơ pháp lý dự án, thiết kế căn hộ, mẫu hợp đồng, thực địa. 
5.3. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Biên bản này. 
Điều 6. Điều khoản cuối cùng: 
6.1. Hai Bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả 
pháp lý của việc giao kết Biên bản này. 
6.2. Hai Bên đã tự đọc Biên bản, đã hiểu và đồng ý các điều khoản ghi trong Biên bản này. 
6.3. Biên bản này có hiệu lực từ ngày ký. 
Biên bản đặt cọc này được lập thành 03 (ba) bản, Bên bán giữ 02 (hai) bản, Bên mua giữ 01 (một) bản có 
giá trị như nhau. 
BÊN MUA BÊN BÁN 
CTY TNHH KINH DOANH ĐẦU 
 TƯ XÂY DỰNG PHÚ MỸ 
 Ông/Bà . Ông Lê Đại Nghĩa 

File đính kèm:

  • pdfBiên bản đặt cọc về việc đặt cọc để đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán căn hộ.pdf
Hợp đồng liên quan